Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 120. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 120. schůze rady města 1konané dne 8. 10. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

120. schůze rady města konané dne 8.10. 2018

 

Rada města Přelouče :  

        

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

120/  1 Zápis č. 5 z jednání KMS Štěpánov ze dne 26. 9. 2018.

120/  2 Zápis z jednání KMS Lhota, Škudly ze dne 1. 10. 2018.

120/  3 Zápis z jednání KMS Tupesy ze dne 22. 9. 2018.

120/ 4 Závěry z jednání Komise bezpečnostní a dopravní, zápis č. 13 ze dne 17. 9. 2018, body Ad 1), Ad 2) a bod Ad 6), v souladu se stanoviskem komise realizaci varianty „Zóna 30“ dle studie VDI PROJEKT s.r.o. v části města ohraničené ulicemi Pražská, Havlíčkova, Kosmonautů a Choceňská, která umožní vytvoření 243 míst pro parkování vozidel.

 

  • SCHVALUJE :

 

120/  5 Návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 9. 12. 2018.

120/  6 Smlouvu č. 30/2018 o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci kampaně NEPETUJ mezi společností ISNO IT s.r.o. a městem Přeloučí.

120/  7 Odkoupení 200 ks etiket NEPETUJ v celkové ceně 2 480,00 Kč bez DPH a jejich bezúplatné předání zájemcům o tuto kampaň.

120/  8 použití znaku města Přelouče pro materiály organizátora v rámci kampaně NEPETUJ.

120/  9 Pronájem části pozemku p.č. 41/13 v k.ú. Mělice o výměře cca 24 m2 p. R. K., bytem Přelouč, za roční nájemné 480,-Kč.

120/ 10   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a panem panu R. K., bytem  Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 41/13 v k.ú. Mělice.

120/ 11   Výpůjčku dále uvedených pozemků Ředitelství vodních cest ČR za účelem jejich managmentu a monitoringu pro populaci totenových modrásků v rámci přípravy na realizaci splavnění Labe v oblasti Přelouče: v k.ú. Břehy část p.č. 651/10 o výměře 904 m2, v k.ú. Lohenice u Přelouče část p.č. 158/1 o výměře 16 628 m2, část p.č. 202/6 o výměře 2 260 m2, část p.č. 202/2 o výměře 2 885 m2, část p.č. 198/1 o výměře 15 817 m2, část p.č. 200 o výměře 1 798 m2, část p.č. 607/2 o výměře 365  m2, p.č. 199/2 o výměře 455 m2 a p.č. 198/7 o výměře 63 m2, v k.ú. Přelouč část p.č. 1857/41 o výměře 956 m2, část p.č. 1868/9 o výměře 8 678 m2, část p.č. 1695/1 o výměře 1 889 m2, část p.č. 1771/3 o výměře 2 166  m2, část p.č. 1857/9 o výměře 343 m2, část p.č. 1857/37 o výměře 5 202 m2, , část p.č. 432/1 o výměře 6 410  m2, p.č. 433/3 o výměře 2 492 m2, p.č. 433/10 o výměře 1 909 m2, část p.č. 1541/1 o výměře 3 629 m2, část p.č. 1699/8 o výměře 2 840 m2, část p.č. 1699/16 o výměře 877  m2 a část p.č. 1699/21 o výměře 147 m2, v k.ú. Valy nad Labem p.č. 458/27 o výměře 3 263 m2.

120/ 12  Smlouvu o výpůjčce pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím vodních cest ČR, na výpůjčku pozemků v k.ú. Břehy, k.ú. Lohenice u Přelouče, k.ú. Přelouč a k.ú. Valy nad Labem.

120/ 13    Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

120/ 14  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 209 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

120/ 15  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.

120/ 16   Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 61/3, p.č. 1969 a p.č. 2197 v k.ú. Přelouč.

120/ 17  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava stropní konstrukce objektu č.p. 26“ s dodavatelem Stavrecon Pardubice s.r.o., sídlem: Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 05925801, za nabídkovou cenu 1 049 888,00 Kč bez DPH.

120/ 18  Smlouvu č. 440/B2/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, na základě, které budou městu poskytnuty z rozpočtu fondu na rok 2018 dotační prostředky ve výši 2 539 000,00 Kč na akci „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“.

120/ 19  Záměr na výpůjčku pozemku p.č. 308, části pozemku p.č. 310/23, části pozemku p.č. 310/28 a části pozemku p.č. 629/6, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 77 600 m2, společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf. Výpůjčka bude na dobu určitou na 1 rok.

120/ 20  Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa studiem s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh – PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 3. – 4. 11. 2018 – zvýšená propagace akce (tisk, média), technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení, tiskoviny) a nákup cen pro výherce.

120/ 21  Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2018 mezi městem Přelouč a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Přelouči ve výši 30 000,00 Kč k nátěru věže evangelického kostela v Přelouči.

120/ 22 Smlouvu č. 002/18 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou WOODCOTE CZ, a.s. se sídlem U Pekařky 281/13, 180 00 Praha 8 – Libeň, provozovna Pardubická 1399, 535 01 Přelouč.

120/ 23  Smlouvu o spolupráci uzavíranou s NOVÉ ČESKO, nadační fond, na realizaci programu „REVOLUTION TRAIN TOUR – Podzim 2018“, který bude probíhat v železniční stanici Přelouč dne 22. 11. 2018.

120/ 24   Po projednání vyjádření města Přelouč k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísku v I. etapě“ dle předloženého návrhu.

120/ 25   Změnu dopravního značení zakazující zastavení motorových vozidel na silnici III/32219 v úseku mělických písníků.

 

  • UDĚLUJE :

 

120/ 26  Výjimku z pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni pro Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., ve formě snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč na částku 1 000,00 Kč.         

 

  • POVOLUJE :

 

120/ 27 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2018/2019 ve třídě VI. A na 31 žáků Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice dle § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

  • ROZHODUJE :

 

120/ 28   O provedení odchytu divokých holubů odbornou společností v centrální části města s jejich následnou likvidací, za účelem snížení jejich počtu a tím omezení znečišťování budov a veřejných prostranství.

120/ 29  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava stropní konstrukce objektu č.p. 26“ podal nevhodnější nabídku dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     Stavrecon Pardubice s.r.o.

           Sídlo dodavatele:          Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

            IČO dodavatele:                   05925801

            Nabídková cena bez DPH:      1 049 888,00 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  • SOUHLASÍ :

 

120/ 30  S uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje s platností od 9. 12. 2018.

 

  •   DOPORUČUJE :

 

120/ 31Přijmout opatření umístění dopravních značek k zamezení průjezdu nákladních vozidel přes most Mělice – Valy, a to na silnici III/32220 (křižovatka se silnicí od Přelouče směr Lohenice) a na silnici III/32219 (křižovatka se silnicí II/333 ze směru od Živanic do Mělic) z důvodu zamezení průjezdu kamionů.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 9. 10. 2018
Poslední aktualizace: 9. 10. 2018 12:43
Autor: Miroslav Tkáč