Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Sociálně - právní ochrana dětí

 

Veškeré informace na úseku sociálně-právní ochrany dětí obdržíte na MěÚ, odboru sociálním, kanceláře č. 2.12, č. 2.13 a č. 2.14, druhé patro.

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

 

Sociálně-právní ochrana se zejména zaměřuje na děti:

a) jejichž rodiče zemřeli neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato  osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do výchovy
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožujíobčanské soužití.
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob  odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami
h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu

(1) Orgán sociálně - právní ochrany dětí v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy;

 

(2) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,

 

b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti orgánu sociálně-právní ochrany, školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,

 

c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo

 

d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie.

 

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

KAŽDÝ JE OPRÁVNĚN UPOZORNIT NA ZÁVADNÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ JEJICH RODIČE!

 

KAŽDÝ JE OPRÁVNĚN UPOZORNIT ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY NA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ NEBO ZNEUŽITÍ PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI, NA SKUTEČNOST, ŽE RODIČE NEMOHOU PLNIT POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI.

 

DÍTĚ MÁ PRÁVO POŽÁDAT O POMOC I BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ.

 

Obecní úřad  je povinen:

 • vyhledávat děti s výše uvedenými problémy
 • působit na rodiče, aby plnili své povinnosti
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
 • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování
 • sledovat, zda je zamezován přístup dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující
 • poskytovat nebo zprostředkovat rodičům a dětem na jejich žádost poradenství
 • obec v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí

 

 

Rodiče jsou povinni:

 

Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí jsou povinni s orgánem sociálně-právní ochrany dětí:

 • spolupracovat
 • na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání
 • předložit doklady a další potřebné listiny
 • poskytnout informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv.

 

Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,- Kč a to i opakovaně. Zákon o sociálně - právní ochraně dětí vyjmenovává přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí a stanovuje sankce. 

 

Náhradní rodinná péče:  

 

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá

 

a) ve vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2 ZSPOD, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení,

 

b) ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,

 

c) v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny,

 

d) ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou.

 

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče podle odstavce 1 písm. d) ZSPOD nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány sociálně-právní ochrany uvedené v § 4 odst. 1 ZSPOD.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Chcete-li si zažádat o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče nebo poručenství, obraťte se na MěÚ, odbor sociální, kancelář č. 2.14, druhé patro. Zde získáte i potřebné informace. Vyzvedněte si zde žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Na první jednání musí mít žadatel občanský průkaz, ostatní doklady se předkládají na předepsaných formulářích v průběhu řízení. 

 

ZAMĚSTNANCI ORGÁNU SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY JSOU POVINNI ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST. TÉŽ JSOU POVINNI ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST O OSOBĚ, KTERÁ UPOZORNILA ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ NA NEGATIVNÍ JEVY VE SPOLEČNOSTI.

 

Dostupnost na mobilních telefonech pouze v pracovní době.

Osoby

JménoFunkceTelefon
Baladová Svatava, Mgr.vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, agenda náhradní rodinné péče466094165
739601102
Pavelková Lucie, Ing.péče o dítě466094172
730802650
Klouček Jiří, Mgr.péče o dítě466094173
604103027 
Hudáková Lucie, Mgr.náhradní rodinná péče466094171
739601103
Kryštofová Aneta, Bc.kurátor pro děti a mládež, agenda dětí, které nemají trvalý pobyt ve správním obvodu obce466094170
605259310