Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 93. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 91. schůze rady města 1konané dne 20. 11. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

93. schůze rady města konané dne 20. 11. 2017

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

93/  1   Nabídku projektu Lepší místo“ společnosti Prostor PLUS o.p.s., Na Pustině 1068, Kolín.

93/  2   Celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města na rok 2018.

93/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 11. 2017.

93/  4   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 25. 10. 2017.

93/  5   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8. 11. 2017.

93/  6   Zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 15. 11. 2017.

93/  7   Zápis z jednání Sportovní komise ze dne 15. 11. 2017.

93/  8   Zprávu místostarosty o financování 23. ročníku udílení cen Františka Filipovského za dabing.

 

 • SCHVALUJE :

 

93/  9   Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Přelovice s platností od podpisu smlouvy.

93/ 10  Odměny za 2. pololetí 2017 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 a § 224 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a předloženého návrhu.

93/ 11  Plán inventur na rok 2017.

93/ 12  Změnu č. 4 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2017.

93/ 13  Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1465/35 a p.č. 1463/1, oba v k.ú. Přelouč.

93/ 14  Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 36 m2 – objektu bývalé stodoly, za roční nájemné minimálně 5.400,00 Kč.

93/ 15  Záměr na pronájem nebytových prostor Českému filumenistickému svazu, Lužická 1075, Úvaly v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 16 m2 – objektu bývalého skladu civilní obrany, za roční nájemné minimálně 2.400,00 Kč.

93/ 16  Záměr na prodej pozemku p.č. 349/4 v k.ú. Přelouč o výměře 50 m2 panu M. B., bytem, Přelouč za cenu minimálně 13.000,00 Kč.

93/ 17  Záměr na prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v zahrádkářské kolonii některým z uživatelů (zahrádkářů) takto:

 • prodej podílu 2/499 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2356/2, oba v k.ú. Přelouč manželům J. a J. D., bytem Přelouč, za cenu minimálně 10.266,00 Kč
 • prodej podílu 5/941 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč paní D. Š., bytem Přelouč, za cenu minimálně 11.183,00 Kč
 • prodej podílu 5/574 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům V. a L. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 18.333,00 Kč
 • prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2362, oba v k.ú. Přelouč manželům M. a B. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 56.834,00 Kč
 • prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p,.č. 2367, oba v k.ú. Přelouč manželům L. a I. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 57.750,00 Kč
 • prodej podílu 1/153 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a E. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 13.750,00 Kč
 • prodej podílu 8/287 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a M. H., bytem Přelouč, za cenu minimálně 58.667,00 Kč
 • prodej podílu 14/393 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč panu L. N, bytem Přelouč, za cenu minimálně 74.983,00 Kč.

93/ 18  Znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky), které by měly být uzavírány s majiteli nemovitostí v místních částech Lhota a Škudly v souvislosti se stavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou stokovou síť splaškové kanalizace v těchto místních částech.

93/ 19  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČO: 42196868, kterým se upravuje cena díla uvedená ve smlouvě na základě navýšení rozsahu prováděných prací, požadovaného městem Přelouč o částku 341.293,00 Kč včetně DPH.

93/ 20  Vnitřní předpis č. SM 07/2017 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s účinností od 1. 12. 2017.

93/ 21  Nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi Českými drahami, a.s. a městem Přelouč, která umožní městu Přelouč dočasný zábor pozemku Českých drah, a.s. pro stavbu „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“.

93/ 22  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi Mgr. V. J., bytem Přelouč a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemku p.č. 2301/13 v k.ú. Přelouč.

93/ 23  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi p. P. K., bytem Břehy, p. R. K., bytem . Přelouč a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemku p.č. 1255/6 v k.ú. Přelouč.

93/ 24  Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

93/ 25  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi opatrovníkem ustanoveným Městským úřadem Přelouč, odborem stavebním spoluvlastníku pozemků p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a Městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemcích p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 

 • SOUHLASÍ :

 

93/ 26   S použitím znaku města na propagačních materiálech k výstavě o perleťářství pořádanou Muzeem Blanenska v roce 2018.

 

 • ROZHODUJE :

 

93/ 27  Že finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí na výstavbu kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly bude činit 10.000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.

 

 • DOPORUČUJE :

 

93/ 28  Zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči s příslušenstvím ve výši 487.247,20 Kč evidované za zemřelou H.A.

 

 • JMENUJE :

 

93/ 29  Od 1. 1. 2018 za město členy do školské rady:

 • při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45 Ing. Ivana Moravce a Mgr. Petra Veselého,
 • při Základní škole Přelouč, Smetanova 1509 Ing. Zdenku Kumstýřovou a Martina Macháčka.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 22. 11. 2017
Poslední aktualizace: 22. 11. 2017 09:16
Autor: Miroslav Tkáč