Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 52. schůze rady města

konané dne 26.1.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________52. schůze rady města konané dne 26. 1. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

52/  1 Zprávu komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem M- Silnice, a.s., Kroupova 719, 500 02  Hradec Králové na akci:

          „Autobusové nádraží Přelouč“ spolufinancované z prostředků ROP NUTS II Severovýchod na

          uzavření dodatků ke smlouvě o dílo č. 4 – Veřejné osvětlení a č. 5 – elektronický informační

          systém.

52/  2 Zprávu o aktuálním stavu vymáhaných pohledávek k 31.12. 2008.

52/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.1. 2009.

52/  4 Žádost a.s. Euroclinicum, Praha k případnému zrušení kategorizace budovy č.p. 268 na st.p.č.

          315 (budova polikliniky u nádraží ČD) v k.ú. Přelouč, k prodeji nemovitosti a realizaci plánova-

           ných přesunů a změně provozovatele lékárny.

52/  5 Žádost Auto – Moto veteráni, o.s. Přelouč o finanční příspěvek na rok 2009.

52/  6 Žádost obce Sopřeč o uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti Městskou policií Pře-

          louč.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

52/  7 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č.na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2009 do 31.1. 2010.

52/  8 Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0401/S „Autobusové nádraží Přelouč“.

52/  9 Pronájem bytu č. 9 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouč pí.

          M.K., bytem Přelouč od 1.2. 2009 na dobu neurčitou.

52/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí

          uzavřenou mezi SK Kuželky Přelouč a p. D.J. bytem Pardubice,

52/11 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR,

           místní organizaci Přelouč na činnost v roce 2009.

52/12 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou na úseku přestupků s obcí Poběžovice při

           stanovení paušální úhrady nákladů výkonu agendy přestupků od roku 2009 na částku 2000,- Kč

           za kalendářní rok.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

52/13 Na základě doporučení sportovní komise rady města a s ohledem na provozované sporty s 

          navýšením finanční částky na pořízení světelné výsledkové tabule pro akci „Sportovní areál

          ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ: 1.13./2.2.00/02.00056, z 269 674,- Kč bez DPH na 

          450 000,- Kč bez DPH.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

52/14 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

          bez uveřejnění uplatněných zhotovitelem  M-Silnice a.s.,  Kroupova 719, Hradec Králové na

          uzavření dodatků č. 4 (veřejné osvětlení ve výši 264 895,75 Kč) a č. 5 (elektronický informační

          systém pro cestující ve výši 744 345,00 Kč, z toho 600 000,- Kč hrazeno z dotačního programu),

          ke Smlouvě o dílo č. 13-1/SOD/2007062 na akci „Autobusové nádraží Přelouč“

          spolufinancované z dotačního programu „ROP NUTS II. Severovýchod“ vedené pod č.

          CZ.1.13/1.2.00/06.00401.

    V.     VYDÁVÁ :

 

52/15 Nařízení č. 1/2009 o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění

          technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Přelouče a místních částí

          Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

 

    VI.    STANOVÍ :

 

52/16 Termíny svateb v měsících červenec a srpen 2009 následovně:

  • červenec : 10., 11., 24. a 25.
  • srpen : 7., 8., 21., a 22.

v ostatních měsících vždy v pátek a sobotu v době od 10 do 15 hodin.

 

   VII.    JMENUJE :

 

52/17 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek  a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

          zakázku na výstavbu parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, realizovaných v rámci akce

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z

          ROP NUTS II SV ve složení: Jaromír Runkas, Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav

          Manžel a Josef Štěpánek.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

52/18 Sociální a zdravotní komisi posoudit žádost a.s. Euroclinicum Praha o prodeji nemovitosti

          č.p. 268 na st.p.č. 315 v k.ú. Přelouč (budova polikliniky u nádraží ČD),  k realizaci 

          plánovaných přesunů  a změně provozovatele lékárny.

52/19 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 28.2. 2009 podat žalobu na uložení povinnosti odstranit vady

          fasády bytového domu v ul. Tůmy Přeloučského – Riegrova.

 

    IX.     RUŠÍ :

 

52/20 Úkol rady města č. 50/20.

 

     X.     ODKLÁDÁ :

 

52/21 Vydání Nařízení města Přelouče č. 1/2009 „o stanovení  maximální ceny za nucený odtah a za

           přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města

           Přelouče a místních částí“  do doby obdržení vyjádření k návrhu nařízení Krajským úřadem

           v Pardubicích.

52/22 Uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Přelouč a městysem Choltice, taktéž  s obcí

           Sopřeč a Valy na měření rychlosti městskou policií do doby vyhodnocení nového legislativního

           postupu měření radary v termínu do 31.5. 2009.

