Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 5/2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

Úředník/úřednice - oddělení pohledávek a přestupků - referent/ka na úseku pohledávek a přestupků
Výběrové řízení č. 5/2018

zde ke stažení a tisku (PDF)

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.


Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2018 dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa:

 

Výběrové řízení č. 5/2018

Úředník/úřednice – oddělení pohledávek a přestupků – referent/ka na úseku pohledávek a přestupků

 

Místo výkonu práce: Město Přelouč - Městský úřad Přelouč, OPP

 

Platové zařazení při nástupu: minimálně 8. platová třída (odměňování podle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Charakteristika vykonávané činnosti:

zajišťování a provádění administrativních činností souvisejících s projednáváním a rozhodováním  přestupků

komplexní zajištění administrativní agendy výkonů rozhodnutí a exekucí, vč. faktického vymáhání

další činnosti související s chodem oddělení pohledávek a přestupků

Kvalifikační požadavky pro oprávněnou úřední osobu splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má:

 • Min. středoškolské vzdělání s maturitou

 

  Výhodou:

 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro výkon (podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění)
 • velmi dobrá vyjadřovací schopnost v hovorové komunikaci (projednání řízení s veřejností)
 • znalost správního práva
 • velmi dobrá schopnost písemného projevu v českém jazyce
 • zkušenosti s výkonem agendy ve veřejné správě
 • odolnost proti stresu

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis s údaji o požadované praxi a dalších odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (možno doložit až v den příp. pohovorů)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu:  1. 2. 2019  nebo   dohodou

Lhůta pro podání přihlášky:  do 17.12. 2018,

(pohovory pro pozvané uchazeče do 20.12. 2018)

 

 

Způsob podání přihlášky:  písemně v označené obálce na adresu

„VŘ –OPP - referent““

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  

 

Zpracovatel: personalista

schvaluje Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice

Vyvěšeno: 28. 11. 2018

Datum sejmutí: 18. 12. 2018

Zodpovídá: Soňa Kosinová

Zpět