Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 4/2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

Úředník/úřednice - odbor vnitřních věcí - referent/ka krizového řízení
Výběrové řízení č. 4/2018

zde ke stažení a tisku (PDF)

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.

 


 

Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2018 dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

 

Výběrové řízení č. 4/2018

Úředník/úřednice - odbor vnitřních věcí – referent/ka  krizového řízení

Místo výkonu práce: Město Přelouč - Městský úřad Přelouč, odbor vnitřních věcí

Platové zařazení při nástupu:  10. platová třída (odměňování podle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů, včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
 • souhrnné zpracování opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území
 • zpracování krizového plánu nebo jeho jednotlivých částí
 • zajišťování úkolů na úseku obrany
 • zajišťování úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
 • zajišťování úkolů na úseku utajovaných informací a odpovědnost za jejich ochranu
 • zajištění agendy voleb
 • plnění úkolů ve vztahu k zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů města Přelouč
 • organizování a zabezpečení oblasti BOZP a PO na úřadě ve spolupráci s externím specialistou

Požadavky :

- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání

- počítačové dovednosti, řidičský průkaz B

 

Výhodou:

 

 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti v oblasti krizového řízení
 • znalost problematiky veřejné správy a krizového řízení
 • zájem o další vzdělávání ve veřejné správě
 • vysoké pracovní nasazení, pečlivost a časová flexibilita, odolnost proti stresu

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis s údaji o požadované praxi a dalších odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (možno doložit až v den příp. pohovorů)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu:  1. 4. 2019 

Lhůta pro podání přihlášky: do 12. 12. 2018

(pohovory pro pozvané uchazeče do 18. 12. 2018)

 

Způsob podání přihlášky:  písemně v označené obálce na adresu

„VŘ – krizové řízení“

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  

 

Zpracovatel: personalista

schvaluje Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice

 

 

 

Vyvěšeno: 22. 11. 2018

Datum sejmutí: 13. 12. 2018

Zodpovídá: Soňa Kosinová

Zpět