Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rada města Přelouče

 

VOLEBNÍ ŘÁD

pro volby do osadních výborů a komisí místní samosprávy.

 

Rada města se usnesla na základě článku 3, odst. 7 „Pravidel pro zřizování a činnost osadních výborů v příslušných částech města" a článku 2, odst. 4 „Pravidel pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v příslušných částech města“ na tomto volebním řádu:

Článek I

Úvodní ustanovení

 

 1. Podle tohoto volebního řádu se volí členové osadních výborů (dále jen výbory) a členové komisí místní samosprávy (dále jen komise) v částech města (dále jen části): Klenovka, Lhota - Škudly, Lohenice, Mělice, Štěpánov a Tupesy.
 2. Právo volit a být voleni mají občané ČR, kteří alespoň v den voleb dosáhli věku nejméně 18 let, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů a jsou v den voleb přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor či komise místní samosprávy zřízena.
 3. Volby do komisí a výborů vyhlásí rada města nejméně 30 dnů přede dnem voleb veřejnou vyhláškou, ve které stanoví další podrobnosti v souladu s tímto volebním řádem.

 

Článek 2

Volební komise

 

 1. K provedení voleb se zřizují volební komise, které mají nejméně 3 a nejvíce 7 členů. Předsedu a členy komise jmenuje rada města z řad obyvatel příslušné místní části, popřípadě členů zastupitelstva města, nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb. Zapisovatele volební komise jmenuje starosta z řad pracovníků městského úřadu k témuž datu.
 2. Členem nebo zapisovatelem volební komise nemůže být kandidát účastnící se voleb.

 

Článek 3

Kandidátní listina

 

 1. Návrhy kandidátů podávají občané příslušné části starostovi nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Písemné návrhy musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta. Dále musí být k návrhu připojen písemný souhlas navrženého s kandidaturou.
 2. Podané návrhy neprodleně projedná volební komise. U neúplných návrhů požádá navržené o doplnění chybějících údajů. 10 dnů přede dnem voleb volební komise kandidátní listinu uzavře. Kandidáty, kteří nesplňují podmínky tohoto volebního řádu volební komise vyřadí, zbylé kandidáty zaregistruje.
 3. Pokud nebude navrženo nejméně tolik kandidátů splňujících podmínky volebního řádu, kolik má mít v příslušné části výbor nebo komise členů, předloží volební komise toto radě města, která volby v dané části zruší.

 

Článek 4

Hlasovací lístek

 

 1. Ze zaregistrovaných kandidátů vytvoří volební komise hlasovací lístek. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku seřazeni podle abecedního pořadí. Na hlasovacím lístku jsou uvedeny tyto údaje: pořadové číslo kandidáta, příjmení, jméno, věk a adresa. Dále je v záhlaví  hlasovacího lístku uveden datum konání voleb, název výboru nebo komise, počet členů voleného výboru nebo komise, který určilo svým usnesením zastupitelstvo města (u výboru) nebo rada města (u komise) a o způsobu provedení volby. Dále je lístek označen v dolní části razítkem "Město Přelouč".
 2. Městský úřad zajistí vytištění dostatečného množství hlasovacích lístků, které budou k dispozici voličům ve volební místnosti v den voleb.


Článek 5

Hlasování

 

 1. Rada města současně s vyhlášením voleb určí:
 1. místo konání voleb,
 2. hodinu začátku a konce hlasování tak, aby volební místnost byla otevřena nejméně čtyři hodiny,
 3. počet členů volební komise v části.
 1. Volební místnost bude vybavena volební urnou a zástěnou.
 2. Po příchodu do volební místnosti zkontroluje volební komise totožnost voliče podle občanského průkazu a provede zápis do seznamu voličů. Dále vydá voliči volební lístek a  obálku opatřenou razítkem „Město Přelouč“ a podpisem předsedy volební komise.
 3. Volič se odebere za zástěnu, kde upraví hlasovací lístek, který poté vloží do obálky. Obálku s hlasovacím lístkem vhodí do volební urny a opustí volební místnost.
 4. K voličům, kteří se ze zdravotních nebo obdobných důvodů nemohou osobně dostavit do volební místnosti, dojdou na požádání členové volební komise s přenosnou volební urnou.

 

Článek 6

Hlasovací lístek se upravuje tak, že volič zakroužkuje pořadové číslo před jménem kandidáta, kterému dává svůj hlas. Takto může označit nejvýše tolik kandidátů, kolik se v příslušné části volí členů výboru nebo komise. K jiným úpravám se nepřihlíží.

 

Článek 7

Po uplynutí stanovené doby ukončí volební komise hlasování a uzavře volební místnost. Před uplynutím stanovené doby může volební komise ukončit hlasování v případě, že se voleb zúčastnily všechny osoby zapsané v seznamu voličů.

 

Článek 8

 

 1. Neprodleně po uzavření volební místnosti zahájí volební komise počítání hlasů. Nejdříve porovná počet vydaných s počtem odevzdaných obálek a s počtem voličů zapsaných v seznamu.
 2. Poté vyjme volební komise hlasovací lístky z obálek. Hlasovací lístek, na kterém nebude zakroužkováno žádné pořadové číslo před jménem kandidáta, je neplatný. Neplatný je též hlasovací lístek, na kterém bude zakroužkováno více pořadových čísel před jmény kandidátů, než je počet volených kandidátů.
 3. Dále volební komise sečte hlasy získané jednotlivými kandidáty. Poté seřadí kandidáty podle počtu získaných hlasů - od nejvyššího po nejnižší. Zvoleno je tolik kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kolik je počet členů výboru nebo komise stanovený zastupitelstvem města nebo radou města. Další kandidáti v pořadí se stávají náhradníky. Členem ani náhradníkem se nestává kandidát, který nezískal ani jeden hlas.
 4. Pokud se voleb zúčastnilo méně než 30% oprávněných voličů, ukončí volební komise počítání hlasů, sepíše protokol a předá jej radě města, která prohlásí neplatnost voleb.

 

Článek 9

Protokol o výsledku voleb

Volební komise sepíše protokol o výsledku voleb, ve kterém uvede:

 1. složení, ve kterém komise pracovala,
 2. čas otevření a uzavření volební místnosti,
 3. počet osob zapsaných v seznamu voličů,
 4. počet osob, které si vyzvedly obálky,
 5. počet odevzdaných obálek,
 6. počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,
 7. pořadí kandidátů podle počtu platných hlasů.

 

K protokolu připojí své podpisy členové a zapisovatel volební komise. V případě, že některý z nich odmítne protokol podepsat, uvede do protokolu důvody svého postoje.

Protokol o výsledku voleb včetně seznamu voličů, odevzdaných obálek a hlasovacích lístků, předá volební komise starostovi, který jej předloží k projednání nejbližší schůzi rady města u voleb do komise a rada města nejbližšímu zasedání zastupitelstva města u voleb do výboru.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 

Tento volební řád nahrazuje volební řád schválený zastupitelstvem města dne 14. 12. 2006.

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2010.

 

 

 

Bc. Irena  Burešová                                               Ing. Ivan  Moravec

starostka města                                                       místostarosta města