Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘELOUČI A MÍSTNÍCH ČÁSTECH na zimní období 2018 - 2019

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Opatření města Přelouče v samostatné působnosti

Opatření města Přelouče v samostatné působnosti

 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘELOUČI A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

na zimní období 2018 - 2019

 

 

Nabývá účinnosti dnem schválení Radou města 26. 11. 2018

 

 • Zpracoval:     Vlastimil Němec – provozní technik
 •  Schválil:         Karel Šilhavý -  ředitel v.r.

 

I.

Úvodní ustanovení

 

            Úkolem zimní údržby (dále jen „ZÚ“) místních komunikací (dále jen „MK“) na území města Přelouče a místních částí je po celé zimní období zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, zaviněných zimními povětrnostními vlivy podle zásad stanovených tímto operačním plánem.

 

            Rozsah činností a povinností Technických služeb města Přelouče, které zajišťují ZÚ MK na základě pověření městem Přelouč, je stanoven obecně závaznými předpisy s přihlédnutím ke společenským potřebám občanů města na jedné straně a ekonomickým možnostem vlastníka na straně druhé.

 

            Vzhledem k tomu, že v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti způsobené povětrnostními podmínkami zcela odstranit, nýbrž pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority a to jak místní, tak časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti MK a z technických a ekonomických možností provádění ZÚ.

 

            Operační plán ZÚ MK spolu s Nařízením města č.7/2010, kterým vlastník stanoví rozsah, způsob a lhůty k zmírňování závad ve schůdnosti chodníků, MK a přechodů průjezdních úseků silnic, jsou základními dokumenty pro provádění prací spojených se ZÚ těchto komunikací a zároveň jsou jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka MK za škody vzniklé uživatelům  z  titulu nezmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

II.

Základní pojmy

 

 1. Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“) v platném znění
 • vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon (dále jen „vyhláška“) ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení města č. 7/2010, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty ke zmírnění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a přechodů průjezdních úseků silnic (dále jen „nařízení“)

 

 1. Zimní údržbou MK se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy (§ 41, odst. 1 vyhlášky).
 2. Sjízdnost MK je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).
 3. Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikace a povětrnostní situaci a jejím důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).
 4. MK, chodníků a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací a úseků, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostní situaci a jejím důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).
 5. Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).
 6. Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti MK, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeného se silným mrazivým větrem nebo mimořádným tvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto události způsobí nesjízdnost a neschůdnost MK v obvodu města a místních částí.
 7. Organizací pověřenou k zimní údržbě MK jsou Technické služby města Přelouče, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč (Zřizovací listina ze dne 19. 12. 2013, čl. III, odst. 2.).
 8. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se ZÚ zajišťuje dle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti, resp. schůdnosti bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem pověřené organizace.

 

III.

Základní technologické postupy

 

 1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky

 

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvýhodnější technologií ZÚ. Sníh je odstraňován podle technických možností tak, aby provozem nedošlo k jeho zhutnění. S odklízením sněhu se započne v době, kdy vrstva sněhu dosáhne cca 5 cm. Při trvalém sněžení se v odstraňování sněhu pokračuje nepřetržitě při dodržení stanovených tras. Na MK zařazených tímto plánem do I. pořadí důležitosti se odstraňování sněhu provádí v celé šířce vozovky, na ostatních MK a chodnících pouze v jednom pruhu. S eventuálním posypem MK a chodníků bude započato až po skončení trvalého sněžení a odklizení sněhu.

 

2. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev

 

Zdrsňování bude provedeno přednostně inertními materiály (písek, drť, Ekogrit), které mají ulpět na povrchu vrstvy náledí, resp. na ujetých sněhových vrstvách a zvýšit koeficient tření. Jde však o opatření často krátkodobé, dochází k odvátí materiálu provozem na okraj vozovky a některé posypové materiály jsou do jisté míry i ekologicky závadné.

Proto posyp MK s dopravním provozem bude prováděn inertními materiály v celé šířce a délce jen na dopravně exponovaných místech a dále jen na místech nebezpečných (křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, přechody pro chodce apod.).

V případě vzniku náledí na MK, které jsou dle tohoto plánu udržovány inertními posypovými materiály, bude při neúčinnosti těchto materiálů využito směsných, eventuálně i chemických posypových prostředků. Rozhodne o tom výkonný vedoucí pracovník ZÚ podle vývoje povětrnostní situace.

 

3. Odstraňování sněhu chemickými posypovými materiály

 

  Na dopravně důležitých a svažitých MK budou použity chemické posypové prostředky k odstranění sněhu a náledí z MK. Posyp chemickým materiálem bude prováděn pouze před spadem sněhu a tehdy, nepřesáhne-li sněhová vrstva 3 cm. V jiných případech bude prováděn posyp v kombinaci s pluhováním.

