Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 6/2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

Úředník/úřednice - odpor stavební - samostatný referent na úseku územního plánu
Výběrové řízení č. 6/2019

zde ke stažení a tisku (PDF)

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.


Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2019 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

 

Výběrové řízení č. 6/2019

Úředník/úřednice – odbor stavební – samostatný referent na úseku územního plánu

Místo výkonu práce: Město Přelouč, odbor stavební, správní obvod ORP Přelouč

Platové zařazení: platová třída 10 nebo 11 podle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou

Charakteristika vykonávané činnosti:

Výkon územně plánování činnosti obce s rozšířenou působností v rozsahu § 6 odst. 1 stavebního zákona (zejména pořizování územních plánů, aktualizace územně analytických podkladů apod.)

Kvalifikační požadavky dle stavebního zákona č.  183/2006 Sb.:

 

 • vysokoškolské vzdělání v oboru územní plánování, urbanismus, architektura, geografie, geoinformatika, krajinné inženýrství, se stavebním nebo dopravním zaměřením

 

Výhodou:

 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro výkon územně plánovací činnosti (podle zákona 312/2002 Sb.,
 • znalost práce s vektorovou grafikou (CAD systém apod.)
 • znalost problematiky územně plánovací dokumentace a jejího pořizování
 • znalost problematiky katastru nemovitostí
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • zkušenosti s výkonem agendy ve veřejné správě

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis s údaji o požadované praxi a dalších odborných znalostech
  a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (možno doložit až v den příp. pohovorů)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu: možný ihned nebo dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:  do 18.6.2019,

(pohovory pro pozvané uchazeče do 21.6. 2019)

Způsob podání přihláškypísemně v označené obálce   „VŘ – OST – územní plán“ na adresu 

                                                                                                                                                         Město Přelouč

Československé armády 1665

535 33 Přelouč  

 


Kontaktní osoba: Helena Vítková, personalistka, tel. 466 094 105, helena.vitkova@mestoprelouc.cz

Schválil:  Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice

 

 

 

Vyvěšeno: 31. 5. 2019

Datum sejmutí: 19. 6. 2019

Zodpovídá: Soňa Kosinová

Zpět