Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 88. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 88. schůze rady města 1konané dne 25. 9. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

88. schůze rady města konané dne 25. 9. 2017

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

88/  1   Splnění úkolu č. 71/17 rady města.

88/  2   Žádost o vytvoření dohody o vytvoření společného školského obvodu pro druhý stupeň základní školy s Obcí Semín.

88/  3   Návrh využití 1. patra budov č.p. 25 a 26 pro umístění stálé expozice městského muzea dle studie vypracované Mgr. Matějem Peštou.

88/  4   Žádost společnosti Consult trade s.r.o. o odkup pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč.

 

  • SCHVALUJE :

 

88/  5   Dodatek č. 1 smlouvy č. 575500/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Přelouč a společností ASEKOL a.s.

88/  6   Smlouvu OKŘ/17/23943 o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2017.

88/  7   Zadávací podmínky veřejné zakázky na provozování MHD v Přelouči.

88/  8   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČ: 42196868, kterým se upravuje doba plnění díla uvedená ve smlouvě s ohledem na přerušení prací související se zjištěním potřeby přeložky plynového potrubí ve Zborovské ulici.  

88/  9   Smlouvu o souhlasu s provedením stavby, uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat na pozemku p.č. 111/3 v k.ú. Klenovka stavbu „Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče“.

88/ 10  Pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku panu J. B., bytem Jedousov, za roční nájemné 7.500,00 Kč.

88/ 11  Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem J. B., bytem Jedousov.

88/ 12  Záměr na prodej části pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 110 m2 za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

88/ 13  Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120061685, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Přelouč – Lhota.

88/ 14  Smlouvu o dílo na dodávku a montáž sklopných konstrukcí pro košíkovou ve sportovní hale v ulici Za Fontánou čp. 1611 v Přelouči se společností DOR - SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151, za cenu 244.165,36 Kč bez DPH, 295.440,09 Kč s 21 % DPH.

88/ 15  Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouče, z.s., na výpůjčku majetku města v areálu fotbalového hřiště v Přelouči, která nahradí smlouvu ze dne 21. 4. 2004 ve znění všech dodatků.

 

  • SOUHLASÍ :

 

88/ 16  S výpůjčkou 94 kusů sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje Muzeum Blanenska.

 

  • DOPORUČUJE :

 

88/ 17  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č.  308/16 o výměře 80 m2 v k.ú. Škudly z vlastnictví pana M. Š., bytem Přelouč, za cenu 17.200,00 Kč.

88/ 18  Zastupitelstvu města nevyužít nabídku paní J. Z., bytem Praha 6, na prodej spoluvlastnického podílu 1/522 na pozemku p.č. 930/4 v k.ú. Přelouč.

 

  • ROZHODUJE:

 

88/ 19  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10.000,00 Kč spolku FC Mazáci Přelouč z.s. na pronájem sportovní haly a nákup sportovního vybavení.

 

  • POVĚŘUJE :

 

88/ 20  Mgr. Zuzanu Dvořákovou, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků MěÚ Přelouč a Mgr. Veroniku Dofkovou, právničku zařazenou do Oddělení pohledávek a přestupků MěÚ Přelouč zastupováním města Přelouč v soudním sporu se společností Montifer s.r.o.        

 

  • ZŘIZUJE :

 

88/ 21  V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. ke dni 1. října 2017 Odbor dopravy městského úřadu.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

88/ 22  S uzavřením dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s Obcí Přelovice.

 

  • RUŠÍ:

 

88/ 23  Úkol č. 68/58 rady města.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 27. 9. 2017
Poslední aktualizace: 27. 9. 2017 07:10
Autor: Miroslav Tkáč