Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor vnitřních věcí

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Náplň činnosti


Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

 Referent krizového řízení:

 

 • zabezpečuje činnost Bezpečnostní rady a Krizového štábu Městského úřadu Přelouč
 • zajišťuje připravenost MěÚ na řešení krizových situací, plánuje a připravuje organizační, koordinační a výkonná opatření pro řešení jednotlivých krizových situací
 • zpracovává potřebné dokumenty k výkonu těchto činností a předkládá je ke schválení starostovi Městského úřadu Přelouč
 • organizuje přípravu a zabezpečuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a zajišťuje přípravu postupů a realizaci regulačních opatření na správním území při vyhlášení stavu nebezpečí
 • zpracovává dokumentaci k plnění úkolů a opatření obranného plánování, zabezpečuje jejich realizaci v oblasti zajištění obrany státu a řešení vojenských krizových situací za stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • výkon státní správy na úseku hospodářské mobilizace, včetně mapování a vytváření potřebných zásob pro spravované území
 • výkon státní správy podle zákona č. 222 / 99 Sb. o obraně České republiky, plnění úkolů pro Armádu České republiky
 • výkon státní správy na úseku branné povinnosti v součinnosti s Krajským vojenským velitelstvím v souladu se zákonem č.585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování - (branný zákon)
 • přestupkové řízení na úseku obrany dle zákona č. 200 / 90 Sb., § 43
 • zajišťování úkolů na úseku utajovaných informací a odpovědnost za jejich ochranu, vedení, ukládání a skartaci utajovaných písemností, včetně kontrolní činnosti na tomto úseku – realizace zákona č. 412/2005 Sb.
 • výkon funkce bezpečnostního tajemníka MěÚ Přelouč
 • plnění úkolů vyplývajících z Povodňového plánu města Přelouče, v případě mimořádné situace - povodně atd. zajištění dopravy, evakuace, zásob a dalších základních potřeb pro obyvatelstvo
 • zabezpečuje informování obyvatelstva prostřednictvím sdělovacích prostředků o možném nebezpečí vzniku mimořádné situace, přijatých opatřeních, organizování ochrany občanů, případná likvidace a odstranění následků
 • podílí se na trvalé provozuschopnosti varovacích a vyrozumívacích systémů na spravovaném území v součinnosti s Územním odborem HZS
 • dále plní úkoly vyplývající z organizačního řádu MěÚ pro odbor vnitřních věcí dle pokynů vedoucího odboru
 • plní úkoly ve vztahu k zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů města Přelouč
 • zajišťuje a zodpovídá v plném rozsahu za chod centrální spisovny městského úřadu


Oddělení občansko-správních agend

Na úseku evidence obyvatel:
 
 • vede evidenci obyvatel a evidenci domů v městě Přelouč
 • v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zpracovává údaje vedené v agendovém informačním systému evidence obyvatel
 • přijímá hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území města, stanoveným způsobem je realizuje
 • zajišťuje písemný výdej dat z agendového informačního systému evidence obyvatel pro subjekty s oprávněním získávání údajů
 • zajišťuje písemné poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel na vlastní žádost občana
 • ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů
 • na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.
 • spolupracuje při přípravě voleb

Na úseku cestovních dokladů:
 
 • vyřizuje dotazy a podněty občanů
 • vyřizuje žádosti zaslané přes zastupitelské úřady České republiky v cizině pro občany České republiky, kteří žijí trvale v zahraničí
 • zabezpečuje zhotovení cestovních dokladů a provedení změn v cestovních dokladech
 • vyřizuje ztráty, odcizení a poškození cestovních dokladů, ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení

Na úseku občanských průkazů:
 
 • připravuje doklady k vydání nového občanského průkazu
 • zadává žádosti do centrální evidence
 • vydává nové občanské průkazy
 • zpracovává karty a žádosti občanů odstěhovaných mimo správní obvod, mrtvých osob, uložení do odkládací evidence
 • zasílá žádosti na jiný útvar k předání nového občanského průkazu pro občany našeho obvodu (věznice, zdravotní omezení, domovy důchodců...)
 • ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení
 • přijímá a zpracovává oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a nálezu občanských průkazů od občanů, vyměřuje, ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení

Na úseku matriky:
 
 • vystavuje matriční doklady na základě zápisů v matričních knihách
 • vystavuje druhopisy matričních dokladů
 • vede a aktualizuje sbírky listin pro městské a obecní úřady pověřené vedením matrik
 • zabezpečuje podklady pro zvláštní matriku v Brně
 • zajišťuje zápis o určení otcovství
 • vyřizuje změnu jména a příjmení
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu (vidimace a legalizace) dle příslušných právních předpisů
 • vede statistiku vydaných matričních dokladů
 • kompletuje podklady pro vydání osvědčení o státním občanství
 • provádí kontrolní činnost a zabezpečuje metodiku na městských a obecních úřadech pověřených vedením matrik, vidimace a legalizace
 • zajišťuje vyřízení žádostí o výpis z rejstříku trestů
 • vybírá poplatky související s matriční agendou a za vidimaci a legalizaci

Další činnosti odboru vnitřních věcí:
 
 • plní úkoly organizačně technického zabezpečení při sčítání lidu, volbách a vyhlášených referendech
 • organizačně a materielně zajišťuje chod zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Přelouč

 

Užitečné informace
 
Formuláře
 • viz. dolní část stránky

Kontaktní spojení

Fax: 466094224

Osoby

JménoFunkceTelefon
Novák Luděkvedoucí odboru466094211
Sibera Otakarreferent krizového řízení466094212
Morávková Ivanaobčanské průkazy, cestovní pasy466094203
Pochobradská Hanaobčanské průkazy, cestovní pasy466094201
Kavanová Hanamatrika466094204
Fišerová Zuzanamatrika466094205
Dlasková Jiřinaevidence obyvatel466094202

Žádost o zrušení trvalého pobytu Staženo: 232x | Datum vložení: 28.01.2019

Podřízené organizační složky