Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 2/2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

Úředník/úřednice - odbor vnitřních věcí - referent agendy evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
Výběrové řízení č. 2/2019

zde ke stažení a tisku (PDF)

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.


Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2019 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa:

 

Výběrové řízení č. 2/2019

Úředník/úřednice - odbor vnitřních věcí - referent agendy evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

 

Místo výkonu práce: Město Přelouč - Městský úřad Přelouč, odbor vnitřních věcí

 

Platové zařazení při nástupu:  8. platová třída (odměňování podle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Charakteristika vykonávané činnosti:

Výkon správní činnosti při vedení agendy evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Kvalifikační požadavky:

Úplné střední odborné vzdělání - maturita

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě
 • komunikační dovednosti, asertivní jednání, rozhodnost a samostatnost
 • psychická odolnost  schopnost jednat s klienty v konfliktních situacích
 • obecná znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
 • znalost práce na pc, excel, word, datové schránky atd.
 • řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič)
 • zkouška ZOZ pro úředníky veřejné správy

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis s údaji o požadované praxi a dalších odborných znalostech
  a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (možno doložit až v den příp. pohovorů)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou, nejdéle 1.7.2019

Lhůta pro podání přihlášky:  do 11. 3. 2019,

(pohovory pro pozvané uchazeče do 18. 3. 2019)

Způsob podání přihlášky:  písemně v označené obálce na adresu

VŘ – OVV

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  

 

Zpracovatel: personalista

schvaluje Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice

 

Vyvěšeno: 7. 2. 2019

Datum sejmutí: 12. 3. 2019

Zodpovídá: Soňa Kosinová

Zpět