Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

AKTUÁLNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:

Změna č. 3 územního plánu Břehy, dokumentace pro veřejné projednání

Textová část:

 

Grafická část:

 

Úplné znění územního plánu Břehy po vydání změny č. 2

Změna č. 2 územního plánu Břehy byla vydána 21.5.2020, nabyla účinnosti 24.6.2020 (pdf)


Textová část:


Grafická část:

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací

Výkres koncepce technické infrastruktury

Koordinační výkres

Změna č.2 Územního plánu Břehy

Textová část:

 

Grafická část:
Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce technické infrastruktury

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

 


Vyhodnocení koncepce změny č. 2 územního plánu obce Břehy z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dle přílohy zákona č. 183/2001 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Břehy 2016

 

NEAKTUÁLNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:

Územní plán

Vydáno dne 28.11.2007 s účinností 28.12.2007

 

Právní stav ÚP Břehy po Změně č.1

Změna č. 1 ÚP Břehy – vydaná dokumentace

Vydáno dne 7.10.2014 s účinností 24.10.2014

 

Změna č. 2 UP Břehy – projednávaná dokumentace

 

Návrh pro společné jednání

Grafická část