Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Přelouč zpracovává adresní a identifikační údaje osob, u kterých mu to ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Osobní údaje o zaměstnancích

Účel zpracování

Městský úřad Přelouč v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Úřad dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Kategorie osobních údajů

Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu práce včetně mzdových nároků.

Kategorie subjektu údajů

Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí.

Kategorie příjemců údajů

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu Městský úřad Přelouč nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Městský úřad Přelouč předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případě, kdy mu tak ukládá zákon.

Doba uchování

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců MěÚ Přelouč jsou zpracovávány pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů MěÚ Přelouč zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

 

Osobní údaje o dalších osobách

Účel zpracování

Městský úřad Přelouč prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovává adresní a identifikační údaje fyzických osob pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení, vyplývajícího z přenesené a samostatné působnosti MěÚ Přelouč. Toto provádí na základě zvláštních zákonů a právních předpisů, podle kterých se provádí příslušná agenda, kterou úřad zajišťuje.

Kategorie osobních údajů

Pro potřeby uvedených řízení MěÚ Přelouč zpracovává adresní, identifikační a další údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.

Kategorie subjektu údajů

Fyzické osoby figurující v jednotlivých řízeních (účastník, svědek, dotčená osoba apod.).

Kategorie příjemců údajů

S výjimkou postupování věci jiným orgánům veřejné správy MěÚ Přelouč tyto osobní údaje nikomu nepředává.

Doba uchování

Uvedené osobní údaje MěÚ Přelouč zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, popřípadě po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.