Obsah

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 5. aktualizace 2020

 

Územně analytické podklady – aktualizace č. 5 (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORPPřelouč jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRÚRU) (odkaz na soubor)

 

V dokumentaci je řešeno 13 témat stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb.

 • širší územní vztahy
 • prostorové a funkční uspořádání území
 • struktura osídlení
 • sociodemografické podmínky a bydlení
 • příroda a krajina
 • vodní režim a horninové prostředí
 • kvalita životního prostředí
 • zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
 • dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
 • ekonomické a hospodářské podmínky
 • rekreace a cestovní ruch
 • bezpečnost a ochrana obyvatel

 

Součástí PRÚRU

Příloha 1 – Hodnoty v území (pdf)

Příloha 2 – Záměry na provedení změn v území (pdf)

Rozbor udržitelného rozvoje území (RÚRU) (pdf)

Tato část vyhodnocuje pozitiva a negativa v území v členění na 13 výše uvedených témat, vyhodnocuje územní podmínky a potenciály jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální pilíř, ekonomický pilíř, sociodemografický pilíř) a určuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích. Souhrnné vyhodnocení jednotlivých témat a pilířů pro jednotlivé obce je uvedeno v Kartách obcí (pdf)

Textová část je doplněna začleněnými schématy a tabulkami.

Grafická část PRURÚ obsahuje základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000

 

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

 Zpracování dat, grafické výstupy:

Mgr. Filip Staffen ve spolupráci s firmou EKOTOXA s. r. o. - odkaz na stránku

 

Technická infrastruktura

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

 

Jev č. 67 – Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

Jev č. 68 – Vodovodní řady a jejich ochranná pásma

Jev č. 69 – Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

Jev č. 70 – Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

Jev č. 71 – Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

Jev č. 72 – Elektrické stanice a jejich ochranná pásma

Jev č. 73 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

Jev č. 74 – Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 75 – Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 77a – Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

Jev č. 80 – Teplovody a jejich ochranná pásma

Jev č. 82a - Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

 

Soubory ke stažení