Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Stránka

Usnesení 79. schůze rady města konané

dne 5.12.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
79. schůze rady města konané dne 5.12.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

79/ 1 Výsledky voleb do školských rad při přeloučských základních školách.
79/ 2 Vyúčtování XI. ročníku Ceny Františka Filipovského v dabingu roku 2005.
79/ 3 Předání Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přelouče p. MVDr. Zdeňku Zemanovi.
79/ 4 Informaci ved. odboru SMI k projektu rekonstrukce MŠ Za Fontánou v Přelouči.
79/ 5 Splnění úkolu rady města č. 63/37.

II. SCHVALUJE :

79/ 6 Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství města Přelouče na rok 2006.
79/ 7 Výplatu mimořádné odměny za rok 2005 pro vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.
79/ 8 Zřízení věcného břemene na části pozemků p.p.č. 432/1, p.p.č. 433/1 a p.p.č. 433/3 v k.ú. Přelouč spočívající v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením a údržbou přívodního a odpadního potrubí pro rybníky ve prospěch Českého rybářského svazu MO Přelouč.
79/ 9 Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí pečovatelské služby uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.
79/10 Prodej 5 ks starých skruží p. P.T., Hradecká za celkovou cenu 500,- Kč.
79/11 Změnu č. 1 organizačního řádu MěÚ Přelouč s účinností od 1.1. 2006 s výjimkou změny uvedené v příloze 1A), která nabývá účinnosti dnem 1.3. 2006.
79/12Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného za březen 2005 až červenec 2005 ve výši 4 650,- Kč a průběžného poplatku z prodlení ke dni 1.8. 2005 ve výši 1 383,- Kč v 15ti měsíčních splátkách, z toho 1. – 14. splátku po 400,- Kč a 15. splátku ve výši 433,- Kč s p. V.Š, bytem Přelouč.
79/13 Návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 15.12. 2005.
79/14 Nájemné z podporovaných bytů ve výši 45,- Kč/měs./1m2 (bez služeb).

III. SOUHLASÍ :

79/15 S požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže nakoupit 5 ks repasovaných počítačů v celkové hodnotě cca 32 000,- Kč z dotace poskytnuté zřizovatelem v rozpočtu města pro rok 2005.
79/16 S nájemným v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Jana Dítěte 1562 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1562, ve výši 5,- Kč/1 m2/měsíc započitatelné plochy bytu.
79/17 S II. změnou závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace pro rok 2005 – navýšení mzdového limitu DDM na 105 000,- Kč a zvýšení dotace Technických služeb o 37 000,- Kč.
79/18 S použitím znaku města na vozidlech pečovatelské služby a jmenovkách pracovnic Pečovatelské služby Přelouč s účinností od 1.1. 2006.

IV. JMENUJE :

79/19 Za město Přelouč do školské rady :
- ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45: Mgr. Pavla Culka, ing. Ivana Moravce
- ZŠ Přelouč, Smetanova 1509: Jaroslava Faitla, Mgr. Věru Mělicharovou
- Zvláštní škola Přelouč: Hanu Novotnou, Lydii Válkovou.
79/20 Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. ve složení: Pavel Myška (náhradník Josef Štěpánek), Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdražilová), Miroslav Manžel (náhradník Ilona Grohmannová), ing. Libor Hůlka (náhradník ing. Jiří Krejčí).

V. ROZHODUJE :

79/21 Zadání veřejné zakázky na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. bude provedeno formou užšího řízení s omezením počtu zájemců na 5 losováním.

VI. DELEGUJE :

79/22 Jako zástupce zadavatele do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. Irenu Burešovou (náhradník Jaroslav Kocourek).

VII. POVĚŘUJE :

79/23 Starostku města Irenu Burešovou dohledem nad průběhem losování, omezujícím počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul., na 5 zájemců.

VIII. STANOVÍ :

79/24 Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. bude nejnižší nabídková cena.
79/25 Cenu za prodej „Přelouč v běhu staletí“ DVD 150,- Kč/ks a videokazety na 100,- Kč/ks.

IX. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

79/26 Na pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Škudly za roční nájemné minimálně ve výši 1% z ceny půdy:
č. 123/1 (PK) o výměře 9 960 m2, č. 124 (PK) o výměře 2 622 m2, č. 125/1 (PK) o výměře 11 358 m2, č. 125/2 (PK) o výměře 2 252 m2, č. 125/3 (PK) o výměře 1 221 m2, č. 125/5 (PK) o výměře 1 343 m2.

X. DOPORUČUJE :

79/27 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu názvu Zvláštní školy Přelouč, okres Pardubice na Základní školu praktickou Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.1. 2006.
79/28 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 1 ke Zřizovací listině Zvláštní školy Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.1. 2006.
79/29 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením V. rozpočtu města pro rok 2005.
79/30 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
a) na prodej pozemků p.p.č. 433/6 o výměře 38 m2, p.p.č. 433/7 o výměře 2 147 m2 a p.p.č. 433/8 o výměře 254 m2 za cenu minimálně 10,- Kč/m2 a p.p.č. 431/2 o výměře 861 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 20,- Kč/m2,
b) na směnu pozemku p.p.č. 938/29 o výměře 1038 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1301/26 o výměře 301 m2, p.p.č. 1297/36 o výměře 1374 m2, p.p.č. 1297/44 o výměře 190 m2 a p.p.č. 1297/37 o výměře 150 m2 v k.ú. Přelouč,
c) na prodej pozemků p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 a p.p.č. 938/40 o výměře 658 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.
79/31 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XIV. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.9. 2004, odst. IV, bod 3) v tomto znění: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na směnu částí pozemků p.p.č. 938/1 a p.p.č. 938/2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1297/36 o výměře 1374 m2, p.p.č. 1297/44 o výměře 190 m2 a p.p.č. 1301/26 o výměře 301 m2 v k.ú. Přelouč.
79/32 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit část usnesení XII. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.5. 2004, odst. III, bod 9) tak, že se z textu vypouští pozemek p.p.č. 462 včetně objektů nacházejících se na tomto pozemku, p.p.č. 460/14 a p.p.č. 463/11.
79/33 Zastupitelstvu města Přelouče doporučit Ministerstvu obrany ČR odprodej pozemku p.p.č. 462 včetně objektů nacházejících se na tomto pozemku a p.p.č. 460/14 a 463/11 v k.ú. Přelouč firmě SVOS spol. s. r. o. Přelouč, Choceňská 877.
79/34 Zastupitelstvu města Přelouče schválit úplatný převod spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemcích p.p.č. 321/10 o výměře 7 422 m2, p.p.č. 322/33 o výměře 6 152 m2 a st.p.č. 1389 o výměře 12 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu dle znaleckého posudku.
79/35 Zastupitelstvu města Přelouče vydat :
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 7/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 8/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 1/2004, o místních poplatcích
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 10/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Tupesy, Lhota, Škudly, Klenovka a Štěpánov
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 11/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se ruší a plně nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003.
79/36 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemku p.p.č. 1301/30 o výměře 278 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 250,- Kč/m2.


XI. VYDÁVÁ :

79/37 Nařízení města Přelouč č. 9/2005, kterým se mění nařízení města Přelouč č. 1/2000, o povinnostech při zajišťování zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic, vydané podle § 27, odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
79/38 Nařízení města Přelouč č. 12/2005, kterým se ruší nařízení města č. 2/2001 ve znění nařízení č. 6/2005, Tržní řád.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


24. 5. 2013 Zobrazit méně

Stránka