 

4. Údržba chodníků a přechodů průjezdních úseků silnic

 

Zmírňování závad ve schůdnosti bude na chodnících, přechodech a ostatních pěších komunikacích provedeno pouze mechanickým odklizením sněhové vrstvy a posypem inertními materiály, případně v kombinaci s pluhováním, na chodnících zařazených tímto plánem do I. pořadí důležitosti v šířce alespoň 1,5 m, na ostatních alespoň v jednom pruhu širokém min. 75 cm. Použití chemických materiálů je povoleno výjimečně a odůvodněně. Na exponovaných místech budou k dispozici zásobníky s posypovým materiálem, případně meziskládky. Posypový materiál na chodníky lze rovněž obdržet u pověřené organizace Technické služby města Přelouče - areál v Choceňské ulici.

 

5. Ruční úklid sněhu a ruční posyp

 

Ruční úklid sněhu a ruční posyp MK se provede všude tam, kde není možno z technických důvodů použít mechanizační prostředky (přechody pro chodce, schody, rampy, zastávky BUS, hřbitovní komunikace apod.). K případnému ručnímu posypu se přednostně využije inertních materiálů.

 

6. Nakládání a odvoz sněhu

 

Tato činnost bude prováděna při spadu většího množství sněhu, tzn. pouze při vyhlášení kalamitní situace, a organizována případně operačním štábem. Odvoz bude prováděn přednostně na trasách linkových autobusů a dále počínaje centrem města s vyústěním do okrajových částí, s možností spolupráce s cizími organizacemi.

 

IV.

Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací

 

Odpovědnost za ZÚ je stanovena organizačním řádem a pracovní náplní vedoucích pracovníků Technických služeb města Přelouče (ředitel, dispečer dopravy, provozní technik), zákoníkem práce a předpisy souvisejícími a rozpisem pohotovostních služeb u ostatních pracovníků TS:

 

 • v pracovní době(6.30 - 15.00):

 

1.   Karel Šilhavý - ředitel                                   tel.:      466672671     mobil:  603544601

2.   Vlastimil Němec – provozní technik           tel. :     466672672     mobil:  733534322

3.   Alena Machová  - dispečer                           tel.:      4666725527    mobil:  739284930    

 

 • mimo pracovní dobu (15.00 - 6.30) a ve dnech pracovního volna:

 

 1. Pracovník určený jako vedoucí čety (pracovní skupiny) rozpisem služeb
 2. Vedoucí výkonný pracovník ZÚ

 

 

    c )  vedoucím výkonným pracovníkem ZÚ je určen:

 

 • Vlastimil Němec – provozní technik            tel. :     466672672     mobil:  733534322

 

 • zástupcem ved. výkonného pracovníka ZÚ je určen:

Milan Malý – přední dělník                           tel:       464608931      mobil: 733534317

 

Rozpis čet (pracovních skupin) pro ZÚ 2018 - 2019:

 

Pracovníci čet č. 1, 2 a 3 se dle rozpisu střídají v pravidelných týdenních intervalech v domácí pohotovostní službě, resp. ve výkonu ZÚ s rozhodujícími mechanizmy (nakladač, vozidlo Renault Midliner sypač s čelní radlicí a traktor s vlečnou radlicí).

 

Pracovníci čety č. 4 a 5 zajišťují průběžně výkon činností v rámci ZÚ na ručním zmírnění závad ve schůdnosti na přechodech průjezdních úseků silnic, zastávkách MHD, schodech, rampách a parkových komunikací dle pořadí důležitosti a doplňování pohotovostních skládek posypového materiálu (1x vozidlo IVECO, 1x vozidlo Multicar  M26, ruční nářadí).

 

Pracovníci čet č. 6 a 7 střídavě doplňují v týdenních intervalech čety č. 1 až 3 a zajišťují domácí pohotovost, resp. výkon strojní ZÚ především na chodnících (1 x vozidlo Multicar M 26, 1 x vozidlo Multicar M 27, 1x nosič nástaveb Holder C-trac).

 

Pracovníci čety č. 8 zajišťují výkon ZÚ k zajištění schůdnosti v pracovní době od 06:30 hodin do 15:00 hodin, kdy dle potřeby  doplňují čety 4 a 5 (1x vozidlo Piaggio, ruční nářadí).

 

V areálech sportoviště, pohřebiště a BUS nádraží zajišťují organizaci ZÚ správci areálů, příp. další pověření pracovníci, (1x vozidlo Giotti Victortia, ruční nářadí).

 

V případě potřeby je nasazení společné, příp. jsou pracovní čety operativně doplněny o další pracovníky organizace. Potřebu určí a zajistí výkonný vedoucí pracovník ZÚ.

 

Kalendářní rozpis domácích pohotovostních služeb jednotlivých čet ZÚ je uveden v příloze tohoto Plánu zimní údržby pro sezónu 2018 - 2019. Datum zahájení a ukončení pohotovostních služeb vyhlásí ředitel Technických služeb dle povětrnostních podmínek.  

 

Domácí pohotovost představuje povinnost pracovníků jednotlivých čet být připraven doma, příp. na telefonickém spojení tak, aby po vyzvání vedoucím pracovní čety (po vzniku povětrnostní situace, která vyžaduje zásah k zmírnění jejích následků), případně dalších pracovníků výkonným vedoucím pracovníkem ZÚ, byly schopni výjezdu s vozidly zimní údržby do 20 minut.  

 

V.

Přehled MK podle pořadí důležitosti

I. POŘADÍ - MK  II. – III. třídy – pojízdné komunikace                         délka celkem: 9.924 m

 

Třída     Název                             délka (m)              Třída     Název                            délka (m)

 

III.          28. října                              146                  II.           nám. 17. listopadu A          146            III.                Bratrouchovská                      323                  III.         Nerudova                           582

III.          Českobratrská A                  91                  III.         Obránců Míru                     265

III.          ČSA                                   317                  III.         Perštýnské nám.                   52

III.          Dobrovského                      282                  III.         Pražská B                           231

II.            Dukel. nám. + park. ČD     150                   III.         Přemyslova                         198 III.               Hlávkova                                   142                  II.           nádraží BUS                      450

III.          Hradecká město                 217                  III.         Smetanova B                     224 III.               Jarošova                                   334                  III.         Sportovní A                        340

II.            Jaselská                               952                 III.         Střelova A                          213

III.          Tovární                               980                  II.           Studentská                         308

III.          Jiráskova                            221                  III.         Václavské nám.                  112

II.            Karla Čapka                       423                   III.         Za Fontánou                       200

III.          Libušina A                           91                  III          Školní                                 229

III.          Masarykovo nám.               110                  III.         Zborovská                          203    

III.           Mánesova                          200                  III.         Žižkova                              700

II.            Nádražní                            263                   III.          Hradecká rybáři                 229

 

 

I. POŘADÍ –  MK IV. třídy -  chodníky, cyklostezky, podchody             délka celkem: 19.050 m

 

Název přilehlé MK                      délka (m)               Název přilehlé MK                     délka (m)

 

ČSA                                                   680                  Pražská státní + zast. MHD               2.560

Hradecká + cykl + přechody           1.150                 Přemyslova                                            680

Jaselská                                              920                  Račanská A – část k poliklinice           240

K. Čapka                                           980                  Sokolovské nám.                                  385

Libušina – část k domu U Fontány   200                  Sladkovského + přechody                   420

28. října + cyklostezka                       260                  Smetanova                                           660

Nadjezd                                          1.200                 Sportovní                                              230

Nádražní                                             450                  Studentská + bytovky ke Školní         780

Obránců Míru + bytovky                   480                  Václavské nám.                                    450

nám. 17. listopadu                             560                  Žižkova                                              1.365

Pardubická                                      2.820                  Zastávky MHD + areál bus nádraží    

Bus nádraží – nástupiště                    320                 Cyklostezka Přelouč – Lhota             1.260         

 

I. POŘADÍ - veřejná prostranství                                                          plocha celkem: 7.900 m2

 

Název                                     plocha (m2)                 Název                                      plocha (m2)

 

Dukelské nám.                                 980                   Perštýnské nám.                                 460

Masarykovo nám. + cyklo.            4.400                   nám. 17. listopadu                           2.060

I. POŘADÍ – přechody průjezdních úseků silnic

 

 

  křižovatka Hradecká – Sportovní - nadjezd

  křižovatka Pardubická – Sladkovského – Račanská

  křižovatka  Pardubická – K. Čapka – 28. října

  křižovatka Pardubická – Riegrova - Tyršova

  křižovatka Pardubická – Kladenská

  kruhová křižovatka Sokolovské nám.

  křižovatka Kladenská – Za Fontánou

  křižovatka Kladenská – Žižkova

 

 

II. POŘADÍ – MK  I. – IV. třídy – pojízdné komunikace                        délka celkem: 13.687 m

 

Třída       Název                            délka (m)             Třída        Název                        délka (m)

 

