Obsah

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 5. aktualizace 2020

 

Územně analytické podklady – aktualizace č. 5 (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORPPřelouč jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRÚRU) (odkaz na soubor)

 

V dokumentaci je řešeno 13 témat stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb.

 • širší územní vztahy
 • prostorové a funkční uspořádání území
 • struktura osídlení
 • sociodemografické podmínky a bydlení
 • příroda a krajina
 • vodní režim a horninové prostředí
 • kvalita životního prostředí
 • zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • občanská vybavenost včetně její dostupnostia veřejná prostranství
 • dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
 • ekonomické a hospodářské podmínky
 • rekreace a cestovní ruch
 • bezpečnost a ochrana obyvatel

 

Součástí PRÚRU

Příloha 1 – Hodnoty v území (odkaz na soubor)

Příloha 2 – Záměry na provedení změn v území (odkaz na soubor)

Rozbor udržitelného rozvoje území (RÚRU) (odkaz na soubor)

Tato část vyhodnocuje pozitiva a negativa v území v členění na 13 výše uvedených témat, vyhodnocuje územní podmínky a potenciály jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální pilíř, ekonomický pilíř, sociodemografický pilíř) a určuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích. Souhrnné vyhodnocení jednotlivých témat a pilířů pro jednotlivé obce je uvedeno v Kartách obcí (odkaz na soubor)

Textová část je doplněna začleněnými schématy a tabulkami.

Grafická část PRURÚ obsahuje základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000

 

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

 Zpracování dat, grafické výstupy:

Mgr. Filip Staffen ve spolupráci s firmou EKOTOXA s. r. o. - odkaz na stránku https://www.ekotoxa.cz/

 

Technická infrastruktura

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Technická infrastruktura je dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., v ORP Přelouč je obsažena v následujících jevech:

 

1.  CETIN a.s. -  Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO 04084063 

2.  ČD - Telematika a.s. -  Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61459445

3.  Čepro, a.s. -  Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO 60193531

4.  ČEPS a.s. -  Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO 25702556

5.  České Radiokomunikace a.s. -  Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, IČO 24738875

6. ČEZ Distribuce, a.s. -  Teplická 874/8, 405 02, Děčín 4 - Podmokly, IČO 24729035

7.  GasNet, s.r.o. -  Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567

8. MERO ČR, a.s. -  Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 60193468

9. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů -  Tychonova 1, 160 01 Praha, IČO 60162694

10.  NET4GAS, s.r.o. -  Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČO 27260364

11.  Sev.en EC, a.s. -  K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO 28786009

Jevy -  Situace

12.  Správa železnic, státní organizace -  Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, IČO  70994234

13.  T-Mobile Czech Republic a.s. -  Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, IČO 64949681

14.  Vodafone Czech Republic a.s. -  Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO  25788001

15.  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. -  Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČO 27461211

16.  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. -  Teplého 2014, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČO 60108631

17.  Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. -  Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČO 48171590

 

Soubory ke stažení