Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor živnostenský

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Náplň činnosti

 
Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 570/1991 Sb. a dále plní funkci centrálního registračního místa.

Přenesená působnost
 • vydává fyzickým i právnickým osobám doklady prokazující živnostenské oprávnění výpisy ze živnostenského rejstříku (do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu)
 • zapisuje změny údajů vedených v živnostenském rejstříku 
 • přerušuje živnostenská oprávnění 
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku (na žádost vydává výpisy z tohoto rejstříku)
 • vede správní řízení pro porušení povinností stanovených živnostenským zákonem
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění 
 • vydává oznámení o zániku živnostenských oprávnění
 • provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení
 • ukládá pokuty v blokovém a správním řízení za porušení ustanovení živnostenského zákona 
 • přijímá upozornění, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání 
 • vede agendu týkající se povolování provozu výherních hracích přístrojů 
 • provádí kontrolu výherních hracích přístrojů 
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele, vyřizuje žádosti o výpisy z informačního systému evidence zemědělského podnikatele
 • provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele 
 • je kontaktním místem Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů ČR atd., v rámci kontaktního místa provádí úkony týkající se datových schránek
 • provádí ověřování pravosti listin a podpisů (vidimaci a legalizaci)
 • spolupracuje s Policií ČR (odd. cizinecké policie aj.) a dalšími orgány státní správy

 

 

Praktické informace:

Dokumenty

Osoby

JménoFunkceTelefon
Lorencová Jitkavedoucí odboru466094241
Joštová Petrazástupce vedoucí odboru466094242
Šimková Jolanareferent466094244
Holánková Petra, Bc.referent466094243