Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Stránka

Usnesení 73. schůze rady města konané

dne 19.9.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
73. schůze rady města konané dne 19.9.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

73/ 1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Mělice ze dne 19.5. a 4.9. 2005.
73/ 2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 6.9. 2005.
73/ 3 Variantní možnosti zajištění pečovatelské služby.
73/ 4 Informace velitele Městské policie Přelouč související se změnou sídla městské policie.
73/ 5 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 6.9. 2005.
73/ 6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 14.9. 2005.
73/ 7 Požadavek ředitele Technických služeb města Přelouče na pořízení štěpkovacího a mulčovacího stroje.
73/ 8 Splnění úkolu rady města č. 71/22 a č. 71/19.

II. SCHVALUJE :

73/ 9 Řešení umístění autobusových zastávek v centru města dle tohoto návrhu:
- s celostátní změnou jízdních řádů (11.12.2005) se hlavní zastávka pro střed města přesune na Pernštýnské náměstí,
- do doby celostátních změn jízdních řádů bude zachován současný stav.
73/10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. A. K. na dobu určitou od 1.10. 2005 do 30.9. 2006.
73/11Prodloužení nájemní smlouvy pí. L. Š na dobu určitou od 1.10. 2005 do 30.9. 2006.
73/12Uzavření dodatků nájemních smluv na pronájem zemědělských pozemků uzavřených dne 10.10. 2001 a 22.5. 2002 mezi městem Přelouč a p. J. Č. soukromým zemědělcem, týkajících se změn termínů placení nájemného.
73/13Smlouvu o nájmu na nebytové prostory v budově Občanské záložny uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou Starbuck s tím, že se doba trvání nájemní smlouvy sjednává na dobu 10ti let a že v případě výpovědi dané pronajímatelem z důvodů uvedených v § 9, odst. 2, písm. a), b) a g) zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, pro porušení právních resp. smluvních povinností nájemcem, nemá nájemce rovněž nárok na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami.
73/14 Finanční příspěvky ze sportovního fondu:
- 6 000,- Kč oddílu nohejbalu Klondajk Klenovka
- 2 000,- Kč nohejbalový turnaj ve Lhotě
- 12 000,- Kč oddílu florbalu Gatacca Přelouč
- 18 000,- Kč oddílu basketbalu
- 10 000,- Kč oddílu kopané,
- 10 000,- Kč oddílu ragby,
- 10 000,- Kč oddílu hokejbalu.

73/15 Návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 29.9. 2005.

III. DOPORUČUJE :

73/16 Zastupitelstvu města Přelouče schválit „souborné stanovisko“ s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Přelouč.
73/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit návrh rozhodnutí o podaných námitkách ke konceptu řešení, tak jak je uvedeno v „Souborném stanovisku“ v čl. VI.
73/18 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí kladné vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování č.j. KrÚ 3607/2004 OSRK OUP ze dne 8.9. 2004, kterým je odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu v Pardubicích.
73/19 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
- na směnu pozemku p.p.č. 938/39 o výměře 636 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 938/31 o výměře 1448 m2 a pozemek p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 v k.ú. Přelouč s tím, že město doplatí rozdíl v cenách pozemků,
- na prodej pozemku p.p.č. 938/38 o výměře 179 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 450,- Kč/m2,
- na prodej pozemku p.p.č. 20/26 o výměře 771 m2 a pozemku p.p.č. 20/28 o výměře 771 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče za cenu minimálně 100,- Kč/m2,
- na prodej pozemku č. 244 ve zjednodušené evidenci, původ PK o výměře 432 m2 v k.ú. Škudly za cenu minimálně 25,-Kč/m2,
- na prodej pozemku p.p.č. 1840/4 o výměře 285 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 50,- Kč/m2.
73/20 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/5 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města ve veřejném zájmu k zařazení do sítí místních komunikací.
73/21 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit bod IV, odst. 2 usnesení
XVII. zasedání zastupitelstva města ze dne 21.12. 2004 o delegování pravomoci schvalovat rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Přelouče na radu města v měsících prosinci a lednu.
73/22 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s delegováním pravomoci celoročně schvalovat rozpočtová opatření dotací (změna vztahu k jinému rozpočtu) na radu města.
73/23 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením IV rozpočtu města pro rok 2005.
73/24 Zastupitelstvu města Přelouče zajistit pečovatelskou službu začleněním do sociálního odboru městského úřadu jako samostatné oddělení za podmínky bezúplatného převodu movitého majetku z Pardubického kraje na město Přelouč.
73/25 Zastupitelstvu města Přelouče požádat Pardubický kraj o bezúplatný převod movitého majetku, nezbytného pro zajištění pečovatelské služby v Přelouči, do majetku města Přelouče.
73/26 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 9/4 o výměře 297 m2, p.p.č. 9/5 o výměře 21 m2 a pozemku p.p.č. 204/2 o výměře 51 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče za cenu minimálně 80,- Kč/m2.
73/27 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XIV. zasedání za stupitelstva města ze dne 23.9. 2004 odst. IV, bod 5.


73/28 Zastupitelstvu města Přelouče vydat následující obecně závazné vyhlášky:
- OZV č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/2004, Požární řád města Přelouče,
- OZV č. 3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/1999 o městské policii, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2002,
- OZV č. 4/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o veřejné dražbě při prodeji nemovitého majetku města ze dne 16.4. 1992.
73/29 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XX. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.5. 2005 odst. III, bod 13).

IV. SOUHLASÍ :

73/30 Z ekonomických důvodů se zachováním současného systému vybírání poplatků za komunální odpad (nezasílání složenek a upomínek).
73/31 S I. změnou závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace pro rok 2005 – navýšení mzdového limitu ZŠ Smetanova na 15 500,-Kč.
73/32 S nákupem kopírovacího stroje za max. cenu 36 000,- Kč z příspěvku pro rok 2005 příspěvkové organizace ZŠ Smetanova , Přelouč.

V. VYDÁVÁ :

73/33 Nařízení města Přelouče č. 5/2005, kterým se mění obecně závazná vyhláška č. 5/1999 o stanovení maximálních cen za nařízený odtah a hlídání odtažených silničních motorových vozidel na k.ú. města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.
73/34 Nařízení města Přelouče č. 6/2005, kterým se mění nařízení města Přelouče č. 2/2001, tržní řád.

VI. UKLÁDÁ :

73/35 Komisi pro rozvoj města a komisi bezpečnostní a dopravní projednat v termínu do 15.10. 2005 řešení autobusových zastávek.

VII. ZAMÍTÁ :

73/36 Žádost obce Zdechovice na zajištění služby Městskou policií Přelouč z kapacitních důvodů.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


24. 5. 2013 Zobrazit méně

Stránka