Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 111. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 111. schůze rady města 1konané dne 18. 6. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

111. schůze rady města konané dne 18. 6. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

111/  1 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28. 5. 2018.

111/  2 Splnění úkolu RM č. 102/48.

111/  3 Informaci o postupu oprav propadlých chodníků nad kanalizačními přípojkami.

 

 

  • SCHVALUJE :

 

111/  4 Veřejnoprávní smlouvu č. D31/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, z.s. místní organizace Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci HANDICAP FISH CUP 2018.

111/  5 Veřejnoprávní smlouvu č. D32/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Střeleckým klubem Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup řeziva na opravu – výměnu odřevení konstrukce zařízení na střelištích střelnice.

111/  6 Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a studiem ZeHa s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce Classic Enduro Přelouč ve dnech 3. – 4. 8. 2018 (ceny pro vítěze, startovní čísla, grafické práce, propagace akce).

111/  7 Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUBEM Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu a úpravu tratě.

111/  8 Veřejnoprávní smlouvu č. D35/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinou Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na dopravu dětí na tábor.

111/  9 Veřejnoprávní smlouvu č. D36/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa Studiem s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh - PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 14. – 15. 7. 2018 – zvýšená propagace akce (tisk, média), technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení, tiskoviny) a nákup cen pro výherce.

111/ 10  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akce „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČO: 421 96 868, kterým se upravuje cena díla uvedená ve smlouvě na základě snížení rozsahu prováděných prací o částku 1 004 746,00 Kč bez DPH, 1 215 743,00 Kč včetně 21% DPH.

111/ 11  Záměr na prodej pozemku p.č. 310 v k.ú. Škudly o výměře 57 m2 za cenu minimálně 12 255,00 Kč.

111/ 12  záměr na prodej pozemku p.č. 4/37 v k.ú. Mělice o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 4/36, p.č. 4/37, p.č. 4/3 a p.č. 246/2, vše v k.ú. Mělice, na základě geometrického plánu č. 174-60/2015, za cenu minimálně 4 807,00 Kč.

111/ 13  Záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ na části pozemku p.č. 223 v k.ú. Přelouč o výměře cca 11 m2 za cenu minimálně 290,00 Kč/m2.

111/ 14  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 35/84 v k.ú. Škudly.

111/ 15 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč.

111/ 16   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. Š., Přelouč a městem Přelouč, opravňující město Přelouč uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 67 v k.ú. Mělice.

111/ 17  Výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2017-2018.

111/ 18   Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

111/ 19   Návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • DOPORUČUJE :

 

111/ 20   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2018.

111/ 21   Zastupitelstvu města zrušit usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne 20. 4. 2017, odst. III. Bod 19), kterým bylo schváleno propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 707 000,00 Kč od 1. 10. 2018.

111/ 22   Zastupitelstvu města schválit propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778.

111/ 23  Zastupitelstvu města schválit pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s. se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778.

111/ 24  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 905/28 v k.ú. Přelouč o výměře 31 m2, odděleného z pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2320-29/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.

111/ 25   Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na převod pozemku p.č. 905/28 v k.ú. Přelouč o výměře 31 m2 z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč. Pozemek je zastavěn nově vybudovaným chodníkem ve vlastnictví města Přelouč.

111/ 26    Zastupitelstvu města schválit výpůjčku pozemků v k.ú. Lohenice u Přelouče o rozloze cca 50 000 m2 České fotbalgolfové asociaci za čelem vybudování Fotbal Parku Přelouč s tím, že protihodnotou bude žákům školských zařízení města v čase školní výuky umožněn vstup zdarma a městu bude park zdarma poskytnut za účelem pořádání vlastních akcí (dětské dny, sportovní dny, městské slavnosti).

111/ 27 Zastupitelstvu města stanovit, že ve volebním období 2018–2022 bude Zastupitelstvo města Přelouče složeno z 21 zastupitelů.

 

  • ROZHODUJE :

 

111/ 28  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši  5 000,00  Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh – PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 14. – 15. 7. 2018 – zvýšená propagace akce (tisk, média), technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení, tiskoviny) a nákup cen pro výherce.

111/ 29  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     Dlažba Vysoké mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:     Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                      25953818

Nabídková cena bez DPH:      7 874 172,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

  • UKLÁDÁ :

 

111/ 30   Tajemnici zpracování studie dopravního řešení v části města ohraničené ulicemi Havlíčkova, Pražská a Choceňská.

 

  • SOUHLASÍ :

 

111/ 31   S realizací dopravní obslužnosti a parkování v části města mezi ulicemi Kladenská, Pardubická, Karla Čapka a Studentská dle studie VDI PROJEKT s.r.o. ze dne 8. 6. 2018.

                                              

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 21. 6. 2018
Poslední aktualizace: 21. 6. 2018 08:40
Autor: Miroslav Tkáč