Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pečovatelská služba

Hlavní adresa

Sluneční 1516
53501 Přelouč

Pečovatelská služba Přelouč

Adresa pečovatelské služby Přelouč.

Pečovatelská služba

Sluneční 1516

535 01 Přelouč

vedoucí: Jitka Burketová

tel.: 466 953 216

E-mail: ps@mestoprelouc.cz

Zřizovatel.

Město Přelouč

Československé armády 1665

IČ: 274101

DIČ: CZ 00274101

535 33 Přelouč

tel.: 466 094 111

www.mestoprelouc.cz

bankovní spojení: Komerční banka Přelouč, č. účtu: 1425561/0100

Poslání.

Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, v co nejlepší kvalitě, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

Podporujeme uživatele k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze, či domácnosti a vedeme uživatele ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Cíle služby:

 • umožnit uživatelům, aby co nejdéle zůstali soběstační ve svém přirozeném prostředí
 • poskytnout podporu uživatelům v rámci zachování soběstačnosti v sebeobsluze, v péči o vlastní domácnost, a tím podpořit jejich důstojnost
 • poskytovat pomoc uživatelům při udržení přirozených kontaktů a kontaktů se společenským prostředím, a tím předcházet jejich vyloučení ze společnosti.
 • umožnit uživatelům uplatňovat vlastní vůli při rozhodování o způsobu a stylu svého života

Cílová skupina.

Službu poskytujeme osobám, bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Naplňování základního poslání.

Při naplňování základního poslání vycházíme z následujících principů:

 • vzájemná dohoda – založena na partnerství, každý uživatel je rovnocenný partner
 • respektování potřeb – služby poskytujeme a nabízíme na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele
 • zachování přirozeného prostředí – při poskytování služby směřujeme k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele a podporujeme ho při začlenění do běžného života
 • respektování lidské důstojnosti a soukromí
 • spolupráce s rodinou a s okruhem blízkých osob
 • spolupráce s veřejnými institucemi při naplňování cílů uživatele
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • flexibilita – službu přizpůsobovat potřebám uživatelů

Pečovatelská služba zajišťuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo  pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při prosazování zájmů uživatelů
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství
 • vyplňování tiskopisů, formulářů
 • pomoc v oblasti péče o zdraví (přivolání pomoci, zajištění návštěvy u lékaře, zajištění žádosti o nouzové signalizační zařízení, pomoc při dodržování léčebného režimu)
 • pomoc při hospodaření s financemi (provádění úhrad spojených např. s bydlením, řešení exekucí a dluhové situace, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, uplatnění nároku na sociální dávky)
 • zajištění základních dokladů (občanský průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz osoby se zdravotním postižením)
 • zprostředkujeme služby úklidové, kadeřnické, masáže, pedikúru, právní služby dle individuálních potřeb uživatele

Uživatel může kdykoliv změnit rozsah poskytovaných služeb.

Poskytování služby, provozní doba.

Pečovatelská služba Města Přelouče je poskytována ve středisku osobní hygieny v DPS (ul. Sluneční čp. 1516), v bytech zvláštního určení (ul. Sluneční čp. 1414), v pečovatelském domě (ul. Sluneční čp. 1516) a v domácnostech uživatelů v Přelouči a místních částech (Mělice, Lohenice, Klenovka, Tupesy, Štěpánov, Lhota, Škudly), dále i v obcích, se kterými má Město Přelouč uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby (Brloh, Břehy, Choltice Jankovice, Kladruby nad Labem, Přepychy, Řečany nad Labem, Semín, Sopřeč, Svinčany, Tetov, Vápno, Veselí).

V domácnosti uživatelů jsou poskytovány služby ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků pečovatelské služby. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který zodpovídá za kvalitní průběh služby, za sestavení individuálního plánu a jeho změny.

Provozní doba terénní pečovatelské služby:

Po – Pá:6:30-15:00 hod., 18:00 - 20:00hod.

So – Ne:10:30 -12:30 hod. (mimo stanovenou dobu se služba poskytuje na základě individuálních potřeb uživatele po předchozí domluvě)

Provozní doba ambulantní pečovatelské služby:

Po – Pá:6:30 -15:00 hod.

Odmítnutí služby.

Poskytnutí služeb lze odmítnout:

 • osobě, která má bydliště v obci, s níž město Přelouč nemá uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb
 • osobě, která nespadá do cílové skupiny
 • osobě, která nesouhlasí s časovým rozmezím a možnostmi služby, např. rozvoz obědů, v tomto případě pečovatelská služba poskytne informace o alternativní službě
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, pokud ji poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • z důvodu překročení kapacity organizace

Jednání se zájemcem o poskytování služby – uzavření smlouvy.

Veškeré služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

Zájemce kontaktuje zaměstnance pečovatelské služby osobně, telefonicky, písemně, případně se může obrátit na pracovnice sociálního odboru Městského úřadu Přelouč.

Sociální pracovník a vedoucí pečovatelské služby provedou šetření v domácnosti žadatele.

Na této návštěvě je upřesněn rozsah služeb. Jsou předány podrobné informace o poskytovaných službách a pravidlech služby. Na místě je vyplněna Žádost o poskytnutí sociální služby a Záznam ze sociálního šetření.

