Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 84. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 84. schůze rady města 1konané dne 31. 7. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

84. schůze rady města konané dne 31. 7. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

84/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 14. 7. 2017.

84/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 4. 7. 2017.

84/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 28. 6. 2017.

84/  4   Žádost společenství pro dům č.p. 1554, ul. Boženy Němcové, Přelouč, s tím, že plánovanou rekonstrukcí ulice B. Němcové dojde k zásadnímu navýšení parkovacích míst.

 

  • ROZHODUJE :

 

84/  5   O zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ v souladu s ustanovením Zadávací dokumentace (odst. 20. – Zrušení zadávacího řízení) z důvodu nefunkčnosti elektronického nástroje E-ZAK v době přijímání elektronické nabídky.

84/  6   Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastník Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké mýto, IČ: 25953818, s nabídkovou cenou 12.945.456,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

  • SCHVALUJE :

 

84/  7   Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2017.

84/  8   Uzavření nájemní smlouvy s E. N., na byt v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

84/  9   Uzavření nájemní smlouvy s J. Š. na byt v ulici Za Fontánou od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017.

84/ 10  Uzavření nájemní smlouvy se Z. F. na byt v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.

84/ 11  Pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku panu M. S., bytem Přelouč, za roční nájemné 24.156,- Kč.

84/ 12  Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem M. S., bytem, Přelouč.

84/ 13  Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku, uzavřenou mezi městem Přelouč a paní M. F., bytem Jižní 1365, Přelouč.

84/ 14  Dohodu o skončení nájmu části pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností JENTA, spol s r.o., IČ: 47453931, se sídlem Sportovní 525, Přelouč, a to ke dni 31. 8. 2017.

84/ 15  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi společností SVOS spol. s r.o., a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ na pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč.

84/ 16  Záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly o výměře 377 m2 za cenu minimálně 43.300,- Kč.

84/ 17  Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2016-1 uzavřené mezi městem a Ing. Janou Holanovou, Na Chlumec nad Cidlinou, IČ: 03753549 za vypracování dodatečně požadovaných dokumentů k projektu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ za dohodnutou odměnu ve výši 34 tis. Kč (neplátce daně).

 

  • SOUHLASÍ :

 

84/ 18  S podnájmem bytu C3 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči, nájemce paní R. L., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

  • DOPORUČUJE :

 

84/ 19  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 234/3 o výměře 630 m2, p.č. 234/4 o výměře 422 m2, p.č. 234/5 o výměře 558 m2, p.č. 234/6 o výměře 437 m2 a p.č. 234/7 o výměře 330 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, oddělených z pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče geometrickým plánem č. 156-1/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.

84/ 20  Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 234/3 o výměře 630 m2, p.č. 234/4 o výměře 422 m2, p.č. 234/5 o výměře 558 m2, p.č. 234/6 o výměře 437 m2 a p.č. 234/7 o výměře 330 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč. Pozemky jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví města Přelouč.

84/ 21  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 382/110 o výměře 156 m2, odděleného z pozemku p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2274-20/2017 od Českých drah, a.s. za cenu 52.000,- Kč za účelem realizace stavby „Parkoviště a BUS zastávky ul. Jaselská, Přelouč“.

84/ 22  Zastupitelstvu města schválit záměr na uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě č. 15/28 na prodej pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka, uzavřené dne 2. 7. 2015 mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČ: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro uzavření vlastní kupní smlouvy z původních 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 5 let a navýšena záloha na kupní cenu z původní částky 295.000,- Kč na 885.000,- Kč.

84/ 23  Zastupitelstvu města souhlasit se změnou územního plánu města za účelem vybudování FotbalParku Přelouč v k.ú. Lohenice společností CFGA FotbalPark.

 

  • JMENUJE :

 

84/ 24  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“, ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Vlastimil Černý, Ing. Lada Kubínová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

84/ 25  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ Ing. Ivana Moravce (náhradníka Ing. Pavla Hrdého).

 

  • POVĚŘUJE :

 

84/ 26  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ otevíráním obálek s nabídkami, posouzením kvalifikace, schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

  • RUŠÍ :

 

84/ 27  Usnesení rady města č. 83/23 ze dne 10. 7. 2017, kterým byl schválen pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. panu M. bytem Valy, za roční nájemné 50.160,- Kč.

84/ 28  Usnesení rady města č. 77/22 ze dne 15. 5. 2017, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly panu J.M., bytem Litomyšl za cenu minimálně 43.300,- Kč.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

84/ 29  S realizací projektu sociálního bydlení v nemovitosti u č.p. 449, K. H. Máchy, Přelouč z důvodu, že město nebude mít vliv na výběr osob (rodin) umisťovaných do sociálních bytů a žadatel Ing. Vladimír Valenta není oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 2. 8. 2017
Poslední aktualizace: 11. 10. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč