Obsah

Vydání občanského průkazu

 

NOVÉ TYPY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Od 1. 1. 2012 se vyrábějí nové typy elektronických občanských průkazů. Jedná se o elektronický občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a kontaktním elektronickým  čipem, který slouží k identifikaci občana.

 

ZMĚNY spojené s výrobou nového typu elektronického občanského průkazu

 • občan nemusí předkládat fotografii ani vyplňovat žádost o vydání občanského průkazu, vše bude zpracováno na přepážkovém pracovišti včetně pořízení digitální fotografie
 • nově může mít občanský průkaz i občan mladší 15 let věku a občan bez trvalého pobytu v České republice
 • občan si sám zváží, zda bude mít na OP uvedený rodinný stav, titul
 • do občanského průkazu se již nezapisují údaje o dětech,  manželovi/ce, partnerovi/ce, údaje o omezení svéprávnosti ani zákaz pobytu
 • o výměnu občanského průkazu bez čipu lze žádat nejdříve 6 MĚSÍCŮ před ukončením platnosti stávajícího občanského průkazu bez úhrady správního poplatku
 • o výměnu občanského průkazu bez čipu před ukončením platnosti stávajícího občanského průkazu bez úhrady správního poplatku je třeba požádat vždy, když dojde ke změně některého údaje zapsaného do občanského průkazu 
 • o výměnu občanského průkazu bez čipu  lze žádat kdykoliv za úhradu správního poplatku 200 Kč – pokud nedochází ke změně některého údaje zapsaného do občanského průkazu
 • o výměnu občanského průkazu s čipem lze žádat kdykoliv za úhradu správního poplatku 500 Kč

 

Každý občan, který si bude vyzvedávat nový elektronický občanský průkaz, musí při procesu převzetí zadat na přepážce pomocí terminálu tzv. bezpečnostní osobní kód – BOK. Tento kód se skládá ze 4 – 10 číslic a slouží k oprávněné elektronické identifikaci držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

 

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, kterému byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

 

Podání žádosti

Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, za občana omezeného ve svéprávnosti ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.

 

Vydání dokladu

 • V souladu s ust. § 4a) odst. 4, se občanský průkaz vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Se žádostí se obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Občanský průkaz lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, toto místo převzetí je závazné a nelze jej měnit. Pokud je tímto místem obecní úřad s rozšířenou působností, kde se nepodávala žádost, musí občan při převzetí občanského průkazu zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.
 • Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
 • Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Za občana, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá opatrovník nebo jiný zákonný zástupce..
   

 Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji při skončení platnosti dosavadního průkazu je třeba předložit:

 • dosavadní občanský průkaz

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit

a) potvrzení o občanském průkazu (pokud nepředloží toto potvrzení, tak doloží rodný list)

b) další doklady -  např. rodný list, doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list partnera, pravomocný rozsudek o rozvodu), doklad o vzdělání (vysokoškolský diplom v originále nebo úředně ověřené kopii, doklad o přiznání vědecké hodnosti…)

Stanovení lhůty pro podání žádosti o vydání prvního občanského průkazu v 15 letech – občan musí požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let.

 

K vydání prvního občanského průkazu se strojově čitelnými údaji PŘED a PŘI dovršení věku 15 let je třeba předložit:

 • rodný list (v originále nebo úředně ověřené kopii)
 • občanský průkaz jednoho z rodičů (v případě žádosti občana mladšího 15 let)
 • v případě pochybnosti o státním občanství i doklad o státním občanství, který vydává Krajský úřad Královehradeckého kraje

 

Platnost občanského průkazu pro občana mladšího 15 let je 5 roků (poplatek 50 Kč)

Platnost občanského průkazu pro občana od 15 do 70 let je 10 roků (bez poplatku)

Platnost občanského průkazu pro občana staršího 70 let je 35 roků (bez poplatku)

 

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji náhradou za ztracený, odcizený, poškozený, zničený nebo v případě zrušení trvalého pobytu, změně trvalého pobytu, změně stavu, případně jiných údajů uvedených v občanském průkazu je třeba předložit:

potvrzení o občanském průkazu (doc) (je vydáno při nahlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo v případě zrušení trvalého pobytu

 • doklad, kterým může doložit svou totožnost – rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas
 • doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list) - pro porovnání  rozdílů mezi údaji v žádosti a v informačním systému evidence OP
 • jiný doklad potvrzující změnu v údajích uváděných v občanském průkazu (např. sdělení o změně názvu ulice, změně č. p., apod.)

Na požádání občana lze v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení dosavadního občanského průkazu nebo v případě zrušení trvalého pobytu rozhodnutím ve správním řízení vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, avšak pouze v případě, že občan současně podá žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

 

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů – žádost je možno podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

K vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny (s platností 1 měsíc) náhradou za ztracený, odcizený, zničený, poškozený občanský průkaz nebo v případě zrušení trvalého pobytu je třeba předložit:

 

 • vyplněnou a držitelem podepsanou žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny na předepsaném tiskopisu
 • 2 aktuální fotografie
 • potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo v případě zrušení trvalého pobytu)
 • rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu (není podmínkou)
 • doklad, kterým může doložit svou totožnost – rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas
 • doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list) - pro porovnání případných rozdílů mezi údaji v žádosti a v informačním systému evidence OP

 

Poplatky

Správní poplatky za vyhotovení občanského průkazu (OP) lze uhradit  v hotovosti přímo na přepážce při vyřizování žádosti o vydání OP.

 • OP s čipem - 500 Kč
 • OP do 15 let - 50 Kč
 • Od 15 let (výměna max. 6 měsíců před skončením platnosti) - zdarma
 • Zápis titulu a vědecké hodnosti společně s nějakou jinou změnou – zdarma
 • Zápis titulu a vědecké hodnosti - 200 Kč
 • Vydání nového OP v době delší než 6 měsíců před skončením platnosti OP - 200 Kč
 • Převzetí nového OP u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný než je podání žádosti) - 100 Kč
 • OP bez stroj. čitelných údajů na 1 měsíc (ztráta, odcizení, poškození, zničení, zrušeni trvalého pobytu) - 100 Kč
 • OP bez stroj. čitelných údajů na 3 měsíce (po nabytí stát. občanství) - 100 Kč
 • OP bez stroj. čitelných údajů na 1 měsíc (volební právo) - zdarma
 • OP bez stroj. čitelných údajů na 6 měsíců (tech. závada delší než 7 dní, katastrofa, mimořádná událost) - zdarma
 • Změna bezpečnostního osobního kódu – zdarma
 • Odblokování bezpečnostního osobního kódu - 100 Kč