Na základě tohoto šetření je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Ukončení smlouvy.

Smlouvu lze ukončit z následujících důvodů:

 1. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv na základě jeho písemného nebo ústního oznámení, a to bez udání dů­vodu.
 2. Poskytovatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že uživatel nevyužije služby po dobu delší tří měsíců, pokud na straně uživatele nejsou vážné překážky, které mu brání službu přijímat (zaznamenáno v individuálním plánu).
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že uživatel v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou smlouvou za poskytované služby.
 4. Poskytovatel i uživatel se zavazují, že v případě ukončení poskytované služby budou vzá­jemné pohledávky vypořádány nejdéle do 30 dnů.

Organizace v případě ukončení služby poskytne uživateli poradenskou pomoc při zajištění jiné sociální služby, např. adresy a kontakt.

Stížnost, podnět a připomínka.

Uživatel (zákonný zástupce) má právo v případě nespokojenosti s kvalitou poskytovaných slu­žeb podat stížnost, podnět a připomínku ústně či písemně, a to kterékoliv pro něho důvěryhodné osobě, zřizovateli, vedoucí pečovatelské služby, pracovníkům odpovědným za sociální službu. Informace k podávání stížností, podnětů a připomínek je přílohou smlouvy o poskytování služeb (vnitřní směrnice č. 6, příloha č. 2).

Principy platné pro ochranu uživatele před předsudky:

 • ke všem uživatelům se chováme stejně, neděláme žádný rozdíl mezi pohlavím, rasou, barvou pleti, sociálním postavením, náboženským přesvědčením
 • uživatelům netykáme
 • chráníme práva uživatelů

Cíle organizace

 • neustále zajišťovat dobrou informovanost o naší službě (letáky, Rošt, internet)
 • zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců pečovatelské služby
 • rozšířit pečovatelskou službu do dalších vesnic (do roku 2018)
 • vymalovat prostory pečovatelské služby (do roku 2018)

 

 

Město Přelouč

 

Ceník a garantovaná nabídka pečovatelské služby

platnost od 1. ledna 2017

Vypracováno v souladu s vyhláškou č. 218/2016Sb., v platném znění,(změna a úprava vyhlášky č. 505/2006Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

 

schválila rada Města Přelouč dne: 5. 12. 2016

 

Základní úkony pečovatelské služby

Cena

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

pomoc při podávání jídla a pití

120,-Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120,-Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci

120,-Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,-Kč/hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

koupel, sprchování, ranní toaleta, večerní toaleta, mytí těla na lůžku i mimo něj

120,-Kč/hod.

mytí vlasů, vysoušení vlasů

120,-Kč/hod.

stříhání nehtů

120,-Kč/hod.

pomoc při použití WC

120,-Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

dovoz nebo donáška Přelouč

18,-Kč/úkon

dovoz Přelouč obce

20,-Kč/úkon

obce

25,-Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

120,-Kč/hod.

příprava jídla a pití

120,-Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů

120,-Kč/hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu (mytí oken, dveří, linky, max. 2x ročně)

120,-Kč/hod.

úprava a přestlání lůžka, převlečení ložního prádla

120,-Kč/hod.

donáška vody

120,-Kč/hod.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zařízení

120,-Kč/hod.

běžný nákup, pochůzka

120,-Kč/hod.

velký nákup (týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti

110,-Kč/úkon

praní osobního a ložního prádla

60,-Kč/kg

žehlení osobního a ložního prádla

60,-Kč/kg

Je-li žehlení prováděno v domácnosti v rámci běžného úklidu je účtováno dle skutečně spotřebovaného času.

120,-Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

doprovod k lékaři, úřady a další instituce poskytující veřejné služby

120,-Kč/hod.

Základní sociální poradenství

zdarma

Fakultativní činnosti

 

dohled nad dospělým občanem

120,-Kč/hod.

doprava klienta

6,-Kč/1km

zajištění základních dokladů (občanský průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz osoby se zdravotním pojištěním)

120,-Kč/hod.

pomoc v oblasti péče o zdraví (přivolání pomoci, zajištění návštěvy u lékaře, pomoc při dodržování léčebného režimu)

120,-Kč/hod.

finanční a majetková oblast-pomoc při hospodaření s financemi, při provádění úhrad spojený s bydlením uzavírání smluv, nakládání s majetkem, uplatnění nároku na sociální dávky

120,-Kč/hod.

pomoc při vyhledávání na internetu, vyplňování tiskopisů, formulářů, žádostí, psaní dopisů

120,-Kč/hod.

Pozn. Úkony uvedené hodinovou sazbou - Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Zprostředkujeme služby úklidové, kadeřnické, masáže, pedikúru, senior-taxi, právní služby apod. dle individuálních potřeb klienta.

Kontaktní spojení

Telefon: 466953216
Mobilní telefon: 723 029 207

Osoby

JménoFunkceTelefon
Burketová Jitkavedoucí PS466953216
Pešková Michaelapečovatelka
Kulková Janapečovatelka
Kryštůfková Evapečovatelka