Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

 

Žádost o zřízení (budoucí zřízení) práva odpovídajícího věcnému břemeni podává vlastník inženýrské sítě, popř. vlastník nemovitosti, ke které má být zřízen přístup.

 

U práv týkajících se inženýrské sítě doloží žadatel:

 

  • se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene situační plánek přepokládaného umístění sítí
  • se žádostí na uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
  1. geometrický plán
  2. výpočet délky v bm dle skutečnosti.

 

Žadatel (oprávněný z věcného břemene) uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

 

Úhrady  za zřízení věcného břemene:

 

1. Nepodnikatelské aktivity  - bezúplatně.

2. Podnikatelské aktivity- jednorázová úhrada.

 

  • právo chůze a jízdy                         10 000,- Kč
  • služebnost inženýrské sítě               100,- Kč/bm, minimálně však 1 000,- Kč
  • právo týkající se umístění stavby v nebo na pozemku (sloupy, rozvodné skříně, šachty, pilíře spod.)    2 000,- Kč za jednu stavbu.

 

K výše uvedeným úhradám bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Rada města si vyhrazuje právo udělit výjimku z těchto pravidel a prominout jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v případě podnikatelských aktivit.

 

Tato pravidla schválila Rada města Přelouče dne 4.5.2015.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 5.5.2015.

Dnem 4.5.2015 pozbývají platnosti pravidla schválená radou města dne 8.12.2014, č. usnesení 3/15.

 

      

 

 

……………………                                            ..………………….

Bc. Irena  Burešová                                     Ing. Ivan Moravec

starostka města                                              místostarosta města