Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 86. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 86. schůze rady města 1konané dne 4. 9. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

86. schůze rady města konané dne 4. 9. 2017

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

86/  1   Požadavek předsedy SVJ č.p. 1554, ulice Boženy Němcové, na vybudování zpevněné parkovací

plochy u západní strany domu.

86/  2   Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 21. 8. 2017.

86/  3   Zápis z jednání Osadního výboru Mělice ze dne 27. 8. 2017.

86/  4   Výpověď smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 19. 5. 2010 mezi městem Přelouč a Mysliveckým sdružením Břehy – Lohenice, na užívání části nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích – objektu bývalé stodoly.

86/  5   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 35/4 v k.ú. Škudly.

86/  6   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč.

86/  7   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce parkoviště u čp. 1489, Přelouč“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČ: 42196868, kterým se upravuje doba plnění díla uvedená ve smlouvě s ohledem na termín předání staveniště a vzniklé vícepráce na sanaci podloží a odvodnění parkoviště.

86/  8   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči (1.etapa), rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ s firmou  Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396, za nabídkovou cenu 1.473.632,00 Kč bez DPH.

86/  9   Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514, za nabídkovou cenu 285.000,00 Kč bez DPH.

86/ 10  Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • ROZHODUJE :

 

85/ 11  O vyloučení dodavatele SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ z důvodu nesplnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.

85/ 12  O vyloučení dodavatele ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25751018, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči (1.etapa), rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“, jelikož dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasnil nejasnosti ve své nabídce.

85/ 13  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči (1.etapa), rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     Mopos Communications, a.s.

            Sídlo dodavatele:      Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

            IČ dodavatele:                        26222396

            Nabídková cena bez DPH:      1.473.632,00 Kč.       

 

  • UDĚLUJE :

 

86/ 14  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Klubu umění – Art Clubu, z.s. pro pořádání večerního hudebního programu 11. ročníku Zahradní galerie Art v prostorách zahrady Občanské záložny v Přelouči, a to na den 17. 9. 2017 od 0:00 do 2:00 hodin.

 

  • DOPORUČUJE :

 

86/ 15  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2017.

86/ 16  Zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D 27/2017 Fotbalovému klubu Přelouč na 60. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané v roce 2017, který se neuspořádal.

86/ 17  Zastupitelstvu města schválit dohodu o ukončení veřejnosprávní smlouvy č. D 27/2017.

86/ 18  Zastupitelstvu města schválit souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemku p.č. 1794/30 v k.ú. Přelouč.

86/ 19  Zastupitelstvu města vydat souhlas s umístěním volnočasového hřiště v Lohenicích na pozemku p.č. 75/56 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

86/ 20  Zastupitelstvu města zamítnout žádost pana V.D: o odkup pozemku p.č. 938/47 v k.ú. Přelouč.

86/ 21  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu města pro TJ Sokol Přelouč ve výši 150.00,00 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci na opravu stropu budovy TJ Sokol (havárie).

86/ 22  Zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu č. D43/2017 uzavřenou mezi městem Přelouč a TJ Sokol Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 150.000,00 Kč jako účelovou dotaci na opravu stropu budovy TJ Sokol (havárie).

86/ 23  Zastupitelstvu města schválit studii zástavby lokality Na Hodinářce varianta kruh zpracovanou ing. arch. Zdeňkem Kozubem dne 24. 8. 2017.

86/ 24  Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč ovýměře cca 1.600 m2 za cenu 1.200,00 Kč/m2 společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, se sídlem Palackého třída 314, Chrudim, za účelem výstavby 2 bytových domů dle aktualizované studie zástavby území zpracované ing. arch. Zdeňkem Kozubem ze dne 24. 8. 2017, varianta kruh.

 

  • RUŠÍ :

 

86/ 25  Usnesení rady města č. 85/20 ze dne 21. 8. 2017 (schválení příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“, s dodavatelem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690).

 

  • ZAMÍTÁ :

 

86/ 26  Žádost pana L.M., o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč za účelem zbudování odstavné plochy pro osobní automobil, s tím, že parkování bude možné v souladu s ustanovením nařízení města č. 8/2012 (rozšíření zóny Tůmy Přeloučského).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 6. 9. 2017
Poslední aktualizace: 14. 11. 2017 23:01
Autor: Miroslav Tkáč