Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 83. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 83. schůze rady města 1konané dne 10. 7. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

83. schůze rady města konané dne 10. 7. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

 

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

83/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 19. 6. 2017.

83/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 21. 6. 2017.

83/  3   Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise ze dne 20. 6. 2017.

83/  4  Návrh situačního řešení rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Přelouči dle předložených projekčních podkladů, vypracovaných společností PRODIN, a.s., Pardubice, pod zakázkovým číslem 3110-17-044.

83/  5   Zápis z jednání Sociálně zdravotní komise ze dne 26. 6. 2017.

83/  6   Pořadí zájemců o pronájem části pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

83/  7   Pořadí zájemců o pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

83/  8   Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocování nabídek k pronájmům ze dne 10. 7. 2017.

83/  9   Zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 19. 6. 2017.

83/ 10  Zprávu místostarosty k výsledku šetření České školní inspekce v Základní umělecké škole Přelouč, okres Pardubice.

 

  • ROZHODUJE :

 

83/ 11  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb občanům s roztroušenou sklerózou.

83/ 12  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 5.000,-Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale.

83/ 13  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro CROSS CLUB Přelouč z.s. ve výši 10.000,- Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu.

83/ 14  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinu Přelouč ve výši 7.000,- Kč na dopravu dětí na tábor.

 

  • SCHVALUJE :

 

83/ 15  Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 349/1 v k.ú. Přelouč.

83/ 16  Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120060397, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště v Hradecké ulici v Přelouči (u podchodu pod železniční tratí).

83/ 17  Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

83/ 18  Smlouvu č. VCE 08-17 mezi Nadací ČEZ a Městem Přelouč o poskytnutí nadačního příspěvku 50.000,- Kč na přípravu a konání 23. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing 2017.

83/ 19  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“, s firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 0

Pardubice, IČ: 42196868, s nabídkovou cenou 8.099.992,- Kč bez DPH a dobou plnění díla v počtu 12 týdnů.

83/ 20  pronájem bytu č. 6 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční 1414, Přelouč panu K. P., trvale bytem Přelouč s platností od 11. 7. 2017 na dobu neurčitou.

83/ 21  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci plochy před tribunou n a fotbalovém hřišti v Přelouči se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875 za nabídkovou cenu 15.220,- Kč bez DPH, 18.416,- Kč s 21% DPH.

83/ 22  Pronájem části pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku paní M. F., bytem Přelouč, za roční nájemné 60.156,- Kč.

83/ 23  Pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku panu M.S., bytem Valy, za roční nájemné 50.160,- Kč.

83/ 24  Smlouvu o podmínkách provedení stavby, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Chodník Smetanova – Obránců míru, Přelouč“ na pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč.

 

  • SOUHLASÍ :

 

83/ 25  S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45 zakoupit interaktivní tabuli v celkové hodnotě 82.885,- Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

83/ 26  S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč pana M.P., trvale bytem Přelouč, Pro jmenovaného je bydlení na ubytovně jediným možným způsobem řešení jeho životní situace.

 

  • STANOVÍ :

 

83/ 27  že pan Mgr. Lubor Pacák může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

  • ZVYŠUJE :

 

83/ 28  Počet zaměstnanců o 2 funkční místa v odboru sociálním a stanovuje celkový počet zaměstnanců 88 s účinností k 1. 8. 2017.

 

  • UDĚLUJE :

 

83/ 29  výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství paní J. M. pro konání ohňostroje v areálu Tank Power v Přelouči dne 15. 7. 2017 v 23 hodin.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

83/ 30  S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč pana O. H., trvale bytem Dvůr Králové nad Labem. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 12. 7. 2017
Poslední aktualizace: 30. 9. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč