Obsah

Archiv usnesení Zastupitelstva města

Jednání Zastupitelstva města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Přelouče v roce 2018:

15.2.,22.3., 19.4.,  28.6., 27.9.

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 19. 12. 2017

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 12. 2017

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo změnu zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka, návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2017, návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2021, majetkové převody, pořízení „Územní studie Přelouč-Lipiny“, pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč-Lipiny“, OZV č. 1/2017 o místním poplatku za komunální odpad, návrh OZV č. 2/2017, kterou se zrušuje OZV č. 2/2013, požární řád města Přelouče, odpis nedobytné pohledávky Hany Adamové, zemřelé 22. 6. 2017, dopravní studii a vyhodnocení dopravy na silnici III/32219 ve Valech, odměňování neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2018.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 11. 12. 2017.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 15. 12. 2017.
 4. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 24. 11. 2017.
 5. Dopravní studii a vyhodnocení dopravy na silnici III/32219 ve Valech U Přelouče, jejímž objednatelem byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 182 126 000,00 Kč a výdaje rozpočtu budou činit 199 590 000,00 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 17 464 000,00 Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 3. Rozpočet města Přelouče na rok 2018 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí 207 493 000,00 Kč.
 4. Střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2019 – 2021.
 5. Prodej podílu 2/499 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p,.č. 2356/2, oba v k.ú. Přelouč, manželům J. a J. D., bytem Přelouč za cenu 10 266,00 Kč.
 6. Prodej podílu 14/393 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč panu L. N., bytem Přelouč, za cenu 74 983,00 Kč.
 7. Prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2367, oba v k.ú. Přelouč, manželům L. a I. V., bytem Přelouč, za cenu 57 750,00 Kč.
 8. Prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2362, oba v k.ú. Přelouč, manželům M. a B. Vášovým, bytem Přelouč, za cenu 56 834,00 Kč.
 9. Prodej podílu 8/287 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a M. H., bytem Přelouč, za cenu 58 667,00 Kč.
 10. Prodej podílu 5/574 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům V. a L. V., bytem Přelouč, za cenu 18 333,00 Kč.
 11. Prodej podílu 5/941 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč paní D. Š., bytem Přelouč, za cenu 11 183,00 Kč.
 12. Prodej podílu 1/153 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a E. V., bytem Přelouč, za cenu 13 750,00 Kč.
 13. Kupní smlouvu č. 17/22, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi D., bytem Přelouč, panem L. N., bytemPřelouč, manželi V., bytem Přelouč, manželi V., bytemPřelouč, manželi H., bytemPřelouč, manželi V., bytemPřelouč, paní D. Š., bytem Přelouč a manželi V., bytem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 1266/1, st.p.č. 2356/2, st.p.č. 2367 a st.p.č. 2362, vše v k.ú. Přelouč.
 14. Prodej pozemku p.č. 349/4 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč panu M. B., bytemPřelouč za cenu 13 000,00 Kč.
 15. Kupní smlouvu č. 17/21, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem M. B., bytem,Přelouč, na prodej pozemku p.č. 349/4 v k.ú. Přelouč.
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 15/28 na prodej pozemku pč. 16/3 v k.ú. Klenovka, uzavřený mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro uzavření vlastní kupní smlouvy z původních 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 4 roky a navýšena záloha na kupní cenu z původní částky 295 000,00 Kč na 885 000,00 Kč.
 17. A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 18. A vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád města Přelouče.
 19. A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči ve výši 35 973,00 Kč s příslušenstvím evidované za H. A., zemřelou 2017.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. O pořízení „Územní studie Přelouč – Lipiny“.
 2. O pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

 

 • STANOVÍ :

 

 1. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady ve výši 4 000,00 Kč.
 2. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v kumulované výši 6 000,00 Kč.
 3. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města ve výši 1 000,00 Kč.
 4. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu za souběh výkonu funkcí zastupitele města a předsedy komise/výboru v kumulované výši 3 000,00 Kč.
 5. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkci předsedy komise nebo výboru ve výši 2 000,00 Kč.

 

 • JMENUJE :

 

 1. Martina Židka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování „Územní studie Přelouč – Lipiny“.
 2. Martina Židka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 


Vytvořeno: 21. 12. 2017
Poslední aktualizace: 21. 12. 2017 11:28
Autor: Miroslav Tkáč