Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Přelouč stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník).

 

Čl. I.

Obecná ustanovení

1.      Tento sazebník upravuje stanovení výše sazeb za poskytování informací ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2.      Žadatel v souvislosti s poskytováním informace hradí povinnému subjektu pouze přímé materiálové náklady, kterými jsou: náklady na pořízení listinných kopií, popř. tisku listin, náklady na opatření technických nosičů dat (CD, DVD), náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a náklady na odeslání informace žadateli.

Čl. II.

Náklady na pořízení listinných kopií

Náklady na pořízení listinných kopií jsou uvedeny pro jednotlivé typy kopií v následující tabulce:

Kopie

Formát

Sazba (Kč)

černobílá jednostranná

A4

1,-

černobílá oboustranná

A4

2,-

černobílá jednostranná

A3

2,-

černobílá oboustranná

A3

3,-

barevná jednostranná

A4

6,-

barevná oboustranná

A4

12,-

barevná jednostranná

A3

12,-

barevná oboustranná

A3

24,-

 

 

Náklady na pořízení elektronických kopií, tj. skenování činí v případě skenu 1 strany běžného formátu A4 2,- Kč, v případě skenu 1 strany formátu A3 4,- Kč,

 

Čl. III.

Náklady na tisk listin

Náklady na tisk listin jsou uvedeny pro jednotlivé typy tisku v následující tabulce.

Typ tisku

Formát

Sazba (Kč)

černobílý jednostranný

A4

1,-

černobílý oboustranný

A4

2,-

barevný jednostranný

A4

6,-

barevný oboustranný

A4

12,-

barevný jednostranný

A3

12,-

barevný oboustranný

A3

24,-

 

 

Čl. IV.

Náklady na poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu či barvě

Za poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

Čl. V.

Náklady na opatření technických nosičů dat

Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť USB) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možní požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

VI.

Náklady na odeslání informace žadateli

1.      Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p., platného v den odeslání informace žadateli.

2.      Náklady na balné účtovány nebudou.

3.      V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

VII.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1.      V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, které přesáhne jednu hodinu, se stanoví sazba úhrady za každou následující i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 193,- Kč, která je stanovena hodinovou sazbou podle celkových platových nákladů za předchozí rok dělených počtem úředníků a počtem pracovních hodin za toto období. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2.      Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, např. náklady na jízdné, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.      Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována. V případě, že týž žadatel vyžaduje obdobné informace opakovaně, bude úhrada nákladů vyžadována i v případě, že celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč.

2.      Tento sazebník lze analogicky použít i při vyčíslování výše úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, s výjimkou čl. VII tohoto sazebníku, který se v případě poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., nepoužije.

3.      Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

4.      Žadatel může úhradu provést buď osobně na pokladně Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet města vedený u Komerční banky, a. s., Přelouč, číslo účtu: 19-1425561/0100. Po prokazatelném uhrazení nákladů na poskytnutí informace bude žadateli informace poskytnuta.

5.      Tento sazebník je účinný od 1. 5. 2013, pro zbytek účetního období roku 2013 a účetní období následující. Dojde-li však v průběhu následujících účetních období k podstatné změně podmínek, za nichž byly stanoveny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán nový sazebník

6.      Tento sazebník ruší Sazebník úhrad za poskytování informací účinný od 6. 10. 2009.

7.      Tento sazebník schválila rada města Přelouče na své 72. schůzi konané dne 29. 4. 2013, usnesením č. 72/22.

 
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.