Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 53. schůze rady města

konané dne 9.2.2009

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 53. schůze rady města konané dne 9.2. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

53/  1 Informaci o výši nájemného v bezbariérových bytech v č.p. 1537 v Riegrově ul., v č.p. 1540

          v ul. Tůmy Přeloučského a v bytech domu s pečovatelskou službou č.p. 1516 ve Sluneční ul.

          v Přelouči.

53/  2 Informace velitele městské policie o závadách kamerového systému.

53/  3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          5.2. 2009.

53/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8.1. a 2.2. 2009.

53/  5 Zprávu o řešení problému se znečišťováním chodníku holubím trusem před budovou školy na

          Masarykově nám. v Přelouči.

53/  6 Splnění úkolu rady města č. 46/39, 46/41 a 50/22.

53/  7 Zápis z jednání komise bezpečnostní a dopravní ze dne 4.2. 2009.

53/  8 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské Přelouč o finanční příspěvek

          z rozpočtu města.

53/  9 Žádost obce Veselí o hrazení neinvestičních výdajů na žáky mateřské školy pro školní rok

          2008/2009.

 

  1. SCHVALUJE :

 

53/10 Zavedení jednotných nosičů pro reklamu na sloupech veřejného osvětlení a jejich pronájem

          jménem vlastníka na jeho účet pověřenou organizací.

53/11Nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28,             

          budovy bez č.p. na pozemku st.p. č. 582/29, budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č.

          2228/2 a pozemků st.p.č. 582/28, st.p.č. 582/29, p.p.č. 582/31, p.p.č. 2227/1, p.p.č. 2228/1,

          p.p.č. 1928/2 a p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a

          společností  Excalibur Army spol. s r.o.

53/12 Kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.p.č. 2198/2 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem

          Přelouč a společností VOLARIS, s.r.o.

53/13 Směnnou smlouvu na směnu pozemků na Pernštýnském nám. v Přelouči uzavřenou mezi

          městem Přelouč a p. P.M.

53/14 Smlouvu o provedení přeložky plynárenského zařízení s VČP Net,  s.r.o., Pražská třída 485,

          500 04 Hradec Králové, v rámci akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. Přelouč –

          II. etapa – keramická dílna a byt správce“, za úhradu skutečných nákladů oceněných dle ceníku

          č. 01/2008 RWE Distribuční služby, s.r.o.

53/15 Smlouvu o dílo dle  předloženého návrhu s Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou

          266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, na provedení překládky veřejné telekomunikační sítě v souvi-

          slosti s výstavbou parkovišť, zpevněných ploch a oplocení pro akci „Sportovní areál ZŠ Smeta-

          nova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV, za částku

          39 690,00 Kč vč. DPH.

53/16 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen s Telefónicou O2 Czech Repu-

           blic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 601 93 336, k části p.p.č. 912/2, k části

           p.p.č. 912/9 a k části st.p.č. 479, vše v k.ú. Přelouč za účelem zřízení, provozování, údržby a

           oprav podzemního telekomunikačního vedení pro připojení sportovní haly v ul. Za Fontánou

           v Přelouči.

 

 

 

53/17 Pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, nebytových prostor

          v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, budovy bez č.p. n pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č.

          2228/2, pozemku st.p.č. 2227/1 a zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku st.p.č. 2228/1,

          části pozemku p.p.č. 582/31, části pozemku p.p.č. 1928/2 a části p.p.č. 1928/4, vše v k.ú.

          Přelouč společnosti Excalibur Army, spol. s r.o. za  roční nájemné 16 000,- Kč.

53/18 Pravidla pro přidělování městských bytů, kterými se nahrazuje Směrnice rady města v Přelouči

          na přidělování bytů z majetku města ze dne 1.7. 2000, s účinností od 1.3.  2009.

53/19 Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.3. 2009.

53/20 Realizaci  návrhů dle bodů 1), 2), 3) a 4a)  zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 4.2.

          2009.

53/21 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o., Hradec Králové na řešení

          připomínek k návrhu MHD v Přelouči.

53/22 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o. Hradec Králové na organizaci

           výběrového řízení na dopravce MHD v Přelouči.

53/23 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5000,- Kč Auto – Moto veteráni, Přelouč na

           zakoupení cen pro účastníky 2. ročníku soutěže Rallye Železné hory.

53/24 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, základní

          organizaci č. 1, Přelouč.

53/25 Cenovou nabídku společnosti Value added, a.s. na zpracování  analýzy záměrů využití prostor

           č.p. 25, 26 a 27 na Masarykově nám. v Přelouči a možnosti čerpání finančních prostředků

           z fondů EU.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

53/26 S navrženým postupem likvidace holubů formou odchytu do klecí.