III.          Arnoštova                             68                    III.         nám 17. listopadu B          204

III.          Boženy Němcové               381                    III.         Na Vyšehradě                   261

III.          Palackého                           696                    III.         Okružní                               59   

III.          Čáslavská                           110                    III.         Pionýrů                              287

III.          Čechova                             128                    III.         Popova                             371

IV.          Českobratrská B                   79                    IV.         Prodloužená                      351

III.          Českobratrská C                 118                    III.         Prokopa Velikého             168

III.           Divišova                            296                   III.          Mánesova                         200

III.          E. Beneše,  Prof .Pleskota  374                    IV.         Příčná                                138

III.          Fibichova                           171                    III.         Riegrova                              94

III.          Flosova                               148                    III.         SBS                                   253

III.          Foerstrova                          411                    III.         Sluneční                            134

III.          Formánkova                       122                   III.         Smetanova A                    335

III.          Gagarinova                         190                    IV.         Spojovací                          121

III.          Hálkova                                66                    III.         Sportovní B                       164

III.          Husova                               169                    III.         Střelova B                         156

III.          Choceňská                          578                    III.         Sukova                              171

III.          Jahnova                              431                    III.         Seifertova                          137

III.          Jana Dítěte                         248                    III.         Škroupova                         272

III.           Jasanová                            152                    III.         Trstenická                          233

III.          Jihlavská                             318                    III.         Trutnovská                       105

III.          Jižní                                    459                    III.         Tůmy Přel. A,B,C,                        303

III.          K.H. Máchy                       153                    III.         Tůmy Přeloučského E       113

III.          Komenského                        74                    IV.         Tůmy Přelouč. D                 36

III.          Kosmonautů                       190                   III.         Tyršova                             214

IV.          Krátká                                162                    III.         U Rybníčku                       309

III.          Krokova                               65                    III.         Vratislavské nám.              221

III.          Labská                                275                    III.         Veverkova A                     211

III.          Ledrova                              118                    III.         V Zahrádkách                   285

III.          Libušina B                          271                    III.         Kolínská                              79 

III.          Luční                                  170                   III.         Hradecká - stará                249

III.          Nad Krétou                                      80                    III.         Zahradní                              50

III.          Na Krétě                            382                    

II. POŘADÍ – MK  IV. třídy – chodníky, rampy, schody                       celková délka: 11.870 m

 

Název přilehlé MK                       délka (m)              Název přilehlé MK                      délka (m)

 

Bytovky Žižkova, Smetanova           480                  Palackého                                           800

B. Němcové                                       820                 Popova                                               270

Čechova                                             268                  Přemyslova + bytovky                       380

Českobratrská                                    260                  Riegrova                                            190

Havlíčkova                                         980                  Račanská B + byt. U Rybníčku         460

Hlávkova                                           150                  SBS                                                    460

Labská                                                           260                  Sluneční                                             130

Jižní – sídliště                                    670                  Střelova                                              450

Jana Dítěte                                         180                  Škroupova                                          272

Kladenská                                          760                  Tůmy Přeloučského                           220

Komenského                                      140                  Tůmy Přel. - vnitroblok (za poštou)   180

Libušina B                                         280                  Veverkova                                         460

Mánesova                                           350                  Vrchlického                                       380

Na Vyšehradě                                    650                  Zborovská                                          230

Nerudova                                           420                  Za Fontánou                                      320

 

III. POŘADÍ – MK  III. – IV. třídy – pojízdné komunikace              celková délka:     13.670 m

 

Třída       Název                          délka (m)   Třída       Název                                      délka (m)

IV.          Opatovická                         125      IV.          Tomáše ze Štítného                          62

IV.          Sladovní                               62      IV.          Tomášova                                         42

III.          Stantejského                       125      IV.          Tylova                                              54

III. – IV. MK- místní části            13.020     III.          Za Tratí                                          180               

 

III. POŘADÍ – MK  IV. třídy - chodníky, pěšiny, parkové cesty           celková délka:  13.032 m

 

Místní název                                                                                 délka (m)

 

Bratrouchovská                                  660                  Kosmonautů                                      430

Choceňská                                         750                  Lédrova                                               70

Čáslavská                                           200                  Na Krétě                                            320

Divišova                                               32                  Nad Krétou                                        160

Dobrovského                                     550                  Na Vyšehradě                                    650

Edvarda Beneše                                 180                  chodníky Lhota                                 920

Prof. Pleskota                                    170                  Pionýrů                                              560

Park u Kynterů                                  120                  park za Benzinou                               300

Fibichova                                           300                  parky za Záložnou                             380

Foerstrova                                          700                  Prokopa Velikého                              270

Formánkova                                       110                  Stantejského                                      125

Gagarinova                                        350                  Sukova                                               260

K.H. Máchy                                       220                  Školní                                                 180

Kolínská                                             200                  Trstenická                                          300

Jahnova                                              240                  Trutnovská                                         185

Jarošova                                             570                  Tyršova                                              630

Jihlavská                                            520                  V Zahrádkách                                    680

Jiráskova                                            540                  Vratislavské nám. + podchod                        200

 

VI.

