Obsah

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 5. aktualizace 2020

Oznámení o pořízení 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů v roce 2020

Obcím s rozšířenou působností (ORP) ukládá stavební zákon pořídit, vést a aktualizovat územně analytické podklady ve svém správním území. Kromě průběžné aktualizace ukládá zákon také pořídit každé 4 roky jejich úplnou aktualizaci.

Úplná aktualizace spočívá v obnovení databáze údajů od poskytovatelů, jimiž jsou vlastníci dopravní a technické infrastruktury, orgány veřejné správy a jimi zřízené organizace a jednotlivé obce. Z těchto údajů budou aktualizovány podklady o stavu a vývoji území, jeho hodnoty, limity jeho využití, záměry v území a budou označeny problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí. Na základě nově zjištěných skutečností bude přepracována textová i grafická část územně analytických podkladů.

Soubory ke stažení