Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 54. schůze rady města

konané dne 23.2.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________54. schůze rady města konané dne 23.2. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

54/  1 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města za rok 2008.

54/  2 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2008.

54/  3 Vyhodnocení výběru užitkového vozidla pro potřeby JSDH Přelouč.

54/  4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 11.2. 2009.

54/  5 Splnění úkolu rady města č. 51/29, 51/31, 51/32, 51/33, 53/38, 53/40, 53/42.

54/  6 Že ke dni 16.7. 2007 došlo k přechodu nájmu bytu v Přelouči podle § 706, odst. 1 občanského zákoníku ze zemřelé pí. M.V,datum úmrtí…..  na syny L.V., a B.V., kterým byla dána                     pro neplacení nájemného v listopadu 2008 výpověď  a že po opuštění  společné domácnosti p. L.V. v …… došlo k přechodu nájmu bytu v Přelouči podle § 706, a § 708 Občanského zákoníku, na družku O.F. a nezletilou dceru D.V.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

54/  7 Smlouvu o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě  uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Mgr.  Milošem K. – DDD,.

54/  8 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Přelouč

          a společností AGRA – Bohemia, a.s.

54/  9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a vlastníkem pozemku K+R

          Projekt s.r.o. se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, zastoupený společností Penny Market,

          s.r.o. Jirny 353,  na část pozemku p.č. 881/11 v k.ú. Přelouč.

54/10 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5000,- Kč Charitě Přelouč na provoz Rodinného

          centra Kubíček.

54/11 Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Základní kynologické organizaci Přelouč na údržbu

          areálu cvičiště psů.

54/12 Zvýšení stavu pracovníků v příspěvkové organizaci Technické služby města Přelouče proti roku

          2008 o 0,9 pracovníka.

54/13 Rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2008 do fondů

          těchto příspěvkových organizací .

54/14 Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány, Přelouč

          na poskytování hotových jídel vč. dietních Pečovatelské službě Přelouč v roce 2009.

54/15 Jako nejvýhodnější nákup užitkového vozidla pro potřeby zásahové jednotky SDH Přelouč

          vozidlo Renault Trafic Combi Van dodavatele France Car s.r.o. Pardubice za cenu 499 999,- Kč

          vč. DPH.

54/16 Návrh textu na památník „ke vzniku samostatného československého státu“ u Sokolovny.

54/17 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Urbanice na úseku přestupků na dobu neurčitou za

          roční paušální úhradu ve výši 2 000,- Kč od roku 2009 a dále uzavření veřejnoprávní smlouvy

          na úseku sociálně-právní ochrany dětí na dobu neurčitou.

54/18 Pořadí uchazečů o pracovní místo „správce sportovní haly“ dle zprávy výběrové komise ze dne

          23.2. 2009.

 

 

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

54/19 S požadavkem ZUŠ nakoupit dva hrnčířské kruhy, tenor B a lesní roh B-F v celkové hodnotě

          cca  82 000,- Kč z provozních prostředků školy pro rok 2009.

54/20 S použitím znaku města na technických prostředcích k zabránění odjezdu vozidla Městské

          policie Přelouč.

 

  IV.     JMENUJE :

 

54/21 Konkurzní komisi  konkurz na funkci ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč ve složení:

          předseda Ing. Ivan Moravec,

          členové: Ing. Jan Černý, Mgr. Mikyska Luboš,  Homolová Jana, Mgr. Klára Jelínková,

          Alena Hanušová,

          tajemnici: Helena Vítková, vedoucí personálního a mzdového oddělení MÚ (není členem

          konkurzní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise).

 

    V.     DOPORUČUJE :

 

54/22 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu evid.č. 918352849 uzavřenou mezi Českou

          republikou – Ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod nepotřebného vojenského

          majetku – areálu kasáren a ragbyového hřiště.

54/23 Zastupitelstvu města schválit vklad níže uvedeného majetku města Přelouče do obchodní spole-

          čnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice jako nepeněžní

          vklad v hodnotě dle znaleckého posudku: vodovodní řád v ul. Jana Dítěte, vodovodní řád

          průmyslová zóna, kanalizační řád pro bytové domy v ul. Jana Dítěte, kanalizační řád 

          průmyslová zóna a kanalizace Lohenice.

54/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části p.p.č. 237/6 a

          části pozemku p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 856 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/25 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části pozemku p.p.č.

          237/6   v k.ú. Přelouč o výměře cca 703 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části pozemku p.p.č.

          237/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 675 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o

          výměře cca 590 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o výmě-

          ře cca 630 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/29 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 a části pozemku p.p.č.

           237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 709 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o

          výměře cca 280 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2.

54/31 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 091807010  uzavřenou mezi Českou republikou

          – Ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod movitého majetku nacházejícího se

          v budovách převáděných do majetku města darovací smlouvou.

54/32 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2009,  kapitoly

          výdajů,  částku ve výši 500 000,- Kč na pořízení užitkového vozidla pro zásahovou jednotku

          SDH města Přelouče.

 

   VI.     ROZHODUJE :

 

54/33 Že radiobusy budou v systému MHD Přelouč využívány pouze o víkendu.

 

 VII.     VYHLAŠUJE :

 

54/34 Zahájení prvního kola prodeje bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči

          dnem 13.3. 2009.

 

VIII.     RUŠÍ :

 

54/35 Část usnesení rady č. 53/10 tohoto znění : a jejich pronájem jménem vlastníka na jeho účet po –

          věřenou organizací.

54/36 Usnesení rady města č. 52/15.

 

    IX.     ZAMÍTÁ :

 

54/37 Uzavření dohody s obcí Veselí o hrazení neinvestičních výdajů na žáky MŠ pro školní rok

          2008/2009 s odvoláním na ustanovení odst. 2, § 179, Školského zákona 561/2004 Sb.

54/38 Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Stojice ze dne 5.2. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: