Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

ÚZEMNÍ PLÁN BRLOH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP BRLOH po vydání Změny č. 1

Změna č. 1 územního plánu Brloh byla vydána 21.12.2019 a nabyla účinnosti 14.1.2020

 

Změna č. 1 ÚP Brloh – vydaná dokumentace

Změna č. 1 územního plánu Brloh byla vydána 21.12.2019 a nabyla účinnosti 14.1.2020

Textová část

Text změny č. 1 Územního plánu Brloh včetně odůvodnění a návrhu textu úplného znění ÚP po změně č. 1 ÚP s vyznačením změn

Výkresová část

A 1 výkres základního členění území      

A 2 hlavní výkres                           

A 3 hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství        

A 4 hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury – energetika, telekomunikace      

A 5 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B 1 koordinační výkres

B 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Zpráva o uplatňování ÚP Brloh 2016

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 27.10.2011 s účinností 30.11.2011