Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 10 /2011

Typ: ostatní
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Město Přelouč

znak Města Přelouče

 

Obecně závazná vyhláška města Přelouče
č. 10 /2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 15.12.2011 usn. č.: II. 16)              usneslo vydat na základě § 10a a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


 


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Město Přelouč (dále jen „město“) touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek  za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému1 (dále jen „poplatek“).

 

 1. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Přelouč (dále jen „správce poplatku“)2.

 

 

 


Čl. 2
Předmět poplatku

 

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj definovaný v § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), (dále jen „výherní hrací přístroj“), každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný  v § 2 písm. l) zákona o loteriích (dále jen „koncový interaktivní videoloterní terminál“) a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) zákona o loteriích (dále jen „herní místo lokálního herního systému“)3.

 

Čl. 3
Poplatník

 

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému4.

 

 

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému do provozu.
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému.

 

 

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od této skutečnosti. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému.
 2. Provozovatel koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit  zrušení tohoto povolení.
 3. V ohlášení poplatník uvede:5
  1. název nebo obchodní firmu právnické osoby, obecný identifikátor, sídlo,  popřípadě další adresu pro doručování; osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala6.

 

 

Čl. 6
Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému na 3 měsíce činí 5.000,-- Kč.
 2. V případě, že výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému je provozováno po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování.

 

 

 

Čl. 7
Navýšení poplatku

 

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle
§ 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

Čl. 8
Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný:
 1. při povolení provozování výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému na dobu nejdéle 3 měsíců, do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti
 2. při povolení provozování výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému na dobu delší než 3 měsíce, vždy v poslední den příslušného čtvrtletí, ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 15. 12., počínaje čtvrtletím, ve kterém vznikla poplatková povinnost; u koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému, které je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky již v provozu, počínaje prvním čtvrtletím účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
 1. Poplatník může poplatek zaplatit jednorázově, a to nejpozději do 2 měsíců od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Čl. 9
Přechodná ustanovení

 

Na právní vztahy vzniklé  přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky  se vztahují  příslušná ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky města Přelouče  č.6/2010 o místních poplatcích.
 

 

 

 

 

 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje Čl. 1 odst. 1  písm.c) a ČÁST ČTVRTÁ Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích ze dne 30.09.2010.

 

Čl. 11
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

 

            Ing. Ivan Moravec                                                                               Bc.  Irena Burešová
                místostarosta                                                                                            starostka

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   16.12.2011


Sejmuto z úřední desky dne:    2.1.2012

 

Odkazy:

[1] Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)

 

2 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

3 § 10a odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 10a odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

5   § 14a odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

6   § 14a odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 6. 7. 2017 23:04
Autor: Miroslav Tkáč