Stanovení tras pracovních okruhů včetně použitých mechanizmů

 

1. Posypové a úklidové trasy na místních komunikacích I . – III. třídy:

 

TRASA č.1 - I. pořadí - Renault – sypač s čelní radlicí- 1. výjezd

------------------------------------------------------------------------------

Pražská, Masarykovo nám, Hradecká, Perštýnské nám., Václavské nám., Sportovní A, BUS nádraží , Hradecká (Agra), Nádražní, Dukel. nám., parkoviště ČD, Jaselská, Hlávkova, Tovární, Přemyslova, Libušina A, Zborovská, Českobratrská A, Nerudova, Jarošova, Dobrovského, Jiráskova, Bratrouchovská, Střelova A, Za Fontánou, Žižkova, Karla Čapka, nám. 17. listopadu, Studentská, Obránců Míru, Smetanova B, ČSA C, 28. října.

 

TRASA č. 2 – I. pořadí – traktor s vlečnou radlicí – 1. výjezd

--------------------------------------------------------------------------

Doplňuje dle aktuální situace průjezdnosti a potřeby trasu č. 1

 

TRASA č. 3 - II. pořadí – Renault – sypač s čelní radlicí - 2. výjezd 

 -------------------------------------------------------------------------------     

Tůmy Přeloučského, Riegrova, Komenského, ČSA  A a B, Hálkova, Arnoštova, Tyršova, Jižní, 17. listopadu B, Mánesova, Palackého, Divišova, Flosova, Seifertova, Čechova, Škroupova, Libušina B, Krokova, Sluneční, Na Vyšehradě, SBS, B. Němcové, Veverkova, Jana Dítěte - bytovky , Popova, K.H. Máchy, Formánkova, Lédrova, Edvarda Beneše, Prof. Pleskota

 

TRASA č. 4 – II. pořadí – traktor s vlečnou radlicí – 2. výjezd

-------------------------------------------------------------------------

Doplňuje dle aktuální situace průjezdnosti a potřeby trasu č. 3

 

TRASA č. 5 - II. pořadí – Renault – sypač s čelní radlicí - 3. výjezd

------------------------------------------------------------------------------

Sportovní B, Vratislavské nám., Labská, Českobratrská B a C, Kolínská, Jahnova B, Nad Krétou, Jasanová, Jahnova A, Příčná, Spojovací, Krátká, Prodloužená, Na Krétě, Za Tratí, Choceňská, Kosmonautů, Gagarinova, Pionýrů, Trstenická, Jihlavská, Čáslavská, Okružní, Zahradní, Luční, Trutnovská, V Zahrádkách, Prokopa Velikého, Husova, Střelova B, Foerstrova, Smetanova A, Fibichova, Sukova, Školní

 

TRASA č. 6 – II. pořadí – traktor s vlečnou radlicí – 3. výjezd

---------------------------------------------------------------------------

Doplňuje dle aktuální situace průjezdnosti a potřeby trasu č. 5

 

 

TRASA č. 7 – III.  pořadí  – Renault – sypač + traktor s vleč. radlicí – 4. výjezd

------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatovická, Za Tratí, Sladovní, Tomášova, Tomáše ze Štítného, Tylova, Stantejského

 

TRASA č. 8 - III. pořadí – místní části – Renault – sypač + traktor - 5. výjezd

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lhota         -           za hospodou, k bytovce, k zastávce ČD

Škudly        -           průtah obcí, kolem požární nádrže

Mělice        -           u prodejny, točna MHD, MK v obci

Tupesy       -           MK do obce, kolem obecní úřadovny

Klenovka     -           MK v obci

Lohenice     -           MK v obci, náves

Štěpánov    -           MK v obci, točna MHD

 

Zmírňování závad ve sjízdnosti na trasách č. 7 a 8 bude zajištěno až po provedení ZÚ na předchozích trasách, případně pouze omezeně.

 

2. Posypové a úklidové trasy na místních komunikacích IV. třídy - chodníky:

 

TRASY č. 9 až 11 – I. pořadí - 1x Multicar M 26, 1x Multicar M 27, 1x Holder – 1. výjezd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č. 9  - M 26 – RZV 4AV7686

 - Sportovní, nadjezd, nástupiště BUS, Hradecká (Agra), Nádražní, Dukelské nám., Jaselská

  - Pardubická (část), Přemyslova, Libušina – poliklinika, Račanská

 

č. 10 – M 27 RZV  E01 6082 - Pražská (státní) – oboustranně, Sokolovské nám., Pardubická (část), OM (část), cyklo Přelouč - Lhota

- K. Čapka, nám. 17. listopadu, Studentská, ČSA (část) 

 

č. 11 - Holder

- Pražská (MK), Masarykovo nám., Hradecká (do města), ČSA (část), OM (část)

- Sladkovského, Pardubická (část), 28. října, Perštýnské nám., Václavské nám.

- Kladenská (BUS+škola), Za Fontánou (hala), Žižkova, Smetanova, Tyršova

 

TRASY č. 12 až 14 - II. pořadí - 1 x Multicar M 26, 1 x Multicar M 27, 1x Holder - 2. výjezd

----------------------------------------------------------------------------------------------------

č. 12 – M 26 – RZV 4AV7686

         -  SBS, B. Němcové, Veverkova, Jana Dítěte, Popova

         -  Přemyslova – bytovky, Libušina (část), Sluneční

 

č. 13 – M 27 RZV  E01 6082           

-  Vrchlického, Čechova, Mánesova, Jižní – sídliště, Ed. Beneše, Prof. Pleskota

-  Střelova, Havlíčkova (část k VaK)

č. 14  - Holder

-  Riegrova, Komenského, Zborovská, Českobratrská (od kruháku), Labská, Tůmy Přeloučského, parčík u Kynterů

-  Havlíčkova (část od Pražské), Žižkova, vnitrobloky Smetanova, Kladenská, Za Fontánou, Palackého, Škroupova, Divišova, U Rybníčku            

 

TRASA  č.15  - dle pořadí důležitosti - 1x IVECO 4E5 1250, 1x Piaggio 2E 38-08, 1x Multicar M26 3E0 3092,  1x GIOTTI  5E2 6448 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- přechody průjezdních úseků silnic a nástupní ostrůvky zastávek BUS

I. pořadí

- schody          Dukelské nám.            -           Ledrova 

 

II. pořadí  

                        Nerudova                   -           Jahnova

                        u čp. 982                     -           (za prodejnou Droga)

                        Veverkova                  -           k bytovkám

                        Jana Dítěte                 -           k bytovkám

 

- rampy          Hradecká                    -           Veverkova ( u muzea)

                       Pardubická                 -           Vyšehrad

 

- hřbitovní komunikace, sportoviště, ostatní přechody pro chodce

III. Pořadí

 

 

TRASY č. 16 až 18 - III. pořadí - 1x Multicar M 26, 1x Multicar M 27, 1x Holder s radlicí - 3. výjezd   

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

č. 16 – M 26  RZV 4AV 7686

-  Bratrouchovská, Dobrovského, V Zahrádkách, Trutnovská, Čáslavská, Stantejského, Smetanova (horní část)

        

č. 17  - M 27 RZV  E01 6082          

- Českobratrská (u bývalých jeslí), Nerudova, Na Krétě, Jarošova, Jahnova, Nad Krétou

 

č. 18  - Holder

-  K.H. Máchy, Formánkova, Lédrova, park za Benzinou

 -  Opatovická, Vratislavské nám., park pod Záložnou, Sportovní (část), sportoviště

 -  Fibichova, Foerstrova, Sukova, Prokopa Velikého

-  Kosmonautů, Gagarinova, Trstenická, Pionýrů, Choceňská, Jihlavská, Jiráskova

-  MK IV. třídy (chodníky) v místních částech

 

Zmírňování závad ve schůdnosti na trasách č. 16 až 18 a na zbývajících přechodech průjezdních úseků silnic bude zajištěno až po provedení zásahu na předchozích trasách, případně pouze omezeně.

 

3. Mechanizační prostředky pro zajištění ZÚ v sezóně 2018-2019:

 

a) pro trasy č. 1 - 8                 -           Renault Midliner sypač       RZV    PUP 41-19   

                                                           s čelní radlicí

                                                           traktor Zetor  Z 7711       RZV    PU 56-11

                                                           s vlečnou radlicí

 

b) pro trasy č. 9 - 18               -           Multicar M 27 sypač              RZV    E01 6082

                                                           s čelní radlicí

                                                           Multicar M 26 sypač              RZV    4AV 7686

                                                           s rot. kartáčem, př. radlicí

                                                           nosič nástaveb HOLDER      RZV    E01 11-79

                                                           s čelní radlicí a sypačem

                                                           Kontejner. vozidlo IVECO   RZV     4E5 12-50

Vozidlo Piaggio -  valník       RZV      2E  38-08

Multicar M26 – sklápěč         RZV      3E0 3092

GIOTTI VICTORIA              RZV      5E2 6448

 

d) manipulační technika         -           nákladní vozidlo TATRA      RZV      2T5 7219                                                                  nakladač LOCUST

nakladač HON

          

VII.

Zimní údržba sportoviště

 

            Sportoviště je zařazeno ve smyslu tohoto operačního plánu do III. pořadí důležitosti. Za zimní údržbu komunikací a veřejných ploch v objektu letního sportoviště odpovídá ve spolupráci s vedoucím výkonným pracovníkem ZÚ (technické zajištění) správce areálu: Libor Komůrka

                        

VIII.

Zimní údržba pohřebiště

 

         Pro účely ZÚ hřbitovních komunikací (cest) jsou zařazeny tyto komunikace do III. pořadí důležitosti ve smyslu tohoto operačního plánu a zmírňování závad ve schůdnosti je zajištěno v pracovní době v rámci trasy č. 15. –  správce - Marie Pavlíková  

 

IX.

Zimní údržba BUS nádraží

 

           BUS nádraží je zařazeno v operačním plánu do I. pořadí důležitosti. Za zimní údržbu komunikací a veřejných ploch v objektu autobusového nádraží, nástupních ostrůvků, chodníků, odpovídá ve spolupráci s vedoucím výkonným pracovníkem ZÚ (technické zajištění) správce areálu: Roman Hon – správce

 

X.

Časové limity pro ZÚ

 

1.         Zahájení prací při ZÚ MK:

 

 • při spadu sněhu a jeho odstraňování
 • při posypu MK

 

add.a) v pracovní době neprodleně po zjištění výkonného vedoucího pracovníka ZÚ,            že vrstva napadlého sněhu dosáhla výše 5 cm

v době mimopracovní, při domácí pohotovosti pracovníků ZÚ, do 45 minut po zjištění vedoucího službukonající skupiny, že vrstva napadlého sněhu přesáhla 5 cm

 

add.b)  v pracovní době neprodleně po zjištění výkonného vedoucího pracovníka ZÚ, že došlo nebo by mohlo dojít k takové změně ve sjízdnosti, resp. schůdnosti, která může způsobit závadu ve schůdnosti, resp. sjízdnosti MK

v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků neprodleně po zjištění vedoucího skupiny, že došlo nebo by mohlo dojít k takové změně ve sjízdnosti (schůdnosti), která může způsobit závadu ve sjízdnosti (schůdnosti)

Pokud k výše uvedeným změnám nedojde do 23.00 hod. běžného dne, budou práce na ZÚ zahájeny o 4. hodině ranní dne následujícího.

 

2.         Lhůty pro zmírnění závad dle pořadí důležitosti:

 

            Pro místní komunikace I. – III. třídy:

 

I.   pořadí              max.    do    4 hodin               po změně ve sjízdnosti

II.  pořadí             max.    do  12 hodin               po změně ve sjízdnosti

III. pořadí             max.    do  48 hodin               po změně ve sjízdnosti

 

     

Pro místní komunikace IV. třídy – chodníky:

 

I.   pořadí             max.    do    6 hodin               po změně ve schůdnosti

II.  pořadí             max.    do  18 hodin               po změně ve schůdnosti

III. pořadí             max.    do  72 hodin               po změně ve schůdnosti

 

XI.

Evidence zimní údržby - deník

 

            O ZÚ MK je veden deník ZÚ. V deníku jsou vedeny přesné záznamy o průběhu prací spojených se ZÚ, o stavu komunikací, povětrnostních podmínkách a hlášení o případných dopravních nehodách a úrazech na MK způsobených změnou ve sjízdnosti, resp. schůdnosti. Záznamy jsou vedeny ve dnech provádění ZÚ, za záznamy odpovídá zodpovědný pracovník ZÚ, případně vedoucí pohotovostní skupiny. Vzor deníku ZÚ je uveden v příloze.

 

V deníku dle výše uvedeného bude zaznamenáno:

 

 1. Den, hodina zahájení a ukončení prací (odpracované hodiny)
 2. Nasazená technika
 3. Místo údržby - číslo trasy
 4. Číslo skupiny dle tohoto plánu
 5. Druh použitého materiálu
 6. Počasí, teplota vzduchu ve o C, stav komunikací
 7. Záznam o hlášených dopravních nehodách
 8. Záznam o úrazech osob (místo, čas, jméno)
 9. Poruchy vozidel, doba v opravě
 10. Podpis vedoucího skupiny

 

XII.

Řešení kalamitních situací

 

Při vyhlášení kalamitní situace, tj. při dlouhotrvajícím sněžení, při tvoření závějí a jiných situacích, kdy Technické služby města Přelouče nebudou schopny zajistit ZÚ vlastními prostředky, bude veškerou činnost při ZÚ řídit a koordinovat Operační štáb města Přelouče (dále jen „OŠ“).

 

OŠ bude zajišťovat ve spolupráci se smluvně zajištěnými  organizacemi ve městě a SÚS Pardubice, středisko Přelouč sjízdnost MK postupně v I. pořadí důležitosti, tj. především trasy veřejné autobusové dopravy a MAD, na MK ve II. a III. pořadí důležitosti bude sjízdnost zajišťována až následně.

 

Při kalamitní situaci bude sjízdnost zajišťována pouze mechanickými prostředky na odklízení sněhu, protože chemický, resp. inertní posyp by byl za této situace zcela neúčinný. Sníh bude odvážen na skládky určené OŠ.

 

Smluvně zajištěné organizace přistaví na výzvu OŠ mechanizmy k provádění prací při úklidu sněhu do objektu  TS (za OD TESCO) ve Sportovní ulici do 4 hodin mimo pracovní dobu a do 2 hodin v pracovní době nebo přímo na místo zásahu.

 

XIII.

Operační štáb

města Přelouče pro zimní období 2018 - 2019

 

Předseda         -           Ing. Ivan Moravec      místostarosta                          tel.:  603184564

Zástupce         -           Lubomír Novotný      ved. stav. odb. MěÚ              tel.:  603184575

Členové          -           Karel Šilhavý              ředitel TSMP                          tel.:  603544601

                                   Leoš Slavík                 velitel Městské policie            tel.:  736607098

                                   Jiří Dobruský              pracovník stav. odb. MěÚ     tel.:  736607107

 

Činnost OŠ ZÚ 2018 - 2019 při vyhlášení

I – III.  stupně pohotovosti:

 

 1. Stav bdělosti (I. stupeň)

 

Osoba zodpovědná za ZÚ (ředitel TSMP) vyrozumí telefonicky předsedu OŠ, případně jeho zástupce o vyhlášení I. stupně.

 

Provede zápis do deníku ZÚ, který je k dispozici spolu se schváleným plánem ZÚ u vedoucího výkonného pracovníka ZÚ na pracovišti pověřené organizace v Choceňské ulici čp. 1771 a průběžně sleduje vývoj povětrnostní situace.

 

Při I. stupni pohotovosti zajišťují činnost TSMP vlastními prostředky s prioritou komunikací v I. pořadí důležitosti.

 

Všichni členové OŠ jsou povinni být od okamžiku vyhlášení I stupně pohotovosti na telefonickém spojení.

 

 1. Stav pohotovosti (II. stupeň) a stav kalamity (III. stupeň)

 

Stav vyhlašuje předseda OŠ, příp. jeho zástupce na základě žádosti ředitele TSMP, kdy již vlastními prostředky nejsou TSMP schopni zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti, resp. schůdnosti MK.

 

Všichni členové OŠ jsou povinni se dostavit neprodleně po tel. výzvě do budovy MěÚ - zasedací místnost a plnit úkoly, kterými budou OŠ pověřeni. Pokud bude III. stupeň vyhlášen v době mezi 15.00 - 7.00, případně ve dnech pracovního volna, za svolání OŠ zodpovídá ředitel TSMP po předchozí dohodě s předsedou OŠ.

 

O dané situaci jsou neprodleně informováni představitelé organizací zajišťující technickou pomoc prostřednictvím osoby pověřené OŠ.

 

 1. Činnost OŠ

 

OŠ řídí práce na úseku ZÚ a likvidaci kalamity dle vývoje povětrnostní situace, určuje pořadí důležitosti bez ohledu na stanovené pořadí tímto plánem.

 

Kontaktuje neprodleně smluvně zajištěné organizace a určuje místa nasazení, úklidové trasy a skládky pro uložení sněhu.

 

XIV.

Schvalovací doložka Města Přelouče

 

Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2018 – 2019 byl projednán a schválen usnesením rady města 3/49 dne 26. 11. 2018

 

 

V Přelouči dne 26. 11. 2018

 

                                                                  Bc. Irena Burešová

                                                                   starostka města


Příloha

Vytvořeno: 3. 12. 2018
Poslední aktualizace: 3. 12. 2018 10:13
Autor: Miroslav Tkáč