Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Nařízení města Přelouče č. 6/2011

Typ: ostatní
Tržní řád

Nařízení

města  Přelouče
č. 6/2011

Tržní  řád

 

Rada města Přelouče se na svém zasedání dne 22.8.2011 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení č. 6/2011 - „Tržní řád“ města Přelouče.

 

 

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

Toto nařízení města stanoví podmínky pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“)
a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), a to na tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách, včetně pochůzkového a podomního prodeje, prodeje z pojízdných prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení.

Tento tržní řád je závazný pro celé území města Přelouče, bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a poskytování služeb.

Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej na tržních místech v budovách majících charakter stavby podle zvl.zákona1).   

 

 

Čl. 2
Předmět úpravy

 

Tržní řád určuje:

 1. místa pro  prodej zboží  a poskytování služeb a jejich rozdělení
 2. dobu prodeje zboží a poskytování služeb tržního místa, prodejního místa, předsunutého prodejního místa
 3. pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na tržních místech, prodejních místech, předsunutých prodejních místech a restauračních předzahrádkách
 4. pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržního místa, prodejního místa, předsunutého prodejního místa a restaurační předzahrádky k zajištění jejich řádného provozu

 

Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

 

 

Čl. 3
Základní pojmy

 

 

 1. tržní místo – vymezený prostor, který není  provozovnou určenou k prodeji
  a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), určený k prodeji nebo poskytování služeb  na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech  při použití prodejních zařízení
 2. prodejní místo – místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem na prodejním zařízení
 3. předsunuté prodejní místo – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se uskutečňuje prodej a poskytování služeb při použití prodejního zařízení. Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související provozovna a musí s touto provozovnou svým umístěním a  funkčně  souviset.
 4. restaurační předzahrádka – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji a  poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém je provozována hostinská činnost. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako s ní související  provozovna a musí s touto svým umístěním
  a funkčně souviset.
 5. provozovatel tržního místa – fyzická  nebo právnická osoba, oprávněná
  k provozování tržního místa
 6. prodejce
  1. fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona2)
  2. osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů
  3. fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby
 7. prodejní zařízení - jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního zákona1),  přenosný stánek, stůl, pult,  vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji nebo poskytování služeb. Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízením nejsou rovněž zavazadla, z nichž je zboží prodáváno.
 8. pojízdný prodej – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných prodejních zařízení, zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy.
 9. prodej bez prodejního zařízení – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný mimo prodejní místo bez použití prodejního zařízení, zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem bez prodejního zařízení je i prodej realizovaný z jednoho stanoviště.
 10. pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech
 11. podomní prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených k bydlení

 

 

 

Čl. 4
Základní pravidla

 

Tržní místo, předsunuté prodejní místo, restaurační předzahrádku, prodej na jednotlivém prodejním místě a pojízdný prodej lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a podmínky stanovené tímto nařízením.

Podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je na území města Přelouče zakázán.

 

 

Čl. 5
Místa stanovená pro prodej a poskytování služeb

 

Tržní místo je povoleno provozovat na lokalitách uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Předsunuté prodejní místo na místní komunikaci a účelové komunikaci je povoleno provozovat u související provozovny za podmínky, že bude zachován bezpečný provoz nebo pohyb chodců ve smyslu příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikacích4),
u chodníků bude zachován volný průchozí pruh pro chodce v minimální šíři 1,5 m. Povinnost projednat zábor veřejného prostranství (pode obecně závazné vyhlášky města Přelouče
č. 6/2010 o místních poplatcích), resp. zvláštní užívání komunikace (podle zákona
o pozemních komunikacích4) je zachována.

Pojízdný prodej je možný provozovat na místní nebo účelové komunikaci za podmínky zachování bezpečného provozu na dané komunikaci. Povinnost projednat zábor veřejného prostranství (podle obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích) a zvláštní užívání komunikace (podle zákona o pozemních komunikacích4) je zachována.

Restaurační předzahrádku je povoleno provozovat na lokalitách uvedených v příloze
č. 2 tohoto nařízení.

 

 

Čl. 6

Rozdělení míst podle druhu prodávaného

zboží nebo poskytované služby

 

Tržní místa, předsunutá prodejní místa a pojízdný prodej slouží k prodeji zejména:

 - zemědělského a potravinářského zboží zemědělských pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů
a výrobců potravin

- rukodělných výrobků lidových řemesel a hraček

Restaurační předzahrádky slouží k poskytování  hostinských služeb, viz čl. 3 bod 4 tohoto nařízení.

Na tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách a při pojízdném prodeji je zakázán prodej:

- průmyslově vyráběného spotřebního zboží (například oděvů, textilu, obuvi, spotřební elektroniky, autosoučástek, vybavení domácností apod.)

- zbraní všeho druhu a střeliva, výbušnin, petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky

- jedů a omamných látek

- lihovin a tabákových výrobků 

- živých zvířat

- směnárenská činnost

- zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží

 

 

 

Čl. 7

Doba prodeje a poskytování služeb

 

1. Prodej a poskytování služeb na tržních místech je možný celoročně s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb v době od 8:00 do 22:00 hodin.

2. Na předsunutých prodejních místech musí být prodej a poskytování služeb v souladu s provozní dobou dané provozovny, nejpozději však do 22:00 hodin.

3. V restauračních předzahrádkách je možný prodej a poskytování služeb  v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.

4. Maximální doba prodeje zboží a poskytování služeb se nevztahuje na akce konané
u příležitosti významných událostí, oslav, svátků a ve spojitosti s pořádáním veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí.

