Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Nařízení města Přelouč č. 7/2010

Typ: ostatní
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A  P Ř E L O U Č   č. 7/2010

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti  chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

 

             Rada města Přelouče se usnesla vydat dne 8.11.2010 č.usn.: 105/18 na základě ust. § 27
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 11 , odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení :

 Čl.1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 13/ 1997 Sb. rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích a průjezdních úseků silnic. 

Čl.2

Vymezení pojmů

 (1)  V zastavěném území obce jsou chodníky, místní komunikace a průjezdní úseky silnic schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(2) Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možnosti tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.  

(3) Závadou ve schůdnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí taková změna ve schůdnosti místní komunikace a průjezdního úseku silnic, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(4) Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 1.11. do 31.3.

  Čl.3

Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování nebo zmírnění závad ve schůdnosti chodníků,  místních komunikacích a  průjezdních úseků silnic

(1) Lhůta pro zahájení prací k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic se mimo případy uvedené v odst. 2  stanovuje na 48 hodin od jejího vzniku.

(2) V zimním období jsou lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací
a průjezdních úseků silnic, způsobených sněhem a náledím,  stanoveny dle  pořadí důležitosti takto:

I. pořadí důležitosti do 4 hodin,

II. pořadí důležitosti do 12 hodin

III. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin . Zařazení jednotlivých chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic je uvedeno  v příloze tohoto nařízení. 

(3) Závady ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic se v zimním období zmírňují pouze
na přechodech pro chodce.

(4) Závady ve schůdnosti způsobené sněhem a náledím jsou zmírňovány mechanickým nebo ručním odstraněním sněhu, prohrnováním nebo odmetením. Po odstranění budou zbytkové vrstvy sněhu zdrsněny posypovými materiály. Při tvorbě náledí, případně po odstranění zbytkových vrstev sněhu se pro zmírnění závad ve schůdnosti použijí chemické rozmrazovací látky – posypová sůl.

(5) Sníh se shrnuje na  okraj místních komunikací. Sněhem nesmí být zabráněn přístup k přechodům pro chodce a kanalizačním vpustím.

(6) Jako posypový materiál nesmí být použity škvára, popel a stavební sutiny. Chemický posyp lze použít na chodnících s uzavřeným povrchem. 

(7) Nestanovují se úseky chodníků a místních komunikací,  na kterých se  pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost.

 

 Čl.4

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.12.2010.

 

 

............................................                           .........................................

            Bc. Irena Burešová                                                                       Ing. Ivan Moravec          
               starosta města                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 26. 11. 2017 23:03
Autor: Miroslav Tkáč