Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MĚSTO PŘELOUČ

Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

 

Zastupitelstvo města Přelouče se usneslo na těchto pravidlech:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, § 120 a těchto pravidel z něho vycházejících, lze usnesením zastupitelstva zřídit osadní výbory (dále jen výbory) v místních  částech města (dále jen částech): Klenovka, Lhota - Škudly, Lohenice, Mělice, Štěpánov a Tupesy.
 2. Výbory jsou orgány zastupitelstva města, jemuž jsou také odpovědny ze své činnosti. Působnost výborů je upravena zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva města a těmito pravidly.

 

Článek 2

Výbory

 

 1. Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo města pro každou část svým usnesením.
 2. Počet členů výboru musí být 5 nebo 7.
 3. Členové výboru jsou voleni.
 4. Po uskutečněných volbách, potvrzených zastupitelstvem města zvolením členů výboru, zvolí členové ze svého středu předsedu, popřípadě další funkcionáře (místopředseda). Volbu předsedy potvrzuje opět zastupitelstvo města svým usnesením.
 5. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však l x za tři měsíce. Schůzi výboru svolává její předseda, v případě potřeby může výbor svolat především zastupitelstvo města, dále starosta, místostarosta nebo s jejich svolením tajemník a vedoucí odborů městského úřadu, velitel městské policie a ředitel technických služeb.
 6. Funkční období výboru začíná potvrzenou volbou (viz. čl. 2 odst. 4) a končí současně s volebním obdobím zastupitelstva města.

 

Článek 3

Volby výboru

 

 1. Právo volit a být voleni členy výboru mají občané ČR, kteří alespoň v den voleb dosáhli věku nejméně 18 let, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů a jsou v den voleb přihlášeni k trvalému pobytu v té části, pro kterou je výbor zřízen a volen.
 2. Kandidáty pro volby mohou navrhnout občané příslušné části s právem volit.
 3. Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní alespoň 30% občanů, kteří mají právo v příslušné části volit.
 4. Volby výboru musí být vyhlášeny nejméně 30 dnů předem veřejnou vyhláškou vydanou radou města.
 5. Volby členů výborů vyhlásí rada města vždy pokud jsou vyhlášeny volby do zastupitelstva města.
 6. Termín konání voleb musí rada města vyhlásit nejpozději do 60 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
 7. K provedení voleb vydá rada města volební řád.

 

Článek 4

Působnost výboru

 

 1. Výbor je iniciačním a poradním orgánem zastupitelstva města s působností v příslušné části.
 2. Činnost výboru koordinuje na základě předkládaných zpráv zastupitelstvo města a výjimečně starosta nebo pracovník městského úřadu pověřený starostou. Návrhy a připomínky může výbor předkládat na poradu vedení městského úřadu nebo informativně do schůze rady města, a to dle jejich zaměření.
 3. Rozeslání zápisů ze schůzí výborů jednotlivým pracovníkům městského úřadu, členům zastupitelstva města, městské policii a řediteli technických služeb zabezpečuje starosta města (sekretariát).

 

Článek 5

Práva výboru

 

Výbory mají při své činnosti práva daná jim především §121 zákona o obcích, a dále práva daná těmito pravidly:

 1. používat přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu části pro níž mají působnost, na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit podle Pravidel pro nakládání s majetkem  a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. podílet se konzultací a podněty na sestavování návrhu rozpočtu města v oblasti určené pro příslušnou část (obec),
 3. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
 4. vyjadřovat se k záměrům odprodeje nemovitého majetku města v příslušné místní části a k použití výnosu z prodeje,
 5. vyjadřovat se k prodejům a likvidaci movitého majetku vedeného v inventarizačních seznamech příslušné části,
 6. podílet se na vyhodnocování stavu majetku města v příslušné části a na jeho inventarizaci
 7. vyjadřovat se k inženýrským sítím, infrastruktuře a veřejné zeleni na území příslušné části, ochraňovat ji a ohlašovat případné závady příslušným odpovědným pracovníkům,
 8. obracet se s podněty na městskou policii či jednotlivé její strážníky a navrhovat opatření k řešení místních záležitostí veřejného pořádku,
 9. požadovat od technických služeb drobné opravy, údržbu a úklid veřejných zařízení a prostranství v části,
 10. navrhovat členy do komisí zřizovaných radou města,
 11. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu na svá jednání,
 12. užívat místní rozhlas a vývěsní skříňku,
 13. předseda výboru obdrží usnesení zastupitelstva města a rady města,
 14. předsedovi výboru přísluší odměna dle platných pravidel schválených zastupitelstvem města, ostatním členům výboru přísluší odměna dle usnesení rady města 1x ročně.

 

Článek 6

Povinnosti výboru

 

Výbor má povinnosti dané mu zákonem o obcích § 121, jednacím řádem zastupitelstva města a další dané těmito pravidly:

 1. při hospodaření s majetkem a finančními prostředky dodržovat Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a návrhy předložené výboru občany části, tak jak jsou kompetenčně příslušné,
 3. poskytovat na základě znalosti místních poměrů orgánům města vyjádření k řešené problematice, poskytovat informace související s působností výboru příslušným odborům městského úřadu, pokud nepřísluší zastupitelstvu města,
 4. spolupracovat s příslušným odborem městského úřadu na návrzích na poskytnutí sociálních dávek a vyjadřovat se při posuzování podaných žádostí,
 5. poskytnout veškeré informace pracovnici zodpovědné za sociálně právní ochranu dítěte,
 6. na požádání se vyjadřovat ke stížnostem a ostatním podáním občanů, které tito učinili na městském úřadě nebo u volených orgánů města,
 7. upozorňovat na vznik a existenci divokých skládek odpadu a na porušování právních norem v oblasti ochrany životního prostředí,
 8. podílet se na akcích SPOZ v části,
 9. spolupracovat s městkou policií,
 10. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
 11. neprodleně vyvěšovat a snímat obecně závazné vyhlášky a další informace ve vývěsní skříňce,
 12. informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu o věcech příslušných v dané části,
 13. organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části,
 14. předseda nebo jiný člen výboru se účastní zasedání zastupitelstva města, kde koná v dikci jednacího řádu zastupitelstva,
 15. předseda nebo jiný člen výboru je povinen se na vyžádání dostavit na schůzi rady města.

 

Článek 7

Hospodaření výboru

 

 1. Výbor hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na jeho činnost. Při hospodaření s těmito prostředky se řídí Pravidly pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
 2. Finanční prostředky výborů spravuje finanční odbor městského úřadu.
 3. Při porušení Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky postupuje vedoucí finančního odboru v souladu s „Pravidly“.

 

Článek 8

Odvolání, zrušení výboru

 

1. Zastupitelstvo města může odvolat všechny členy výboru :

 1. klesne-li počet členů výboru pod tři a nejsou-li náhradníci,
 2. nesejde-li se výbor po dobu delší než šest měsíců,
 3. pokud výbor přes předchozí upozornění nedodržuje pravidla pro hospodaření s finančními prostředky platnými pro výbory (viz. čl. 7, odst. 1),
 4. pokud výbor opakovaně, dlouhodobě nebo závažným způsobem neplní povinnosti vyplývající z článku 6 těchto pravidel.

 

2. Zastupitelstvo odvolá člena výboru v případě, že člen přestal být trvale hlášen k pobytu v příslušné místní části.

3.  Pokud zastupitelstvo města odvolá členy výboru, rada města vyhlásí v příslušné části nové volby tak, aby se konaly nejpozději do 90 dnů od odvolání.                 

4. V případě, že pro řádné nebo nové volby nebude navrženo alespoň pět kandidátů, kteří souhlasí se svou kandidaturou, může rada města v příslušné části jmenovat komisi místní samosprávy svým usnesením bez voleb.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 

 1. Osadní výbory jsou povinny se řídit a konat dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle těchto pravidel ze zákona vycházejících.
 2. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města dne 18. 12. 2014 a jsou účinná od 19. 12. 2014.

 

 

Bc. Irena  Burešová                                                     Ing. Ivan  Moravec

      starostka                                                                    místostarosta