53/27 S bezúplatným využitím foyeru sálu Občanské záložny za účelem uspořádání výstavy „20 let

          poté“ v listopadu 2009 místní organizací Junák Přelouč.

 

IV.       VYHLAŠUJE :

 

53/28 Konkurz na funkci ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč.

53/29 Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2815 v k.ú. Přelouč společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

  1. ROZHODUJE :

 

53/30 O zvýšení nájemného od 1.7. 2009 v chráněných bytech v č.p. 1414 ve Sluneční ul. v Přelouči

          o míru inflace za rok 2008, tedy o 6,3%.

53/31 O zvýšení nájemného od 1.7. 2009 v městských bytech v č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564 a č.p.

          1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči o míru inflace za rok 2008 , tedy o 6,3%.

53/32 V návaznosti na zvýšení platů ve veřejné správě s účinností od 1.1. 2009 o navýšení osobních           

           příplatků ředitelům příspěvkových organizací takto:

  • p. K.Š.– o 1 000,- Kč,
  • pí. L.V.– o 900,- Kč,
  • p. J.M.– o 900,- Kč.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

53/33 Zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 k zabezpečení místních

          záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

53/34 Zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném ve zbývající výši

          39 624,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 500,- Kč, a to 1.-79. splátka od měsíce  

          dubna 2009 ve výši 500,- Kč, poslední 80. splátka ve výši 124,- Kč nejdéle do 31.10. 2015  za

          předpokladu, že manželé L. a. S., nyní bytem, Přelouč, uznají svůj

          celkový dluh na nájemném.

 

         VII.     POVĚŘUJE :

 

53/35 P.Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

          Evropského parlamentu v červnu 2009.

 

       VIII.     JMENUJE :

 

53/36 Bc. Martina Karabce členem bezpečnostní a dopravní komise.

 

          IX.     UKLÁDÁ :

 

53/37 Právnímu oddělení zpracovat ve spolupráci s auditorem a ředitelem organizace návrh změn

          zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče v oblasti upřesnění

          majetkových a finančních vztahů se zřizovatelem v termínu do 30.5. 2009.

53/38 Tajemníkovi MěÚ uzavřít smlouvu s odbornou firmou na odchyt holubů do klecí.

53/39 Tajemníkovi MěÚ prověřit do 15.3. 2009 prostřednictvím právního odboru možnost úpravy

           stávajícího nájemného v bezbariérových bytech v č.p. 1537 v Riegrově ul., v č.p. 1540 v ul.

           Tůmy Přeloučského a v bytech v domě s pečovatelskou službou č.p. 1516 ve Sluneční ul.

           v Přelouči na úroveň nájemného v bytech obdobného charakteru ve vlastnictví města.

53/40 Tajemníkovi MěÚ vytipovat  v termínu do 28.2. 2009 možnost nákupu zánovního dopravního

           automobilu v ceně do 500 000 Kč pro potřeby zásahové jednotky SDH města Přelouče.

53/41 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 19.3. 2009 pořídit zařízení pro zvukový záznam zasedání

           zastupitelstva města.

53/42 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 11.2. 2009 odeslat objednávku a.s. Value added  na zpracování

           analýzy záměrů využití prostor č.p. 25, 26 a 27.

 

  1. POSTUPUJE :

 

53/43 Školské a kulturní komisi žádost Náboženské obce  Církve československé husitské Přelouč o

          finanční příspěvek z rozpočtu města.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

53/44 Žádost Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje  o finanční příspěvek na nákup spe-

          ciálního autobusu pro potřeby zdravotnické záchranné služby.

53/45 Žádost obce Veselí o asistenci strážníků městské policie při pořádání „Velkého masopustního

          reje“ dne 28.2. 2009.

 

           XII.       NESOUHLASÍ :

 

53/46 Za stávající situace se zrušením kategorizace budovy č.p. 268 na  st.p.č. 315 a s prodejem této

          budovy.

53/47 S prodejem části lesů na pozemcích  vymezených v územním plánu města pro výstavbu jižního

           obchvatu města Přelouče.

53/48 Se změnou provozovatele lékárny Přeloučské polikliniky, a.s.

 

          XIII.       NEDOPORUČUJE :

 

53/49 Prominout poplatek za umístění poutačů  na sloupy veřejného osvětlení Mini-Cirkusu Eduardo

          ve dnech 28.2. – 5.3. 2009.

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                          místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: