Obsah

Archiv usnesení Zastupitelstva města

Jednání Zastupitelstva města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Přelouče v roce 2019:

26. 2., 23. 4., 25. 6., 17. 9., 22. 10., 17. 12.

Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 28.6.2018

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 6. 2018

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Mělice, návrhy a stanoviska výborů finančního a majetkového, účetní závěrku města Přelouče za rok 2017, závěrečný účet města Přelouče na rok 2017, návrh rozpočtového opatření č.  rozpočtu města pro rok 2018, majetkové převody, propachtování pozemků, návrh podmínek pro zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářce, aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“, žádost CFGA o výpůjčku pozemků, pověření Mgr. Petra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství, stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období, zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2017.

 

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 20. 4. 2018.
 3. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 5. 2018.
 4. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 20. 5. 2018.
 5. Stanoviska výboru finančního ze dne 20. 6. 2018.
 6. Stanoviska výboru majetkového ze dne 20. 6. 2018.
 7. Splnění úkolu pod bodem č. V/1) z XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 19. 4. 2018, kterým bylo uloženo radě města předložit na jednání zastupitelstva města dne 28. 6. 2018 návrh podmínek pro zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářce.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se do programu jako bod č. 9 zařazuje k projednání materiál s názvem Návrh kupní smlouvy. Původně navržené body č. 9 až 17 se přečíslovávají na 10 až 18.
 2. Účetní závěrku města Přelouče za rok 2017.
 3. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2018 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 240 970 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 267 258 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 26 288 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 4. Prodej pozemku p.č. 246/3 v k.ú. Mělice o výměře 14 m2, odděleného z pozemků p.č. 246/1 a p.č. 246/3 v k.ú. Mělice, p. L. M., bytem Přelouč a p. H. M., bytem Přelouč, za cenu 3 010,00 Kč.
 5. Kupní smlouvu č. 18/13, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. L. M., bytem Přelouč a p.H.M., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 246/3 v k.ú. Mělice.
 6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 905/28 v k.ú. Přelouč o výměře 31 m2, odděleného z pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2320-29/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.
 7. Darovací smlouvu na převod pozemku p.č. 905/28 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč. Pozemek je zastavěn nově vybudovaným chodníkem ve vlastnictví města Přelouč.
 8. Odkup spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 29 759 m2 z vlastnictví společnosti Farma Duha s.r.o., IČO: 04175662, za cenu 71 130,00 Kč.
 9. Uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu ¾ na pozemcích p.č. 532/2 a p.č. 536/2, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí mezi správcem pozůstalosti zesnulého pana V. K.( zemř. 2016) a městem Přelouč, jak je uvedeno v kupní smlouvě, s tím, že pověřuje starostku města, aby smlouvu a odpovídající návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podepsala a v případě potřeby provedla ve smlouvě takové změny a úpravy, aby znění smlouvy odpovídalo případným požadavkům prodávajícího (zejména německému dědickému právu) a nebyly přitom dotčeny podstatné náležitosti kupní smlouvy.
 10. Propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 664 978,00 Kč od 1. 10. 2018.
 11. Pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností společnosti LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778.
 12. Podmínky pro zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářce a možný následný postup pro pokračování bytové výstavby v této lokalitě dle předloženého návrhu.
 13. Aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči“.
 14. Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2017.

 

 • STANOVÍ :

 

 1. V souladu s ustanovením § 67 a § 68 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ve volebním období 2018 – 2022 bude Zastupitelstvo města Přelouče složeno z 21 členů zastupitelstva.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2017 bez výhrad.
 2. S podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení v rámci Programu regenerace sídlišť na projekt „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“.

 

 • POVĚŘUJE :

 

 1. Pana Mgr. Petra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. o tom, že v případě získání dotace z prostředků SFRB na projekt „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“ budou v rozpočtu města pro rok 2019 schváleny finanční prostředky na tuto akci v minimální výši 4 640 976,00 Kč, tj. 50 % z předpokládaných uznatelných nákladů projektu.

 

 • PODPORUJE :

 

 1. Závěr společnosti CFGA vybudovat sportovní areál FotbalPark Přelouč na pozemcích města p.č. 310/23 a 310/28, oba v k.ú. Lohenice.

 

 • UKLÁDÁ :

 

 1. Starostce města projednat s jednateli společnosti variantní možnosti podmínek pronájmu dotčených pozemků pro vybudování areálu a protislužeb pro město.
 2. Starostce města předložit zastupitelstvu města k projednání detailní smlouvu o pronájmu dotčených pozemků pro realizaci FotbalParku Přelouč.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost paní A. B., Pardubice, o odkoupení části pozemku p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč, z důvodu uložení inženýrských sítí v této části pozemku.

 

 • RUŠÍ :

 

 1. Své usnesení II/15 ze dne 29. 6. 2017.
 2. Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne 20. 4. 2017, odst. III, bod 19), kterým bylo schváleno propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 707 000,00 Kč od 1. 10. 2018.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 2. 7. 2018
Poslední aktualizace: 2. 7. 2018 08:35
Autor: Miroslav Tkáč