 

    XI.     NESCHVALUJE :

 

52/23 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Bezděkov z důvodu, že obec

           Bezděkov nespadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

    

 

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________52. schůze rady města konané dne 26. 1. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

52/  1 Zprávu komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem M- Silnice, a.s., Kroupova 719, 500 02  Hradec Králové na akci:

          „Autobusové nádraží Přelouč“ spolufinancované z prostředků ROP NUTS II Severovýchod na

          uzavření dodatků ke smlouvě o dílo č. 4 – Veřejné osvětlení a č. 5 – elektronický informační

          systém.

52/  2 Zprávu o aktuálním stavu vymáhaných pohledávek k 31.12. 2008.

52/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.1. 2009.

52/  4 Žádost a.s. Euroclinicum, Praha k případnému zrušení kategorizace budovy č.p. 268 na st.p.č.

          315 (budova polikliniky u nádraží ČD) v k.ú. Přelouč, k prodeji nemovitosti a realizaci plánova-

           ných přesunů a změně provozovatele lékárny.

52/  5 Žádost Auto – Moto veteráni, o.s. Přelouč o finanční příspěvek na rok 2009.

52/  6 Žádost obce Sopřeč o uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti Městskou policií Pře-

          louč.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

52/  7 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č.na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2009 do 31.1. 2010.

52/  8 Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0401/S „Autobusové nádraží Přelouč“.

52/  9 Pronájem bytu č. 9 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouč pí.

          M.K., bytem Přelouč od 1.2. 2009 na dobu neurčitou.

52/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí

          uzavřenou mezi SK Kuželky Přelouč a p. D.J. bytem Pardubice,

52/11 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR,

           místní organizaci Přelouč na činnost v roce 2009.

52/12 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou na úseku přestupků s obcí Poběžovice při

           stanovení paušální úhrady nákladů výkonu agendy přestupků od roku 2009 na částku 2000,- Kč

           za kalendářní rok.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

52/13 Na základě doporučení sportovní komise rady města a s ohledem na provozované sporty s 

          navýšením finanční částky na pořízení světelné výsledkové tabule pro akci „Sportovní areál

          ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ: 1.13./2.2.00/02.00056, z 269 674,- Kč bez DPH na 

          450 000,- Kč bez DPH.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

52/14 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

          bez uveřejnění uplatněných zhotovitelem  M-Silnice a.s.,  Kroupova 719, Hradec Králové na

          uzavření dodatků č. 4 (veřejné osvětlení ve výši 264 895,75 Kč) a č. 5 (elektronický informační

          systém pro cestující ve výši 744 345,00 Kč, z toho 600 000,- Kč hrazeno z dotačního programu),

          ke Smlouvě o dílo č. 13-1/SOD/2007062 na akci „Autobusové nádraží Přelouč“

          spolufinancované z dotačního programu „ROP NUTS II. Severovýchod“ vedené pod č.

          CZ.1.13/1.2.00/06.00401.

    V.     VYDÁVÁ :

 

52/15 Nařízení č. 1/2009 o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění

          technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Přelouče a místních částí

          Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

 

    VI.    STANOVÍ :

 

52/16 Termíny svateb v měsících červenec a srpen 2009 následovně:

  • červenec : 10., 11., 24. a 25.
  • srpen : 7., 8., 21., a 22.

v ostatních měsících vždy v pátek a sobotu v době od 10 do 15 hodin.

 

   VII.    JMENUJE :

 

52/17 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek  a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

          zakázku na výstavbu parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, realizovaných v rámci akce

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z

          ROP NUTS II SV ve složení: Jaromír Runkas, Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav

          Manžel a Josef Štěpánek.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

52/18 Sociální a zdravotní komisi posoudit žádost a.s. Euroclinicum Praha o prodeji nemovitosti

          č.p. 268 na st.p.č. 315 v k.ú. Přelouč (budova polikliniky u nádraží ČD),  k realizaci 

          plánovaných přesunů  a změně provozovatele lékárny.

52/19 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 28.2. 2009 podat žalobu na uložení povinnosti odstranit vady

          fasády bytového domu v ul. Tůmy Přeloučského – Riegrova.

 

    IX.     RUŠÍ :

 

52/20 Úkol rady města č. 50/20.

 

     X.     ODKLÁDÁ :

 

52/21 Vydání Nařízení města Přelouče č. 1/2009 „o stanovení  maximální ceny za nucený odtah a za

           přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města

           Přelouče a místních částí“  do doby obdržení vyjádření k návrhu nařízení Krajským úřadem

           v Pardubicích.

52/22 Uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Přelouč a městysem Choltice, taktéž  s obcí

           Sopřeč a Valy na měření rychlosti městskou policií do doby vyhodnocení nového legislativního

           postupu měření radary v termínu do 31.5. 2009.

 

    XI.     NESCHVALUJE :

 

52/23 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Bezděkov z důvodu, že obec

           Bezděkov nespadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: