Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MĚSTO PŘELOUČ

 

Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v příslušných částech města.

 

Rada města Přelouče se usnesla na těchto pravidlech:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Na základě těchto pravidel lze zřídit komise místní samosprávy (dále jen komise) v místních částech města (dále jen částech): Klenovka, Lhota - Škudly, Lohenice, Mělice, Štěpánov a Tupesy.
 2. Komise jsou orgány rady města, jíž jsou také odpovědny ze své činnosti. Působnost komisí je upravena zákonem o obcích,  jednacím řádem rady města a těmito pravidly.

 

 

Článek 2

Komise

 

 1. Počet členů komise stanoví rada města pro každou část svým usnesením.
 2. Počet členů komise musí být 5 nebo 7. Výjimkou je případ dle čl. 8, odst. 4 těchto pravidel.
 3. Členové komise jsou voleni, vyjma případů uvedených v čl. 8, odst. 4.
 4. Rada města vydá "Volební řád pro volby do osadních výboru a komisí místní samosprávy".
 5. Po uskutečněných volbách, potvrzených radou města jmenováním členů komise, zvolí členové ze svého středu předsedu, popřípadě další funkcionáře (místopředseda). Volbu předsedy potvrzuje opět rada města svým usnesením.
 6. Komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Schůzi komise svolává její před­seda, v případě potřeby může komisi svolat starosta, místostarosta nebo s jejich svolením tajemník a vedoucí odborů městského úřadu, velitel městské policie a ředitel tech­nických služeb.
 7. Funkční období komisí začíná potvrzenou volbou (viz. odst. 2) a je totožné s volebním obdo­bím rady města.

 

Článek 3

Volby komise

 

 1. Právo volit a být voleni členy komise mají občané ČR, kteří alespoň v den voleb dosáhli věku nejméně 18 let, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů a jsou v den voleb přihlášeni k trvalému pobytu v té části, pro kterou je komise zřízena a volena.
 2. Kandidáty pro volby mohou navrhnout občané příslušné části s právem volit.
 3. Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní alespoň 30% občanů, kteří mají právo v příslušné části volit.
 4. Volby komise musí být vyhlášeny nejméně 30 dnů předem veřejnou vyhláškou.
 5. Volby členů komise vyhlásí rada města vždy, pokud jsou vyhlášeny volby do zastupitelstva města.
 6. Termín konání voleb musí rada města vyhlásit nejpozději do 60 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
 7. K provedení voleb vydá rada města volební řád.

 

Článek 4

Působnost komise

 

 1. Komise je iniciačním a poradním orgánem rady města s působností v příslušné části.
 2. Činnost komise koordinuje starosta nebo pracovník městského úřadu pověřený starostou. Ná­vrhy a připomínky komise předkládá na poradu vedení městského úřadu nebo na schůzi rady města, a to dle jejich zaměření.
 3. Rozeslání zápisů ze schůzí komisí jednotlivým pracovníkům městského úřadu, členům rady města, městské policii a řediteli technických služeb zabezpečuje starosta města (sekretariát).

 

Článek 5

Práva komise

 

Komise má při své činnosti tato práva:

 1. používat přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu části pro níž mají působnost, na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit podle Pravidel pro naklá­dání s majetkem a  finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. podílet se konzultací a podněty na sestavování návrhu rozpočtu města v oblasti určené pro příslušnou část (obec),
 3. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
 4. vyjadřovat se k záměrům odprodeje nemovitého majetku města v příslušné místní části a k použití výnosu z prodeje,
 5. vyjadřovat se k prodejům a likvidaci movitého majetku vedeného v inventarizačních sezna­mech příslušné místní části ,
 6. podílet se na vyhodnocování stavu majetku města v příslušné části a na jeho inventarizaci
 7. vyjadřovat se k inženýrským sítím, infrastruktuře a veřejné zeleni na území příslušné části, ochraňovat ji a ohlašovat případné závady příslušným odpovědným pracovníkům,
 8. vznášet připomínky, požadavky a návrhy radě města,
 9. obracet se s podněty na městskou policii či jednotlivé její strážníky a navrhovat opatření k řešení místních záležitostí veřejného pořádku,
 10. požadovat od technických služeb drobné opravy, údržbu a úklid veřejných zařízení a prostranství v části,
 11. navrhovat členy do dalších komisí zřizovaných radou města,
 12. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu na svá jednání,
 13. užívat místní rozhlas a vývěsní skříňku,
 14. předseda komise obdrží usnesení zastupitelstva města a rady města,
 15. předsedovi komise přísluší odměna dle platných pravidel schválených zastupitelstvem města, ostatním členům komise přísluší odměna dle usnesení rady města l x ročně.

 

Článek 6

Povinnosti komise

Komise má tyto povinnosti:

 1. při hospodaření s majetkem a finančními prostředky dodržovat Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a návrhy předlo­žené komisi občany části,
 3. poskytovat na základě znalosti místních poměrů orgánům města vyjádření k řešené proble­matice, poskytovat informace související s působností komise příslušným odborům městského úřadu.
 4. spolupracovat s příslušným odborem městského úřadu na návrzích na poskytnutí sociálních dá­vek a vyjadřovat se při posuzování podaných žádostí,
 5. poskytnout veškeré informace vyžádané pracovnicí zodpovědnou za sociálně právní ochranu dít­ěte,

 

 1. na požádání se vyjadřovat ke stížnostem a ostatním podáním občanů, které tito učinili na městském úřadě nebo u volených orgánů města,
 2. upozorňovat na vznik a existenci divokých skládek odpadu a na porušování právních norem v oblasti ochrany životního prostředí,
 3. podílet se na akcích SPOZ v části,
 4. spolupracovat s městkou policií,
 5. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
 6. neprodleně vyvěšovat a snímat obecně závazné vyhlášky a další informace ve vývěsní skříňce,
 7. informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu o věcech příslušných v dané části,
 8. zasílat radě města zápisy z každého jednání komise, rada rozešle tyto zápisy vedoucím odborů a řediteli technických služeb,
 9. organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části.
 10. předseda nebo jiný člen komise je povinen se na vyžádání dostavit na schůzi rady města.

 

Článek 7

Hospodaření komise

 

 1. Komise hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na její činnost. Při hospodaření s těmito prostředky se řídí „Pravidly pro nakládání s majetkem a  finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv“.
 2. Finanční prostředky komisí spravuje finanční odbor městského úřadu.
 3. Při porušení „Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky“ postupuje vedoucí finančního odboru v souladu s „Pravidly“.

 

Článek 8

Odvolání, zrušení komise

 

 1. Rada města může odvolat všechny členy komise:
 1. klesne-li počet členů komise pod tři a nejsou-li náhradníci,
 2. nesejde-li se komise po dobu delší než šest měsíců,
 3. pokud komise přes předchozí upozornění nedodržuje Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky“,
 4. pokud komise opakovaně, dlouhodobě nebo závažným způsobem neplní povinnosti vyplýva­jící z článku 6 těchto pravidel.

      2.   Rada odvolá člena komise v případě, že člen přestal být trvale hlášen k pobytu v příslušné místní části.

      3.  Pokud rada města odvolá všechny  členy komise, vyhlásí v příslušné místní části nové volby tak, aby se konaly nejpozději do 90 dnů od odvolání komise.                              

      4.  V případě, že pro řádné nebo nové volby nebude navrženo alespoň pět kandidátů, kteří souhlasí se svou kandidaturou, může rada města v příslušné místní části komisi zrušit, nebo jmenovat komisi svým usnesením bez voleb. Komise jmenovaná radou města bez voleb musí mít nejméně 3 členy.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Komise místní samosprávy zřízené radou města jsou povinny se řídit a konat dle zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle těchto pravidel ze zákona vycházejících.                                

2. Tato pravidla schválila rada města dne 24. 11. 2014 a nabývají účinnosti dnem 25. 11. 2014.

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                                      Ing. Ivan Moravec

   starostka                                                                místostarosta