Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 1/2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

Úředník/úřednice - odbor stavební - samostatný referent na úseku územního plánu
Výběrové řízení č. 1/2019

zde ke stažení a tisku (PDF)

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.


Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 1/2019

Úředník/úřednice - odbor stavební – samostatný  referent na úseku územního plánu

 

Místo výkonu práce: Město Přelouč - Městský úřad Přelouč, odbor stavební

 

Platové zařazení při nástupu:  minimálně 10. platová třída (odměňování podle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Charakteristika vykonávané činnosti:

Výkon územně plánování činnosti obce s rozšířenou působností v rozsahu § 6 odst. 1 stavebního zákona (a následně podle připravované novely) - převažující činností je pořizování územně analytických podkladů

 

Kvalifikační požadavky dle stavebního zákona č.  183/2006 Sb.:

Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (zák. 312/2002 Sb.) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe:

-kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu (zák.360/1992 Sb.)

- kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má

a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"), nebo

b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

 

 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro výkon územně plánovací činnosti (podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění), možnost získání osvědčení po nástupu
 • znalost stavebního práva a předpisů souvisejících
 • znalost práce s vektorovou grafikou (CAD systém apod.)
 • znalost problematiky územně plánovací dokumentace a jejího pořizování
 • znalost problematiky katastru nemovitostí
 • velmi dobrá schopnost písemného projevu v českém jazyce
 • velmi dobrá vyjadřovací schopnost v hovorové komunikaci (projednání řízení s veřejností)
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • zkušenosti s výkonem agendy ve veřejné správě

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis s údaji o požadované praxi a dalších odborných znalostech
  a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (možno doložit až v den příp. pohovorů)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou, nejdéle 1.7.2019

Lhůta pro podání přihlášky:  do 21. 3. 2019,

(pohovory pro pozvané uchazeče do 27. 3. 2019)

Způsob podání přihlášky:  písemně v označené obálce na adresu

VŘ – OST – územní plán

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  

 

Zpracovatel: personalista

schvaluje Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice

 

Vyvěšeno: 1. 2. 2019

Datum sejmutí: 22. 3. 2019

Zodpovídá: Soňa Kosinová

Zpět