Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 10/2015

Typ: ostatní
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 10/2015

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání konaném dne 17. 9. 2015 schvaluje a vydává usnesením č.: II/22 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 9a a §13 zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě Přelouč (dále jen „město“) se stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku ve městě, ochrana bezpečnosti osob a majetku, pokojného občanského soužití a zachování estetického vzhledu města a stanovují se práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství na území města, k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti a k ochraně veřejné zeleně.
 2. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství.
 3. Touto obecně závaznou vyhláškou se určují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a veřejné produkce hudby.
 4. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a které lze vykonávat pouze na místech a v čase touto obecně závaznou vyhláškou určených, a která vymezuje veřejná prostranství, na nichž je zakázáno vykonávat takovéto činnosti.

 

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.[1]
 2. Veřejným pořádkem je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
 3. Veřejnou zelení se rozumí zejména stromy a keře rostoucí mimo les nebo jejich ucelené soubory, travnaté a květinové plochy a květináče, dále trávníky a květinové záhony, které se nacházejí na veřejném prostranství.
 4. Znečišťováním veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání veřejných prostranství.
 5. Územím města se rozumí jeho katastrální území, tj. k.ú. Přelouč, Klenovka, Lhota pod Přeloučí, Lohenice u Přelouče, Mělice, Štěpánov u Přelouče, Škudly a Tupesy u Přelouče.
 6. Dobou nočního klidu se rozumí doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.
 7. Pořádáním veřejných hudebních produkcí se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních produkcí, zejména tanečních zábav a plesů, hudebních a tanečních soutěží, vystoupení estrádních umělců, artistů, podniků lidové zábavy, koncertů, hudebních festivalů, technoparty, diskoték a také veřejně přístupné provozování reprodukované hudby včetně jukeboxů aj.
 8. Kulturním a sportovním podnikem se rozumí zejména pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí typu divadelních a filmových představení, kulturních přehlídek, udílení cen v oblasti kultury a sportu, pořádání přednášek a festivalů, sportovních zápasů a turnajů, hromadných sportovních akcí aj.
 9. Pořadatelem akcí dle odst. 7) a 8) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která takovou akci svým jménem a na svou odpovědnost pořádá.
 10. Volné pobíhání psů je stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace, kdy má pes upevněné vodítko, avšak není veden ani uvázán k jinému předmětu pevně spojenému se zemí.
 11. Použitím náhubku se rozumí upevnění náhubku psovi tak, aby znemožňoval kousnutí.
 12. Evidenční známkou se rozumí na obojek psa určená známka s číslem, kterou vydá držiteli psa Městský úřad.
 13. Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této obecně závazné vyhlášky rozumí zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně.
 14. Žebráním se rozumí obtěžující (aktivní i pasivní) požadování daru ve formě jídla, peněžních prostředků, alkoholu a jiných věcí.
 15. Pyrotechnickými výrobky jsou zejména pyrotechnické předměty určené pro zábavné účely se zvukovými a světelnými efekty definované zvláštními právními předpisy, včetně ohňostroje.
 16. Zařízeními města sloužícími potřebám veřejnosti je sportovní areál města - fotbalový stadion a hřiště, hokejbalové hřiště, dětské dopravní hřiště a ragbyové hřiště na pozemcích p.č. 311/5, p.č. 317/2, p.č. 317/4, p.č. 293/3, p.č. 289/4, p.č. 289/5, p.č. 289/11, p.č. 293/1, p.č. 282/4, p.č. 283/2, p.č. 283/5, p.č. 283/6, p.č. 289/1, p.č. 293/4, p.č. 289/13, p.č. 289/15, p.č. 289/17, p.č. 317/6, p.č. 283/1, p.č. 283/3, p.č. 289/3, p.č. 289/12, p.č. 289/14, p.č. 289/16, p.č. 283/7, vše v k.ú. Přelouč, dětská hřiště a pískoviště v rozsahu uvedeném v části B přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky, Městský úřad – budova č.p. 1665 na pozemku stp.č.124/3 v k.ú. Přelouč, sportovní hala č.p. 1611 na pozemku stp.č. 479/2 v k.ú. Přelouč, městské kino v budově č.p. 687 na pozemku stp.č.628 v k.ú. Přelouč, veřejná knihovna a divadelní sál v budově čp. 44 na pozemku stp.č. 174 v k.ú. Přelouč, budova kuželny čp. 1610 na pozemku stp.č. 914 k.ú. Přelouč, autobusové zastávky MHD, autobusové zastávky a autobusová stání autobusového nádraží včetně přístřešků pro cestující na pozemcích p.č. 322/36 v k.ú. Přelouč a budovy čekárny na autobusovém nádraží č.p. 1613 na pozemku st.p.č. 2830 v k.ú. Přelouč.
 17. Stanováním se rozumí pobyt a nocování ve stanech, táboření, nocování v motorových vozidlech, obytných vozech a karavanech a rozdělávání ohňů i spaní pod širým nebem.
 18. Vylepováním plakátů, informačních a reklamních tiskovin je jakýkoliv způsob přichycení reklamních letáčků, oznámení, billboardů a reklam, ať už připíchnutí nebo přilepení, a to zejména na zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, veřejně prospěšná zařízení nebo na stavby a stromy tvořící veřejnou zeleň.
 19. Kašna s fontánou je vodním prvkem, umístěným na Pernštýnském náměstí v Přelouči, který je dekorativním zařízením sloužícím potřebám veřejnosti určeným k doplnění oddechové zóny pro občany a návštěvníky města.
 20. Konzumací alkoholických nápojů se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

 

Čl. 3

Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty ulic při užívání veřejných prostranství

Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě, být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje:

 1. volný pohyb psů na veřejném prostranství;
 2. pastva a vstup s hospodářskými zvířaty na vymezená veřejná prostranství
 3. rušení nočního klidu hlasitými projevy, zvuky a hudbou včetně pořádání veřejných hudebních produkcí a technoparty;
 4. používání hlučných zařízení v nevhodnou denní dobu;
 5. používání pyrotechnických výrobků a pořádání ohňostrojů v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou;
 6. žebrání;
 7. požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a v zařízeních města sloužících k potřebám veřejnosti;
 8. kouření na dětských hřištích a sportovištích;
 9. odhazování smetí, nedopalků cigaret, zbytků jídel a jiných odpadků mimo nádoby k tomu určené;
 10. jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách na veřejných prostranstvích tvořících veřejnou zeleň a na veřejných prostranstvích, která nejsou pozemními komunikacemi;
 11. táboření a stanování na veřejných prostranstvích mimo k tomu vyhrazená místa;
 12. vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin mimo k tomu vyhrazené plakátovací plochy.

 

Čl. 4

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 1. Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka na veřejných prostranstvích je povolen pouze na veřejných prostranstvích vymezených v části A přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky za předpokladu, že osoba, která psa doprovází, si zajistí dostatečný přehled o psovi a zajistí jeho ovladatelnost po celou dobu jeho volného pohybu (resp. venčení). Na ostatních veřejných prostranstvích ve městě je pohyb psů možný zásadně jen s použitím vodítka, jehož délka umožní ovladatelnost psa a zároveň nebude překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, dětských kočárků a invalidních vozíků,
 2. Není-li osoba, která psa doprovází, schopna vzhledem ke svému věku, fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem
  i náhubek.
 3. Osoba, která je držitelem psa a zároveň vzhledem ke svému trvalému pobytu na území města poplatníkem místního poplatku ze psů, popř. poplatníkem osvobozeným od placení místního poplatku, je povinna zajistit, že pes bude při pohybu na veřejném prostranství označen na obojku evidenční známkou, vydávanou poplatníkům při splnění jejich ohlašovací povinnosti dle platné obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích.
 4. Ustanovení odst. 1) a 2) se nevztahuje na psy služební[2] a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
 5. Ustanovení odst. 1) a 2) se nevztahuje na lovecké psy[3] při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů.[4]

 

Čl. 5

Zákaz vstupu s hospodářskými zvířaty a jejich pastvy na veřejném prostranství

Na veřejná prostranství vymezená v části A přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky a na hřiště, dětská hřiště a pískoviště vymezená v části B přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky se zakazuje vstup s hospodářskými zvířaty, jakož i jejich pastva.

Čl. 6

Ochrana před hlukem

 1. Každý je povinen v době nočního klidu zachovávat klid a omezit hlučné projevy. Je zakázáno obtěžovat v době nočního klidu své okolí hlukem a vibracemi.
 2. Provozovatelé hostinských, restauračních, kavárenských a podobných zařízení odpovídají za to, že provozem zařízení nebude narušován noční klid.
 3. O nedělích v době od 6:00 hod. do 9:00 hod. a od 20:00 hod. do 22:00 hod. a ve všech dnech
  v době nočního klidu je zakázáno používat hlučná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezu, travní sekačky, cirkulárky apod. To se netýká mimořádných situací, kdy je třeba neprodleně odstranit závadu nebo účinky živelné či jiné události bezprostředně ohrožující zdraví zvířat nebo zdraví a majetek osob.

 

Čl. 7

Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, pro pořádání veřejných hudebních produkcí

 1. Pořádat na veřejných prostranstvích na území města uvedených v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky (s výjimkou bodu 9.) veřejné hudební produkce nebo jiné veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky lze celoročně ve dnech neděle až čtvrtek nejdříve od 8:00 hod. nejdéle do 22:00 hod., v pátek a v sobotu od 8:00 hod. nejdéle do 24:00 hod. Veřejné hudební produkce pořádané v interiérech lze konat ve dnech neděle – čtvrtek od 08:00 hod do 24:00 hod., v pátek a v sobotu a v den před dnem státního svátku, dnem pracovního klidu nebo volna[1] od 08:00 hod do 02:00 hod ranních následujícího dne.
 2. O výjimce z časového omezení uvedeného v odst. 1) zejména z důvodu konání oslav svátků, oslav historických událostí nebo konání kulturních akcí pod záštitou města rozhoduje ve správním řízení na svých pravidelných schůzích rada města. O udělení výjimky žádá pořadatel akce uvedené v odst. 1) radu města prostřednictvím Městského úřadu. V žádosti o udělení výjimky uvede pořadatel akce údaje dle odst. 3).
 3. Pořadatel každé veřejné hudební produkce na území města, je povinen oznámit písemně Městskému úřadu Přelouč, nejméně 10 dní přede dnem konání takové akce:
  1. jméno, příjmení, datum narození a IČO, trvalý pobyt a skutečné bydliště nebo sídlo pořadatele a dále telefonní spojení nebo jiný kontakt na pořadatele akce; obchodní firmu, sídlo pořadatele - právnické osoby, IČO, telefonní spojení nebo jiný kontakt a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za právnickou osobu jedná,
  2. označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, přesný časový údaj počátku, a konce a místo konání akce označením pozemku, stavby nebo místním názvem, včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních,
  3. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní;
  4. počet členů pořadatelské služby a způsob jejich označení;
  5. lhůtu, dokdy pořadatel zajistí úklid veřejného prostranství, na němž se akce konala a způsob úklidu - tato lhůta nesmí být delší než 48 hodin po skončení akce.
  6. Pořadatel veřejné hudební produkce nebo jiného veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku je povinen zajistit dostatečný počet členů pořadatelské služby, nejméně však vždy 1 člena na každých předpokládaných 50 účastníků akce, a dále je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
  7. Pořadatel veřejné hudební produkce nebo jiného veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku pořádaného na veřejném prostranství je povinen zajistit po skončení úklid a uvedení místa do původního stavu, a to nejdéle do 48 hodin po skončení akce.
  8. V případě opakujících se pravidelných veřejných hudebních produkcí nebo jiných veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků není třeba oznamovat každou akci zvlášť, ale postačí oznámení dle odst. 3) s uvedením, že se bude jednat o opakující se akce a v jakém konkrétním období, dnech a časech. Takové oznámení však nestačí u akcí, pro něž je třeba požádat podle odst. 2) o udělení výjimky pro každou takovou akci jednotlivě.
  9. U kulturních akcí pořádaných příspěvkovou organizací města plní oznamovací povinnost tato organizace prostřednictvím vydávání měsíčníku Kulturního zpravodaje.
 4. Ustanovení odst. 1) a 3) se nevztahuje na veřejné hudební produkce nebo jiného veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky pořádané v souvislosti s oslavami konce roku, tj. ze dne 31.12. na den 1.1.
 5. Zakazuje se pořádat veřejné hudební produkce nebo jiné veřejnosti přístupné kulturní podniky na veřejných prostranstvích v lokalitě lohenicko-mělických písníků, vymezených v bodě 9. přílohy č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
 6. Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčeny povinnosti dle čl. 6 odst. 1) této obecně závazné vyhlášky a povinnosti dle zvláštních právních předpisů, včetně právních předpisů města.[5]

 

Čl. 8

Pyrotechnické výrobky, pořádání ohňostrojů

 1. Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky je zakázáno v době nočního klidu používat pyrotechnické výrobky a pořádat ohňostroje.
 2. O výjimce ze zákazu uvedeného v odst. 1) rozhoduje ve správním řízení na svých pravidelných schůzích rada města. O udělení výjimky žádá pořadatel konání ohňostroje radu města prostřednictvím Městského úřadu. V odůvodněné žádosti o udělení výjimky uvede pořadatel akce údaje dle odst. 3).
 3. Konání ohňostroje na území města je jeho pořadatel povinen oznámit městskému úřadu nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením. V oznámení uvede[i]:
  1. Údaje o osobě provádějící ohňostroj. U fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, bydliště nebo sídlo datum narození nebo u právnické osoby obchodní firmu, IČO a sídlo;
  2. kontaktní spojení na osobu provádějící ohňostroj;
  3. místo provádění ohňostroje;
  4. datum a čas začátku přípravy ohňostroje;
  5. datum a čas provedení ohňostroje;
  6. dobu trvání ohňostroje;
  7. množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků;
  8. způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení;
  9. písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozenku se budou pyrotechnické výrobky odpalovat, případně i souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje.
 4. Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na den oslav konce roku 31.12. a 1.1. kalendářního roku.

Čl. 9

Žebrání

Na veřejných prostranstvích vymezených v bodech přílohy č. 2 této obecně závazné vyhlášky se zakazuje žebrání.

 

Čl. 10

Konzumace alkoholických nápojů a na veřejných prostranstvích

 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v k.ú. Přelouč, a to po celé délce ulic Tůmy Přeloučského, Sladovní, Československé armády a Obránců míru. Na veřejných prostranstvích v k.ú. Přelouč, a to po celé délce ulic Havlíčkova a Hradecká se zakazuje konzumace alkoholu v době od 22:00 – 6:00 následujícího dne. Dále se zakazuje konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v okruhu do 50 m od škol a školských zařízení, veřejných budov a sociálních a zdravotnických zařízení.
 2. Zákaz uvedený v odst. 1) se netýká konzumace alkoholických nápojů na předzahrádkách[2] tvořících součást provozoven pohostinských zařízení, prodejen potravin a cukráren
 3. Zákaz uvedený v odst. 1) se také nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů při letních koncertech a prosincových vánočních a silvestrovských akcích pořádaných v centru města na Masarykově náměstí a dále při akcích pořádaných u příležitosti oslav svátků, významných událostí a udílení cen, sportovních akcí a turnajů, oslav dětského dne, pálení čarodějnic. Zákaz se rovněž nevztahuje na prostor městského parku za budovou ZŠ na Masarykově náměstí, kde se pořádá promítání letního kina a další veřejnosti přístupné kulturní a společenské akce.
 4. O výjimce ze zákazu uvedeného v odst. 1) rozhoduje ve správním řízení na svých pravidelných schůzích rada města. O udělení výjimky žádá pořadatel akce radu města prostřednictvím Městského úřadu.

 

Čl. 11

Jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách mimo pozemní komunikace

 1. Zakazuje se vjíždět na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách a podobných technických zařízeních na všechna veřejná prostranství tvořící veřejnou zeleň a na ostatní veřejná prostranství ve městě, která nejsou pozemními komunikacemi, a na lavičky, zábradlí a jiná veřejně prospěšná zařízení.
 2. Zákaz uvedený v odst. 1) se netýká vyznačených tras, vyhrazených cest a pěšinek v městských parcích vymezených v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky a dále cest a pěšinek na pozemcích v rekreační oblasti lohenicko-mělických písníků a v oblasti tzv. Slavíkových ostrovů.

 

Čl. 12

Táboření a stanování v oblasti lohenicko-mělických písníků

Zakazuje se tábořit a stanovat na veřejných prostranstvích uvedených v bodě 9 přílohy č. 2 této obecně závazné vyhlášky mimo k tomu vyhrazená místa.

 

Čl. 13

Zajištění čistoty veřejných prostranství

 1. Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen neprodleně vzniklé znečištění odstranit nebo zajistit na své náklady jeho odstranění v nejkratší možné době. V případě, že toto znečištění neodstraní, učiní tak na jeho náklady vlastník nebo jím určený správce veřejného prostranství či osoba odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě.
 2. Osoba, která psa na veřejném prostranství doprovází, je povinna odstranit psí exkrementy po tomto psovi. K tomuto účelu jsou ve městě rozmístěny speciální odpadkové koše.

 

Čl. 14

Ochrana veřejné zeleně

 1. Každý vlastník veřejného prostranství tvořícího veřejnou zeleň ve formě travního porostu je povinen zajistit alespoň 2x ročně v termínu od 30.4. do 30.6. a dále v termínu od 31.7 do 30.9. na takovém prostranství sečení těchto porostů.[8]
 2. Hrabání trávy z provedených sečí bude provedeno nejdéle do 7 dnů po seči a odvoz odpadu po seči nejdéle následující den po shrabání.
 3. Na všech veřejných prostranstvích ve městě tvořících veřejnou zeleň se zakazuje táboření, stanování a rozdělávání ohňů a vjíždění motorovými a přípojnými vozidly.

 

Čl. 15

Výlep plakátů, informačních a reklamních tiskovin

 1. Na území města jsou vyčleněny plochy ve vlastnictví příspěvkové organizace města - Kulturního a informačního centra města Přelouče, které jsou určeny k plakátování. Tyto plochy jsou uvedeny v části A přílohy č. 3 této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhrazené plakátovací plochy“).
 2. Plakátování na vyhrazených plakátovacích plochách zajišťuje výhradně výše uvedená příspěvková organizace. Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel přímo této organizaci, přičemž na vyhrazených plakátovacích plochách lze zveřejnit k žádosti žadatele pouze informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcí.
 3. Vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin na budovách a objektech v majetku města uvedených v části B přílohy č. 3 této obecně závazné vyhlášky, na všech zařízeních sloužících potřebám veřejnosti, na sloupech veřejného osvětlení, na komunálních odpadních nádobách (koše, popelnice a kontejnery), na dřevinách tvořících veřejnou zeleň ve městě a na všech veřejných prostranstvích mimo vyhrazené plakátovací plochy se bez získání předchozího souhlasu vlastníka objektu, zařízení nebo pozemku zakazuje.
 4. Podmínky pro instalaci stálých nebo přenosných informačních, reklamních a propagačních zařízení upravuje zvláštní právní předpis.

 

Čl. 16

Kašna s fontánou

Zakazuje se vstup osob a zvířat, vnášení a vhazování různých předmětů a vlévání tekutin do kašny s fontánou, uvedené v ust. čl. 2 odst. 19) této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 17

Dětská hřiště a sportoviště

 1. Na dětských hřištích uvedených v příloze č. 4 je zakázána konzumace alkoholu a kouření.[9]
 2. Na dětská hřiště uvedená v příloze č. 1 část B je zakázán vstup se psy.

 

Čl. 18

Kontrolní činnost

Dozor a kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí:

 • Městská policie Přelouč,
 • Kontrolu plakátovacích ploch provádí Kulturní a informační centrum města Přelouče.

 

Čl. 19

Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

 

Čl. 20

Závěrečná ustanovení

 1. Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
 2. Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky jsou přílohy č. 1 – 4:

- Příloha č. 1

- Část A - Vymezení veřejných prostranství pro volný pohyb psů (Čl. 4 odst. 1) a se zákazem vstupu s hospodářskými zvířaty a jejich pastvy (Čl. 5)

- Část B - Vymezení veřejných prostranství a míst se zákazem venčení psů, resp. vstupu se psy (Čl. 4 odst. 4) a se zákazem vstupu s hospodářskými zvířaty a jejich pastvy (Čl. 5)

- Příloha č. 2 - Veřejná prostranství, na něž se vztahuje regulace dle ust. Čl. 7 až Čl. 15 obecně závazné vyhlášky

- Příloha č. 3

- Část A - Seznam vyhrazených plakátovacích ploch

- Část B - Seznam budov ve vlastnictví města, na nichž je zakázáno vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin

- Příloha č. 4 – Vymezení dětských hřišť se zákazem kouření a konzumace alkoholu

Čl. 21

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Přelouče č. 2/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ze dne 16. 4. 2015

 

Čl. 22

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

vyvěšeno: 21.9.2015

sejmuto: 7.10.2015

Zveřejnění této obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

ČÁST A:

Vymezení veřejných prostranství pro volný pohyb psů (Čl. 4 odst. 1) a se zákazem vstupu s hospodářskými zvířaty a jejich pastvy (Čl. 5):

Pozemky:

p.č. 776/1 k.ú. Přelouč (mezi Švarcavou a č.p. 1233)

p.č. 172/2 k.ú. Přelouč (dolní část parku pod Záložnou)

p.č. 303/1 k.ú. Přelouč (mezi Švarcavou a sportovním stadionem)

p.č. 279 k.ú. Přelouč (park za tratí Na Dole)

p.č. 1964/1 k.ú. Přelouč (směr Štěpánov, vpravo od silnice za průmyslovou zónou)

 

ČÁST B:

Vymezení veřejných prostranství a míst se zákazem venčení psů, resp. vstupu se psy (čl. 17 odst. 2) a se zákazem vstupu s hospodářskými zvířaty a jejich pastvy (Čl. 5):

Hřiště na pozemcích:

p.č. 36/2, p.č. 36/3, p.č. 36/4 k.ú. Mělice

p.č. 9/4 k.ú. Klenovka

p.č. 507/1, p.č. 507/10, p.č. 507/11, p.č. 507/12, p.č. 507/13, p.č.508/1, p.č. 508/3 k.ú. Lhota pod Přeloučí

p.č. 26/2 k.ú. Tupesy u Přelouče

p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (před č.p. 1367)

p.č. 471/14 k.ú. Přelouč (před č.p. 883)

p.č. 1417/8 k.ú. Přelouč (před č.p. 1487)

p.č. 1863/3 a p.č. 876/1 k.ú. Přelouč (U rybníčka)

p.č. 773/1 k.ú. Přelouč (u č.p. 1235)

p.č. 1140/2 (u silnice na Jankovice)

p.č.763/1 – za č.p. 1061-1064 vnitroblok K. Čapka

p.č. 300/1 – sportoviště u stadionu

p.č. 763/5 před č.p. 1373 Jižní

p.č. 94/1 k.ú. Přelouč (dětské hřiště za Benzinou)

p.č. 763/1 k.ú. Přelouč (nám 17. listopadu)

p.p.č. 396/39 a p.p.č. p.č. 396/40 k.ú. Přelouč (Jana Dítěte)

p.č. 26/2 k.ú. Tupesy

Ostatní dětská hřiště

p.č. 1780/7 k.ú. Přelouč (Vratislavské náměstí)

p.č. 507/13 k.ú. Lhota pod Přeloučí

p.č. 609/1 k.ú. Lohenice u Přelouče

p.p.č.12/1 Klenovka

p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče

p.č. 4/44 k.ú. Mělice

p.č. 763/1 – vnitroblok 1061-4 K.Čapka

p.č. 1781/6 – Pernštýnské náměstí u fontány

p.č. 48/1 – vnitroblok Riegrova 1539

p.č. 763/5 – před č.p. 1371 Jižní

p.č. 876/2 – před Pardubická 91

p.č. 907/17 – za Tyršova 1004396/1 – za Veverkova 1456

Pískoviště

p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 976)

p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 966)

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (před Studentská 1342, 1345, 1348, 1351, budovou č.p. 1365)

p.č. 763/1 – před č.p. 1230 a 1234 k.ú. Přelouč (vnitroblok K. Čapka, před č.p.1064)

p.č. 763/5 před č.p. 1372, k.ú. Přelouč

p.č. 758/1 k.ú. Přelouč (vnitroblok Smetanova)

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

Veřejná prostranství na území města Přelouč, na něž se vztahuje regulace dle ust. Čl. 7 až Čl. 15 obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství:

 

1. Katastrální území Přelouč

1.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnicím I., II. a III. třídy (I/2, II/333, III/33810, III/32214, III/32211 a III/32218), šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou
- ulice Pardubická, části ulic Pražská, Hradecká, Sladkovského, Havlíčkova, Kladenská, Račanská, Vrchlického, a Chrudimská, ukončené vždy zastavěnou částí města.

1.2. Jednotlivé ulice, které jsou místními komunikacemi a jejichž součást tvoří vozovky, chodníky, zeleň a další součásti a příslušenství (specifikované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), šířkově vymezené okolní zástavbou

 • ulice: Arnoštova, B. Němcové, Bratrouchovská, Čáslavská, Čechova, Českobratrská, Československé armády, Dobrovského, Fibichova, Foersterova, Formánkova, Gagarinova, Hálkova, Havlíčkova, Hlávkova, část Hradecké, Husova, Chrudimská, Choceňská, Jahnova, Jana Dítěte, Jarošova, Jaselská, Jihlavská, Jiráskova, Jižní, K. H. Máchy, K. Čapka, Kolínská, Komenského, Kosmonautů, Krátká, Krokova, Labská, Ledrova, Libušina, Mánesova, Na Krétě, Na Vyšehradě, Nad Krétou, Nádražní, Nerudova, Nerudova, Obránců míru, Okružní, Opatovická, Palackého (včetně vodoteče), část Pardubické, Pionýrů, Popova, část Pražské, Prodloužená, Prokopa Velikého, Přemyslova, Příčná, Riegrova, Sladkovského, Sladovní, Sluneční, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Stantejského, Střelova, Studentská, Sukova, Svazu bojovníků za svobodu, Školní, Škroupova, Štítného, Tomášova, Tovární, Trstenická, Trutnovská, Tůmy Přeloučského, Tylova, Tyršova, U Hájku, U Rybníčka, V Zahrádkách, Veverkova, Vrchlického, Za Fontánou, Za Tratí, Zahradní, Zborovská, Žižkova a 28. října.

1.3. Plochy náměstí, tvořené komunikacemi, odstavnými plochami a zelení, ohraničené okolní zástavbou

 • Dukelské nám., Masarykovo nám., nám. 17. listopadu, Pernštýnské nám., Sokolovské nám., Václavské nám. a Vratislavské nám.

1.4. Další plochy městské zeleně včetně parků a jiné plochy – pozemky:

 • 1.4.1. stp.č. 112/1, 112/2, 112/3 a p.č. 1967 (u ul. 28. října)
 • 1.4.2. p.č.94/1, 94/10, 94/12, 94/13, 100, 102/6, 102/7, 106/1, 106/4, st. 229, 772/2, 773/12, 872/1, 872/2, 872/7, 872/8, 873, 874/1, 876/1, 876/2, 876/5, 881/1, 881/5, 1781/2, 1863/3, 1907, p.č. 2208, p.č. 2209, 2276, 2308/1, p.č. 2331 (plochy u Račanského rybníčka)
 • 1.4.3. p.č. 605/27, 749/3, 751/10, p.č. 751/11, p.č. 751/12, p.č. 751/20, p.č. 751/21, p.č. 751/22, 763/1, 763/3, 763/4, 763/5, 763/6, 772/3, 773/1, 776/1, 776/76, 905/16 až 905/22, 1812/10 (plochy na sídlišti bytových domů – jih)
 • 1.4.4. p.č. 758/1, 758/2, 758/8, 760, 761, 763/5, 893/1, 896/9, 905/12, 905/14, 1812/22 - 1812/26, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 a 2256 (plochy na sídlišti mezi ul. K. Čapka a Obránců míru)
 • 1.4.5. p.č. : 25/1, 27/1, 31/1, st. 67, 1780/14, 1986, 1987, 2022, p.č. 2021 (u hotelu Fontána),
 • 1.4.6. p.č. 114/3, 114/4, 114/5, 116, 469/1, 469/2, 469/3, 471/11, , 857/13, 857/7, , 858/2, 1984, 1992, 2219, 2220, 2290, 2243 a 2269 (u polikliniky)
 • 1.4.7. p.č. 1985 (parkoviště v Jaselské ul.)
 • 1.4.8. p.č. 1277/2, 1227/8, 1283/27, 1283/28, 1283/29, , 1301/42, stp.č. 1311/1 (Jiráskova ul.)
 • 1.4.9. p.č. 278/2, 267/2, 267/4, p.č. 278/4 279, 382/52, 382/54, p.č. 866/16, 1780/9, p.č. 1780/38, p.č. 1780/39, 1853/22, 1853/28, 1853/29, 1855/1, 1857/7, 1857/8 a 1882 (plochy od Vratislavského nám. k Labi )
 • 1.4.10. Plochy komunikací a zeleně uvnitř bloků bytových domů, ohraničené domy na pozemcích p.č. 882/2, 905/11 a 907/17
 • 1.4.11 p.č. 916/1, p.č. 917/27 (Na Hodinářce)

1.5. Park u kina – pozemky p.č. 752/9 1.6. Městský park – pozemky p.č. 152/4, 157/3, 172/1, 172/2, 188, 293/3, 296/3, 300/1, 300/2, 300/3, 300/6, 301/1, 303/1, 303/7, 1780/11, 1863/1,1890 a 1891

1.7. Sportovní areál “POD PARKEM“ – sportovní plochy pro fotbal, ragby, hokejbal, dětské dopravní hřiště a další související plochy

1.8. Areál volně přístupných ploch seniorcentra

1.9. Prostor autobusového nádraží včetně čekárny a přístřešků pro cestující, vše na pozemcích p.č. 322/36.

2. Katastrální území Klenovka

2.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/34216) vedoucí místní částí Klenovka, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města.

2.2. Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – pozemky p.č. 9/4, 12/1, 14, 16/3, 16/6, 16/22, 16/32, 16/33, 16/34, 16/41, 16/49, 225, 226/2, 226/3, 227/1, 230, 240/1, 240/6 a 240/8.

2.3. Plochy v chatové oblasti u rybníku Březiňák – pozemky p.č. 152/70, 152/71, 149/1.

3. Katastrální území Lhota pod Přeloučí

3.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnicím I. a III. třídy (I/2 a III/03323) vedoucí místní částí Lhota, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města.

3.2. Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – pozemky p.č. 1, 35, 39/3, 470/8, 502/5, 502/6, 502/7, 507/1, 507/10, 507/11, 507/12, 507/13, 508/1, 508/3, 558, 583/1, 588, 591/1, 591/8, 591/10, 592/1, 602, 617.

4. Katastrální území Lohenice u Přelouče

4.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/32220) vedoucí místní částí Lohenice, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města.

4.2. Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – pozemky p.č. 50/7 51/1, 51/8, 51/9, 256/4, 578/2, 578/6, 581/1, 581/4, 581/5, 581/6, 587/4, 608/1, 609/1 a 609/9.

5. Katastrální území Mělice

5.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnicím III. třídy (III/32220 a III/32219) vedoucí místní částí Mělice, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města.

5.2. Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – pozemky p.č. 2, 4/1, 4/2, 4/3, nezalesněná část pozemku č. 4/2, 4/26, 4/33, 4/34, 4/35, 41/13, 41/14, 41/,16, 41/29, 41/30, 74/6, 241/3, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 252/1, 252/5, 252/6, 252/8, 252/9 a nezastavěná část pozemku st.p.č. 24.

