Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Stránka

Usnesení 81. schůze rady města konané

dne 28.12.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
81. schůze rady města konané dne 28.12.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

81/ 1 Nabídku firmy Recycling – kovové odpady a.s. na zřízení sběrného dvora pro město Přelouč.

II. SCHVALUJE :

81/ 2 Ceník pečovatelských služeb platných od 1.1. 2006.
81/ 3 Smlouvu o budoucí smlouvě o poskytování sociálních služeb uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Svinčany.
81/ 4 S účinností od 1.1. 2006 vnitřní předpis č. 5/05, kterým se vydává Změna č. 2 Kontrolního řádu č. 9/03.
81/ 5 S účinností od 1.1. 2006 vnitřní předpis č. 6/05, kterým se vydává Změna č. 1 Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic.
81/ 6 Zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ v oddělení dopravně správních agend o 2 zaměstnance a stanoví celkový počet 81 zaměstnanců k 1.3. 2006.
81/ 7 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti stravování uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou Pronex v.o.s. Pardubice.
81/ 8 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti stravování uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem důchodců Přelouč.
81/ 9 Smlouvy o poskytování pečovatelské služby občanům obce Břehy, Jankovice, Choltice.

III. SOUHLASÍ :

81/10S podnájmem bytu č. 5 v ul. Tůmy Přeloučského v čp. 1540 v Přelouči nájemce ing. P.V. za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů.
81/11S nájemným v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Jana Dítěte 1563 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1563, ve výši 5,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu.
81/12 S převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu Přelouč Jana Dítěte 1563 z ing. M.S. na pí. B.S. včetně práva nájmu k bytu velikosti 2+kk o výměře 63,68 m2, ozn. A3 ve 3. n.p. domu II.
81/13Se zněním dodatku na pronájem stávajícímu nájemci firmě EKOMA BOHEMIA, s.r.o. dle vyhlášeného záměru na pronájem ubytovny.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

81/14 Na pronájem části střechy budovy základní školy v Kladenské ul. č.p. 494 v Přelouči za účelem umístění parabolické antény a dvou anténních modulů.

V. STANOVÍ :

81/15 S účinností od 1.1. 2006 počet zaměstnanců města, zařazených v MěÚ Přelouč, na 80.

VI. RUŠÍ :

81/15 Usnesení rady města č. 80/2.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


24. 5. 2013 Zobrazit méně

Stránka