Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozvoj města a území

Územní plánování má ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Současně vytváří předpoklady pro Udržitelný rozvoj území (URÚ), který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Zároveň uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Cílem územního plánování je, aby veškeré změny v území byly řešeny soustavně a komplexně nástroji územního plánování k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji v území. Úkolem územního plánování je stanovovat koncepci rozvoje území, vč. urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území a také vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ).

Rozvoj města a území

Koncepce územního rozvoje tvoří:

Území - ohraničená část zemského povrchu a členěná podle různých kritérií (geografických, administrativně správních, evidence nemovitostí, způsob a intenzita využití)

Rozvoj - vyjadřuje celkový vývoj žádoucím směrem, záměrně ovlivňovaný vývoj např. územním plánováním, nebo i živelný vývoj, vždy však v souladu s cíli a představami o pozitivním vývoji daného území

Územní rozvoj - cílevědomé zhodnocování území, které zahrnuje rozvoj všech hmotných složek, aktivit a procesů vztahujících se k území a jejich vzájemné vztahy.

Jedná se o trvalý proces vývoje a změn využití ploch, pozemků, staveb (urbanistických struktur) a krajiny (přírodních struktur), včetně jejich údržby a ochrany hodnot zvláště. Cílem je udržitelný a vyvážený rozvoj všech těchto složek v území.

Hmotný potenciál územního rozvoje představují území, stavby a zařízení, obyvatelstvo, fauna a flóra...

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné a soukromé záměry změn v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. K nástrojům územního plánování patří zejména územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace.

Územně plánovacími podklady jsou mimo jiné územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Územně plánovací dokumentací, kterou pořizuje v přenesené působnosti úřad územního plánování, jsou územní a regulační plány.

Územní plány stanovují základní koncepci rozvoje území měst a obcí dále ochrany jejich hodnot a ve vybraných plochách a koridorech. Prověřují změny jejich využití územní studií nebo regulačním plánem. Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb, a jsou závazné pro rozhodování v území.