Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

  1. Prodej se bude uskutečňovat podle zveřejněného záměru města, po projednání v majetkovém výboru a po schválení zastupitelstvem.
  2. Majetkový výbor projedná pouze žádosti, které byly doručeny na úřad nejpozději v termínu uvedeném na záměru, který je zveřejněn na úřední desce.
  3. Pokud budou po termínu uvedeném v odst. 2 doručeny žádosti týkající se nemovitostí již projednaných majetkovým výborem a doporučených k odprodeji, nebude k nim přihlíženo. To znamená, že došlé nabídky budou žadatelům vráceny neotevřené.
  4. U prodeje nemovitostí, kde je cena vyšší než  100 000,- Kč, musí zájemci před podáním nabídky složit na účet města jistinu ve výši 10% z vyvolávací ceny. V případě neuzavření smlouvy z důvodů na straně zájemce bez zavinění prodávajícího či neuhrazení kupní ceny v termínu dle bodu 6) se částka 10 000,- Kč ze složené jistiny nevrací. V případě uzavření smlouvy se tato jistina započítává do kupní ceny.
  5. Po vydání usnesení zastupitelstva o prodeji dané nemovitosti se vrátí do 14 dnů složená jistina těm zájemcům, kteří se neumístili na prvních třech místech pořadí schváleného zastupitelstvem města.
  6. Po schválení prodeje a kupní smlouvy zastupitelstvem města je kupující povinen kupní smlouvu podepsat a doplatit zbytek kupní ceny nejpozději do 30 kalendářních dnů od předložení smlouvy k podpisu. Pokud nedojde k podpisu kupní smlouvy a doplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě, bude předložen zastupitelstvu města návrh na prodej dalšímu zájemci v pořadí.
  7. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy zájemcem, vrací se dalším zájemcům složená jistina do 14 dnů od data uzavření kupní smlouvy.
  8. Zájemce podáním své nabídky potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto pravidel.
  9. Kromě kupní ceny nemovitostí uhradí kupující cenu geometrického plánu a cenu znaleckého posudku. V případě směny uhradí tyto náklady žadatel o směnu.

Tato pravidla byla schválena na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2022 usnesením č. I./13/2022-II.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 16. 12. 2022.

Tato pravidla ruší a nahrazují Pravidla prodeje nemovitého majetku města, Přelouče schválená Zastupitelstvem města Přelouče dne 17. 9. 2015.

Martin Šmíd - starosta

Ing. Ivan Moravec - místostarosta