6. Katastrální území Škudly

6.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/03323) vedoucí místní částí Škudly, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města.

6.2. Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – pozemky p.č. 6/1, 35/1, 35/2, 42/8, 302/1, 303/1, 303/2, 303/3, 308/1.

7. Katastrální území Štěpánov u Přelouče

7.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/32218) vedoucí místní částí Štěpánov, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města.

7.2. Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – pozemky p.č. 19/2, 19/3, 20/1, 78/1, 78/4, 78/6, 237, 250/1, 250/2, 250/14 a 250/17.

8. Katastrální území Tupesy u Přelouče

8.1. Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/32211) vedoucí místní částí Tupesy, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města.

8.2. Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – pozemky p.č. 26/2, 210, 219/1, 219/2, 220 a 225/1.

9. Plochy veřejné a rekreační zeleně a další plochy u písníků na katastrálním území Lohenice u Přelouče a Mělice, vymezené pozemky p.č.: v k.ú. Lohenice u Přelouče 39/2, 41/38, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 66/1, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 72, 261, 315/2, 315/3, 317/1, 321/1, 321/2, 321/3, 323, , 323, 395/1, 395/2, 398/7, 398/8, 398/11, 398/12, 398/16, 398/17, 398/22, 398/23, 398/24, 398/25, 398/42, 398/43, 398/44, 398/45, 398/46, 398/47, 398/48, 398/49, 398/50, 398/51, 398/52, 398/53, 398/54, 398/55, 398/57, 398/58, 402/5, 402/8, 404/2, 404/3, 404/4, 404/8, 405/1, 405/3, 405/4, 406/2, 409/1, 410/4, 410/10, 410/20, 410/21, 410/22, , 410/25, 410/26, 410/27, 410/28, 410/32, 410/33, 410/34, 410/37, 410/41, 410/42, 410/43, 410/44, 412/2, 413/1, 413/2, 413/5, 413/6, 414/1, 414/4, 414/5, 420, 421/3, 424/2, 431/7, 584/1, 586, 587/1, 587/5, 593/1, 594/2, 595/2, 595/3, a v k.ú. Mělice 80/2, 80/5, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 94/2, 94/3, 94/4, 99/5, 99/6, 99/15, 99/16, 236/3.


Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

 

ČÁST A:

Seznam vyhrazených plakátovacích ploch (Čl. 15 odst. 1)

Město Přelouč:

S1 křižovatka ulic Boženy Němcové a K. H. Máchy (ubytovna)

S2 ulice Nádražní (prostor před nádražím)

S3 ulice Nádražní (prostor před nádražím)

S4 křižovatka ulic Hradecká a Nádražní

S5 křižovatka ulic Pardubická a Sladkovského (světelná křižovatka na Mokošín)

S6 křižovatka ulic Čs. armády a Hradecká (náměstí)

S7 křižovatka ulic Labská a Opatovická (Na dole)

S8 křižovatka ulic Nerudova a Českobratrská (TS)

S9 křižovatka ulic Jahnova a Spojovací (NHN)

S10 křižovatka ulic Havlíčkova a Pražská (U Krejzlů)

S11 křižovatka ulic Jiráskova a Bratrouchovská (Jednota)

S12 křižovatka ulic Kladenská a Žižkova (Základní škola)

S13 křižovatka ulic Obránců míru a 17. listopadu (Šepo)

S14 křižovatka ulic Obránců míru a Školní (ŠJ)

S15 křižovatka ulic 17. listopadu a K. Čapka (u kotelny)

S16 Sportovní ulice (u Tesca)

S17 Lhota pod Přeloučí

S18 Lhota pod Přeloučí – Škudly

S19 Mělice

S20 Lohenice

S21 Tupesy

S22 Klenovka

S23 Štěpánov

 

ČÁST B:

Seznam budov ve vlastnictví města, na nichž je zakázáno vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin (Čl. 15 odst. 3)

Budova čp. 1665 na pozemku st. P. č.124/3 v k.ú. Přelouč – městský úřad Přelouč

Budova čp. 25 na pozemku st. p. č.126 v k.ú. Přelouč – (Masarykovo náměstí)

Budova čp. 26 na pozemku st. p. č.125 v k.ú. Přelouč - (Masarykovo náměstí)

Budova čp. 27 na pozemku st. p. č.124/1 v k.ú. Přelouč - (Masarykovo náměstí)

Budova čp. 47 na pozemku st.p. 169 v k.ú. Přelouč – (Masarykovo náměstí)

Budova čp. 687 příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče (Kino) na st. p. č. 628

Budova čp. 433 na pozemku st. p. č. 427/1 v k. ú. Přelouč - nouzové bydlení Za Fontánou

Budova čp. 1516 na pozemku st. p. č. 2189 v k. ú. Přelouč - Dům s pečovatelskou službou Sluneční

Budova čp. 1414 na pozemku st. p. č. 2188 v k.ú. Přelouč - Dům s chráněnými byty Libušina ulice

Budova čp. 54 na pozemku st. p. č. 161 v k.ú. Přelouč - Hasičský dům, Zborovská ulice

Objekt čp. 776 na pozemku st. p. č. 1788 v k.ú. Přelouč - tribuna sportoviště

Budova čp. 1610 na pozemku st. p. č. 914 v k.ú. Přelouč - kuželna

řadová garáž na pozemku p. p. č. 179 v k.ú. Přelouč u „katolické fary“

Budova čp. 44 na pozemku st. p. č. 174 v k.ú. Přelouč - Záložna na Masarykově náměstí

Budova příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Přelouč čp. 752 na pozemku st. p. č. 707 v k.ú. Přelouč

Budova příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou čp. 935 na pozemku st. p. č. 924 v k.ú. Přelouč

Budova příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská čp. 1332 na pozemku st. p. č. 1886 a budova bez čp. na pozemku st. p. č. 2001 v k.ú. Přelouč

Budova příspěvkové organizace Základní umělecká škola čp. 325 na st. p. č. 346 v k.ú. Přelouč

Budova příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí čp. 45 na pozemku st. p. č. 172/1 a budova čp. 50 na pozemku st. p. č. 166, objekt čp. 1 na pozemku st. p. č. 171, vše v k.ú. Přelouč

Budova č.p. 845 na pozemku st.p.č. 820, v k.ú. Přelouč – dům pro volnočasové aktivity mládeže.

Budova příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova, budova čp. 1509 na pozemku st. p. č. 2145, budova čp. 1510 na pozemku st. p. č. 2146, budova čp. 494 na pozemku st. p. č. 479/1, keramická dílna čp. 1612 na pozemku st. p. č. 479/3, vše v k.ú. Přelouč

Budova čp. 1611 na pozemku st. p. č. 479/2 v k.ú. Přelouč – sportovní hala

Budova č.p. 1732 na pozemku st.p.č. 2929 v k.ú. Přelouč – sociální zázemí hokejbal.

Budova p.p.č. 877na pozemku st.p.č. 838/2 v k.ú. Přelouč – administrativní budova v ul. Choceňské.

Budova čp. 56 na pozemku st. p. č. 65 v k.ú. Lhota pod Přeloučí - obecní dům s požární zbrojnicí

Budova čp. 17(část) na pozemku st. p. č. 15/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče – společenský sál - prodejna

Budova čp. 27 na pozemku st. p. č. 13 v k.ú. Lohenice u Přelouče - obecní dům

Budova čp. 8 na pozemku st. p. č. 24 v k.ú. Mělice - obecní dům + prodejna

Budova čp. 23 na pozemku st. p. č. 26 v k.ú. Mělice - hasičská klubovna

Budova čp. 10 na pozemku st. p. č. 10 a st. p. č. 78 v k.ú. Štěpánov u Přelouče - obecní dům

Budova čp. 19 na pozemku st. p. č. 8 v k.ú. Klenovka - kulturní dům

Budova čp. 30 na pozemku st. p. č. 11 v k.ú. Klenovka - požární zbrojnice

Budova čp. 16 na pozemku st. p. č. 24 v k.ú. Tupesy u Přelouče - obecní dům

Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

Vymezení dětských hřišť a sportovišť se zákazem kouření a konzumace alkoholu

k.ú. Klenovka

p.p.č. 12/1, p.p.č. 9/4

k.ú. Lohenice u Přelouče

p.p.č. 609/1

k.ú. Lhota pod Přeloučí

p.p.č. 507/13

k.ú. Tupesy

p.p.č. 26/2

k.ú. Štěpánov u Přelouče

p.p.č. 78/4, p.p.č. 78/6

k.ú. Přelouč

p.p.č. 773/1 (za č.p. 1235)

p.p.č. 749/3 (před č.p. 1367)

p.p.č. 749/3 (u č.p. 1365, č.p.1362, č.p.1342, č.p.1345, č.p.1348, č.p.1351)

p.p.č. 471/14 (u č.p. 883 – u polikliniky)

p.p.č. 1417/8 (před č.p. 1478 – ul. Prodloužená)

p.p.č. 763/1 (prostor dětského hřiště nám. 17.listopadu)

p.p.č. 763/1 (u, u č.p. 1230, u č.p. 1234)

p.p.č. 1780/7 (Vratislavské nám.)

p.p.č. 763/5 (u č.p.1371)

p.p.č. 1140/2 (na Jankovice)

p.p.č. 876/1 (za č.p.600)

p.p.č. 882/2 (vnitroblok u č.p.1019)

p.p.č. 905/11 (vnitroblok u č.p. 1010)

p.p.č. 94/1, p.p.č. 1863/3 (prostor dětského hřiště za Benzinou)

p.p.č. 396/39, p.p.č. 396/40 (mezi č.p. 1562-1563)

p.p.č. 289/1 (dětské dopravní hřiště)

p.p.č. 907/17 (vnitroblok u čp. 1004)

p.p.č. 882/2 (vnitroblok u č.p. 977)

p.p.č. 1821/3(za č.p.1445)


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

[2] např. § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů

[3] § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

[4] zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

[5] zjm. požární řád města, obecně závazná vyhláška města o místních poplatcích

[6] § 27 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

[7] § 36d odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

[8] Za Město Přelouč jakožto vlastníka pozemků tvořících veřejná prostranství ve formě veřejné zeleně na území města plní tuto povinnost příspěvková organizace Technické služby města Přelouče.

[9] § 9a zákona č.379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[1] Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a i dnech pracovního klidu

[2] Konzumace alkoholu na předzahrádkách vymezených v Tržním řádu č. 6/2011 je povolena do 22:00 hod.

 


[i] § 32 zákona č. 206/2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)


Vytvořeno: 8. 10. 2015
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 23:04
Autor: Miroslav Tkáč