Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 89. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 89. schůze rady města 1konané dne 9. 10. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

89. schůze rady města konané dne 9. 10. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

89/  1   Žádost spoluvlastníků objektu čp. 1 a domu čp. 74 v Přelouč – Lhotě o připojení jejich nemovitostí na kanalizaci.

89/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 20. 9. 2017.

89/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 28. 9. 2017.

89/  4   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 9. 2017.

89/  5   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 3. 9. 2017.

89/  6   Zápis č. 10 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 4. 10. 2017.

 

 

  • SCHVALUJE :

 

89/  7   Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s K. O., byt č. 15 od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

89/  8   Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s H. T.,  byt č. 9 od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018.

89/  9   Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou se S. P., byt č. 6 od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 10  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s J.Š., byt č. 4 od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 11  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s I. B.,  byt č. 3 od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 12  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s K. S., byt č. 2 od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 13  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou se Z. F., byt č. 10 od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 14  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s L. V., od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022.

89/ 15  Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, uzavřené pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Nádražní a Hradecké ulici v Přelouči, kterým se sjednaný rozsah prací rozšiřuje o projektové řešení připojení autobusového nádraží do ucelené bezbariérové trasy a o další podklady nutné pro podání žádosti o dotaci, a to za cenu 95.300,00 Kč bez DPH, 115.313,00 Kč včetně 21 % DPH.

89/ 16  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník Smetanova – Obránců míru a chodník v ul. U Rybníčka, Přelouč“ s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, za nabídkovou cenu 696.572,28 Kč bez DPH.

89/ 17  Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca 2 000 m2 a pozemku st.p.č. 2678 o výměře 156 m2, odděleného z pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč na základě GP č. 146-39/2013, Tennis Clubu Přelouč, z.s.

89/ 18  Smlouvu o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

89/ 19  Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2016 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – pro uzavření smlouvy o dílo na výstavbu 2 ks zahradních WC v mateřské škole v Kladenské ulici čp. 1384 v Přelouči s podnikatelem Danilem Javoříkem, Semín, 535 01 Přelouč, IČ: 72902604.

89/ 20  Smlouvu o dílo na výstavbu 2 ks zahradních WC v mateřské škole v Kladenské ulici čp. 1384, v Přelouči s podnikatelem Danielem Javoříkem, Semín, 535 01 Přelouč, IČ: 72902604, za celkovou cenu 332.188,00 Kč.

89/ 21  Smlouvu o podmínkách stavby, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat na pozemku p.č. 554 v k.ú. Lhota pod Přeloučí stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“.

89/ 22  Platový výměr ředitelce Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí čp. 45 s platností od října 2017.

89/ 23  Smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemcích p.č. 1841/1 v k.ú. Přelouč, p.č. 1841/23 v k.ú. Přelouč a p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 

  • SOUHLASÍ :

 

88/ 24  S převodem výnosu z prodeje vyřazené techniky:

  1. NA LIAZ 150.261 – sklápěč, inv.č. 80003 – cena dle znaleckého posudku 48.000,00 Kč, cena prodejní 49.000,00 Kč.
  2. Samosběrný zametací vůz Boschung S3 – inv. Č. 50009 – cena dle znaleckého posudku 278.000,00 Kč, cena prodejní 285.000,00 Kč. do investičního fondu organizace.

 

  • ROZHODUJE :

 

89/ 25  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník Smetanova – Obránců míru a chodník v ul. U Rybníčka, Přelouč“

            Nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     MATEX HK s.r.o.

            Sídlo dodavatele:                    Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

            IČ dodavatele:                        25968807

            Nabídková cena bez DPH:      696.572,28 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  • STANOVÍ :

 

89/ 26  Prodejní cenu nástěnného kalendáře Ivo Štěpánek 2018 na 120,00 Kč.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 11. 10. 2017
Poslední aktualizace: 11. 10. 2017 10:16
Autor: Miroslav Tkáč