 

 

Čl. 8

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

 

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržních místech a prodejních místech jsou všechny zúčastněné osoby (tj. provozovatelé tržních míst, prodejci a poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci) povinny:

 • zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí, míst pro prodej a míst pro nakládku zboží a skladových prostor
 • průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo
 • k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená
 • parkovat motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje  na místech k tomuto účelu určených
 • dodržovat podmínky pro užívání komunikací podle příslušných ust. zákona
  o pozemních komunikacích4).

 

 

 

 

Čl. 9

Kontrola a sankce

 

Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městský úřad Přelouč prostřednictvím městské policie a pověřených zaměstnanců. Tím není dotčeno provádění kontroly na tržních místech orgány dozoru podle zvláštních zákonů.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního předpisu3).

 

 

 

 

 

Čl. 10

Účinnost

 

 

Nabývá účinnosti ke dni 15.9.2011.

 

 

 

 

            Ing. Ivan Moravec                                                                             Bc.  Irena Burešová
                místostarosta                                                                                            starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   30.VIII. 2011
 

Sejmuto z úřední desky dne:        15. IX. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:

1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

3)  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

4) zákon. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Příloha č. 1      Vymezení lokalit určených pro tržní místa

Příloha č. 2      Vymezení lokalit určených pro restaurační předzahrádky

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

Vymezení lokalit určených pro tržní místa

 

 

 

Tržním místem je místo, jehož význam je vyložen v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

 

Přelouč

Prostory uvnitř budov a pozemky u těchto budov ohraničených jejich oplocením

– domy v Přelouči č.p. 44 (záložna), č.p. 45 (škola), č.p. 50 (škola), č.p. 90 (orlovna), č.p. 401 (chovatelé), č.p. 494 (škola), č.p. 734 (sokolovna), č.p. 776 (stadion – celý areál)

 

Veřejné prostranství – část ulice Pražská od kruhové křižovatky po Masarykovo nám., část ulice Hradecká od Masarykova nám. po Pernštýnské nám., Masarykovo náměstí, Pernštýnské náměstí, nám 17.listopadu mimo plochy dětského hřiště, parkoviště u hotelu Fontána – plochy, které jsou současně komunikacemi pouze za podmínky, že bude z těchto míst po dobu trhu vyloučena doprava – povinnost získat povolení zvláštního užívání komunikace podle zvl. předpisu není tímto nařízením dotčena - dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- městský park (pod záložnou) na pozemcích p.č. 172/1, 172/2, 300/1, 300/3, 300/6, 301/1, 303/1, 303/7

- rekreační plocha (za čerpací stanicí) na pozemcích p.č. 94/1, 874/1, 1781/2, 2308/1

 

Klenovka, k.ú. Klenovka

Prostor uvnitř budovy č.p. 23

Veřejné prostranství - pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí p.č. 9/4, 12/1, část 16/6, 16/32, 16/34, 240/1, 240/6, 240/8, st.p.č 8

 

Lhota, k.ú. Lhota pod Přeloučí                      

Veřejné prostranství - pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí p.č. 1, 39/3, 591/1, 592/1

 

Lohenice, k.ú. Lohenice u Přelouče   

Prostor uvnitř budov č.p. 17 a 27 a pozemky u těchto budov ohraničených jejich oplocením

Veřejné prostranství - pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí p.č. 609/1, 609/9

 

Mělice, k.ú. Mělice               

Veřejné prostranství - pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí p.č. 4/1, část 41/13, 41/16, 41/29, 252/1, st.p. 24

 

Škudly, k.ú. Škudly

Veřejné prostranství - pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí p.č. 6/1, 303/2, 304/1, 304/2, 304/4

 

Štěpánov, k.ú. Štěpánov u Přelouče

Veřejné prostranství - pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí p.č. - část 78/1, 78/4, 78/6, 250/1, 250/2

 

Tupesy, k.ú. Tupesy u Přelouče         

Veřejné prostranství - pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí p.č. 121/3, 122/5, 122/6, část 122/7, 225/1, veřejně přístupné části 231/9, 232/2 a 237

 

Oblast písníků          

- pozemky k.ú. Lohenice u Přelouče – 63/1 (písčité plochy), 66/1, 67, 395/4, 395/5, 398/8, 398/9, 398/10, 402/5, 402/8, 405/3, 405/4, 410/4 (písčité plochy), 410/26 (písčité plochy), 410/28, 587/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Vymezení lokalit určených pro restaurační předzahrádky

 

Restaurační předzahrádka je místo, jehož význam je vyložen v čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení.

 

Přelouč

Veřejně přístupné prostranství

- Masarykovo náměstí, Pernštýnské náměstí, nám 17.listopadu, část ulice Hradecká od Masarykova nám. po Pernštýnské nám.

- pozemek p.č. 311/19 u budovy č.p. 300 v Hradecké ulici

 

Klenovka

- pozemek st.p. 8 – před budovou č.p. 23

 

Lohenice

- pozemek p.č. 609/1 – chodník před budovou č.p. 17

 

Mělice           

- pozemek st.p. 24 před budovou č.p. 8

 

Štěpánov, k.ú. Štěpánov u Přelouče

- pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí – část 78/1, 78/4, 78/6, 250/1, 250/2

 

Tupesy, k.ú. Tupesy u Přelouče         

- pozemky vymezené dle evidence katastru nemovitostí –121/3, 122/5, 122/7 – vše před budovou č.p. 33

 

 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 28. 11. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč