Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 9/2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

úředník/úřednice - odbor sociální - oddělení OSPOD
Výběrové řízení č. 9/2022
Pracovní poměr: na dobu určitou

DOC20220609_02.pdf (53.94 kB)

 

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.


Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2022 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

úředník/úřednice – odbor sociální – oddělení OSPOD

Místo výkonu práce:  Město Přelouč, správní obvod ORP Přelouč

Platové zařazení:  11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě v platném znění)

Pracovní poměr: na dobu určitou

Charakteristika činnosti:

Činnosti spojené s výkonem sociálně právní ochrany nezletilých dětí v rozsahu stanoveném zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, činnost kurátora.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 

- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitní práci, sociálně–právní činnost, charitní a sociální činnost - dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- výborná znalost programu Word, řidičský průkaz B

- výborné komunikační dovednosti

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis s údaji o požadované praxi a dalších odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (možno doložit až v den příp. pohovorů)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Nabízíme:

 • stabilní zázemí úřadu obce s rozšířenou působností
 • pružnou pracovní dobu
 • odborné vzdělávání u akreditovaných společností
 • motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní ohodnocení a mimořádné odměny)
 • 5 týdnů dovolené
 • výhodné telefonní tarify
 • příspěvek na stravování formou stravenek

 

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou

Lhůta pro podání přihlášky:  do 10. července 2022

Způsob podání přihlášky:  buď osobně na podatelnu městského úřadu nebo písemně v označené obálce „VŘ – OSPOD “ na adresu 

Město Přelouč

Československé armády 1665

535 33 Přelouč  

 

 

Kontakt a další informace: Helena Vítková, vedoucí personálního oddělení,                                            tel. 466 094 105, e-mail: helena.vitkova@mestoprelouc.cz

 

                                                                                         Ing. Ivana Lejhancová

                                                                                                tajemnice MěÚ

 

 

 

 

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou použity a zpracovávány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy u personalistky úřadu a předloženy k přečtení pouze členům výběrové komise. Zasláním přihlášky uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.

 

Vyvěšeno: 9. 6. 2022

Datum sejmutí: 11. 7. 2022

Zodpovídá: Soňa Kosinová

Zpět