Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plánovaní

Odbor stavební

v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Přelouč, územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

 

INFORMACE O NÁSTROJÍCH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Politika územního rozvoje ČR:

 

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 4

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/uplne-zneni-politiky-uzemniho-rozvoje-ceske-republ

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 7 a 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s úkolem z usnesení vlády č. 618/2021 úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky po její poslední aktualizaci.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky bylo zveřejněno dne 31. srpna 2021 ve Sbírce zákonů v částce 141 pod číslem 321.
 Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Úplné znění PÚR ČR naleznete níže.

 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk):

Dne 12. 9. 2020 nabyla účinnosti Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), kterou dne 25. 8. 2020 schválilo usnesením č. Z/511/20 Zastupitelstvo Pardubického kraje.

Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizace č. 3 a Aktualizace č. 3 ZÚR Pk jsou zveřejněny na adrese:

https://www.pardubickykraj.cz/uplne-zneni-zur-pk-po-vydani-aktualizace-c-3

https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk


Evropský fond pro regionální rozvoj