Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pravidla pro udělování ceny Osobnost města Přelouče

I. Úvodní ustanovení

Znak města Přelouč1. V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), město Přelouč uděluje cenu města s názvem Osobnost města Přelouče (dále jen „cena města“).

2. Udělovat či odnímat cenu města přísluší dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích pouze Zastupitelstvu města Přelouče (dále jen „zastupitelstvo města“).

3. Tato pravidla upravují závazný postup orgánů města Přelouče při udělování ceny města.

II. Udělování ceny města

1. Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Jedná se zejména o ocenění v těchto oblastech:

 • vědecká činnost
 • výtvarné umění a architektura
 • hudba
 • literární činnost
 • publicistika, žurnalistika
 • výchova a vzdělávání
 • dramatická činnost
 • sport
 • podnikání (hospodářský rozvoj)
 • kultura
 • péče o životní prostředí
 • záchrana lidských životů apod.

2. Cena města se uděluje jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok.  Cena může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti společenského života.

3. Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní subjektivity, které mají trvalé bydliště či sídlo na území města (včetně místních částí). Výjimečně může být cena udělena i osobám, které podmínku  pobytu či sídla v době udílení ceny nesplňují, vždy se však musí jednat o osoby, které ve městě působily, žily nebo se zde narodily.

4. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být k ocenění „In memoriam“ navržena již nežijící osoba, která v průběhu svého života splnila podmínky dle odst. 3 (tj. podmínka narození, pobytu či působnosti ve městě).

5. Cena města pro osoby oceněné dle odst. 3 představuje pamětní list, upomínkové dílo se znakem města a peněžní dar ve výši 10 000,- Kč.

6. Cena města pro osoby oceněné dle odst. 4 představuje pamětní list a upomínkové dílo se znakem města.

III. Postup pro předložení návrhu na ocenění

1. Návrh na udělení ceny města může předložit občan s trvalým pobytem na území města (včetně místních částí), právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města (včetně místních částí), a to písemně nejpozději do 30. 4. kalendářního roku.

2. Písemné návrhy na ocenění přijímá sekretariát starosty městského úřadu prostřednictvím podatelny.

3. Písemný návrh na ocenění musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, název právnické osoby či kolektivu
 • adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta
 • datum narození u fyzických osob a identifikační číslo u právnických osob
 • obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace
 • kontakt a podpis navrhovatele

4. Sekretariát městského úřadu zajistí neprodleně předání návrhů nominací předsedovi kulturní komise k projednání v kulturní komisi a sestavení pořadníku nominací.

5. Pořadník nominací sestavený kulturní komisí bude prostřednictvím sekretariátu předán k projednání nejbližší schůzi rady města, která doporučí zastupitelstvu města k ocenění nejvhodnějšího kandidáta.

IV. Předávání ceny města

1. Udělování ceny města je veřejné a předává se při vhodných slavnostních příležitostech nebo významných výročích města.

2. Cenu města předává jménem zastupitelstva města starosta nebo místostarosta. Součástí předání ceny města je zápis do „Pamětní knihy města Přelouče“.

3. V případě úmrtí osoby schválené zastupitelstvem města pro ocenění bude cena města udělena „In memoriam“ a předána osobě blízké.

4. Cena města udělená „In memoriam“ dle čl. II, odst. 4 bude předána osobě blízké.

V případě, že osoba blízká nebude dohledána, bude takto udělená cena vhodným způsobem vyhlášena.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla pro udělování ceny města byla schválena Zastupitelstvem města Přelouče dne 28. 4. 2011 a nabývají účinnosti dnem schválení.

V Přelouči dne 28. 4. 2011

Bc. Irena Burešová - starostka

Ing. Ivan Moravec - místostarosta