Obsah

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 2. aktualizace

vytvořeno: 31.5.2013

Evropský fond pro regionální rozvoj

První Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč v roce 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informace o Integrovaném operačním programu jsou na www.strukturalni-fondy.cz/iop

Dne 20. 12. 2010 byla předána první aktualizace ÚAP na Krajský úřad Pardubického kraje správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč.


 

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 2. aktualizace

Město Přelouč má zpracovanou 2. aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností.

2. aktualizace ÚAP byla zpracována v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Více informací lze získat na Městském úřadě Přelouč, na odboru stavební, vodoprávní a dopravy, na oddělení územního plánu. Možnost prohlídky 1. Aktualizace ÚAP v tiskovém provedení je jednak viz výše a dále na Městském úřadu Chvaletice, odboru stavebním a ÚP, na Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebním, a na Úřadu městyse Choltice, stavebním úřadu.

 

Objednatel:

Město Přelouč

Masarykovo nám. 25, Přelouč

 

Zpracovatel:

U-24, s.r.o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování

Ing. arch. Milan Salaba, aut. arch.

Perucká 11a, Praha

Dokumentace 2. aktualizace ÚAP ORP Přelouč obsahuje:

Rozbor udržitelného rozvoje

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje

Výkres hodnot území.pdf

Výkres limitů využití území - Limity přírodní a ostatní.pdf

Výkres limitů využití území - Technická a dopravní infrastruktura.pdf

Výkres problémů k řešení v ÚPD.pdf

Výkres záměrů na provedení změn v ÚPD.pdf

 

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Technická infrastruktura je dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,v ORP Přelouč je obsažena v následujících jevech

A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

Textová část

A067 pasport – VaK Pardubice

Grafická část

A067 objekty zásobování vodou

A068 – Vodovodní síť vč. ochranného pásma

Textová část

A068 pasport – VaK Pardubice

Grafická část

A068 vodovodní síť

A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma

Textová část

A069 pasport – VaK Pardubice

Grafická část

A069 objekty čištění odpadních vod

A070 – Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma

Textová část

A070 pasport - VaK Pardubice

Grafická část

A070 stoky

A071 – Výrobna elektřiny vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A071 elektrárny

A072 – Elektrická stanice vč. ochranného pásma

Textová část

A072 Pasp12 - ČEZ

Grafická část

A072 elektrické stanice

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma

Textová část

A073 Pasp12 - ČEZ

Grafická část

A073 elektrické vedení

A074 – Technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného pásma

Textová část

A074 pasport RWE

Grafická část

A074 objekty zásobení plynem

A075 – Vedení plynovodu vč. ochranného pásma

Textová část

A075 pasport RWE

Grafická část

A075 vedení plynu

A077 – Ropovod vč. ochranného pásma

Textová část

A077 pasport MERO

Grafická část

A077 ropovod vč. OP

A078 – produktovod vč. ochranného pásma

Textová část

A078 pasport VUSS

Grafická část

A078 produktovod vč. OP

A080 – teplovod

Textová část

Grafická část

A080 teplovod

A081 – Elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma

Textová část

A081 pasport Telefonica O2

Grafická část

A081 elektronické komunikační zařízení

A082 – Komunikační vedení vč. ochranného pásma

Textová část

A082 pasport Telefonica 02

Grafická část

A082 komunikační vedení

A085 – Skládka včetně ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A085 skládka