Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Nejdůležitější obecně závazné právní předpisy používané pro jednání a rozhodování povinného subjektu

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, které upravují právní postavení povinného subjektu a podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje. Tyto předpisy stanoví právo občanů žádat informace, povinnost města jako povinného subjektu poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění a aplikovány jsou vždy ve znění aktuálním, tedy ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění jednotlivých právních předpisů lze vyhledat rovněž na webu Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

Aktuální znění předpisů EU: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

1.      Ústavní zákony

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení zákona č. 23/1991 Sb., Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

 

2.       Územní samospráva

 • Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů související se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých předpisů
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 

3.      Užívání státních symbolů

 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a změně některých zákonů

 

4.      Sbírka zákonů

 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv
 • Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv je v elektronické podobě přístupná na webu Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

 

5.      Ochrana osobních údajů

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Nařízení EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

6.      Poplatky

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

7.      Soudní řízení

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR

 

8.      Správní řízení a správní trestání (pouze základní předpisy)

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 

9.      Majetek města

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a předpisy související

 

10.  Poskytování informací

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 

11.  Informační systémy veřejné správy

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech