Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 117. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 117. schůze rady města 1konané dne 3. 9. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

117. schůze rady města konané dne 3. 9. 2018

 

Rada města Přelouče :  

         

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

117/  1 Zápis č. 4/2018 ze schůze OV Lohenice ze dne 21. 8. 2018.

117/  2 Zápis ze schůze KMS Štěpánov ze dne 16. 8. 2018.

117/  3 Zápis ze schůze KMS Lhota, Škudly ze dne 27. 8. 2018

117/  4 Předložené studie zástavby lokality Na Hodinářce zpracované architektonickými ateliéry a to, Atelier Ing. arch. Pavel Mudruňka, Med Pavlík architekti a  ADAM PRVNÍ spol. s r.o.

 

  • SCHVALUJE :

 

117/  5 Záměr na prodej části pozemku p.č. 609/9v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 18 m2 za cenu minimálně 209,00 Kč/m2.

117/  6 Záměr na prodej části pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka o výměře cca 23 m2 za cenu minimálně 240,00 Kč/m2.

117/  7 Záměr na směnu části pozemku p.č. 16/14 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví manželů B., Přelouč, za části pozemků p.č. 16/11 o výměře cca 14 m2, p.č. 16/33 o výměře cca 37 m2, p.č. 16/34 o výměře cca 110 m2 a p.č. 16/6 o výměře cca 43 m2, vše v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouče s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 240,00 Kč/m2.

117/  8 Záměr na směnu pozemku p.č. st. 7/1 o výměře 122 m2 a části pozemku p.č. 37 o výměře cca 110 m2, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví pana J. D., bytem Přelouč, za část pozemku p.č. 225/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl cenách pozemků bude doplacen ve výši 215,00 Kč/m2.

117/  9 Výpověď smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené dne 10. 5. 2014 mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, Místní organizací Přelouč, na pronájem pozemku p.č. 873 v k.ú. Přelouč, na kterém se nachází vodní nádrž Račanský rybník, z důvodu jeho plánované revitalizace.

117/ 10  Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, 2 místnosti v I. NP o výměrách 18 m2 a 17 m2, za roční nájemné minimálně 46 560,00 Kč včetně služeb.

117/ 11  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribice, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1796/4 v k.ú. Přelouč.

117/ 12  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ s dodavatelem PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice, IČO: 05406595, jímž se cena díla snižuje o 91 927,93 Kč včetně DPH.

117/ 13   Nový ceník městské autobusové dopravy v Přelouči platný od 1. 9. 2018.

117/ 14   Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale.

117/ 15   Veřejnoprávní smlouvu č. D38/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.o. Přelouč ve výši 8 000,00 Kč na nákup cen (poháry, medaile, diplomy) na XII. Krajskou soutěžní výstavu drobného zvířectva 13. – 14. 10. 2018 v Přelouči a na nákup čestných cen pro mladé chovatele.

117/ 16   Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Marcelou Danihelkovou ve výši 3 000,00 Kč na malířskou výstavu – pomůcky na kreslení, kopírování, barvy do PC a další potřebné pomůcky k výstavě.

 

  • DOPORUČUJE :

 

117/ 17   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi společností K2 invest, s.r.o. a městem Přelouč, na prodej komunikací včetně chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav vybudovaných v lokalitě Na Hodinářce.

117/ 18   Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p.č. 7/3 o celkové výměře 338 m2 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 o celkové výměře 2 221 m2, p.č. 91/68 o celkové výměře 10 m2 a p.č. 108/18 o celkové výměře 1 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, z vlastnictví p. M. T., Čáslav, za cenu 18 168,00 Kč.

117/ 19   Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p.č. 7/3 o celkové výměře 338 m2 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 o celkové výměře 2 221 m2, p.č. 91/68 o celkové výměře 10 m2 a p.č. 108/18 o celkové výměře 1 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, z vlastnictví p. E. Z., bytem Praha 10, za cenu 18 168,00 Kč.

 

  • SOUHLASÍ :

 

117/ 20   S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč likvidací dle předloženého návrhu.

 

  • POVOLUJE :

 

117/ 21 Konání akce 12. ročník Zahradní galerie ART, pořádanou Klubem umění – ART CLUB z.s., IČO: 02777924, se sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, ve dnech 15. – 16. 9. 2018.

 

  • UKLÁDÁ :

 

117/ 22  Komisi pro rozvoj města a Komisi bezpečnostní a dopravní projednat do 20. 9. 2018 předložené studie zástavby na Hodinářce.

 

  • UDĚLUJE :

 

117/ 23  Pokyn insolvenčnímu správci ve věci přímého prodeje nemovitosti v ulici Čechova č.p. 613, Přelouč s posečkáním přímého prodeje nejvyšší nabídce 1 100 000,00 Kč učiněné dne 28. 8. 2018 a to do doby pravomocného rozhodnutí soudu ve věci navrácení dědických podílů po p. J. S., zemřelém dne 26. 11. 2014.

 

  • NEUDĚLUJE :

 

117/ 24  Výjimku z časového omezení stanoveného OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejných prostranství a ochrany veřejné zeleně Klubu umění – ART CLUB z.s., IČO: 02777924, se sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, za účelem konání živé hudby JAM SESSION, v termínu 16. 9. 2018 od 0:00 do 02:00 hodin ráno.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

117/ 25   S umístěním zařízení pro kontrolu objektu na pozemku p.č.st. 2194/4v k.ú. Přelouč na sloup veřejného osvětlení č. 09-139 v Pardubické ulici v Přelouči dle žádosti Společenství vlastníků Pardubická 1455, 1456, 1457 Přelouč, IČO: 72049430, z legislativních důvodů (GDPR).

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 6. 9. 2018
Poslední aktualizace: 6. 9. 2018 10:25
Autor: Miroslav Tkáč