Obsah

Cestovní pas

 

 • vydávaný ve lhůtě do 30 dnů
 • vydávaný ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů

   

Podání žádosti

Žádost o cestovní pas se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů (dále jen „cestovní pas“) lze podat pouze osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

U zastupitelského úřadu nelze podat žádost o cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě.

 

Žádost podává:

 • Občan starší 15 let; do doby své zletilosti (18 let) musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti od občana
 • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; přičemž občané ve věku 0-15 let se musí dostavit společně se zákonným zástupcem k pořízení biometrických údajů
 •  
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník;  přičemž občan s omezenou svéprávností se musí také dostavit k pořízení biometrických údajů.

Převzetí dokladu:

 • Cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo který občan uvedl při podání žádosti jako orgán určený k výdeji nového cestovního pasu.
 • Pokud osoba podala žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání. Zastupitelský úřad může předat cestovní pas rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.
 • Osoba oprávněná k převzetí vyhotoveného cestovního pasu je povinna dostavit se osobně k převzetí cestovního pasu a prokázat se v souladu se správním řádem na výzvu správního orgánu dokladem totožnosti
 • Cestovní pas může převzít:
  • občan starší 15 let
  • zákonný zástupce občana mladšího 15 let
  • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu nebo člen domácnosti, jehož oprávnění zastupování občana bylo schváleno soudem.
  • z důvodu zvláštního zřetele hodného (např. zahraniční mise, dlouhodobá nemoc v zahraničí) může cestovní doklad převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
 • Pasy bez strojově čitelné zóny a nosiče biometrických údajů (tzv. CP blesk) – od 1. 1. 2016 se nevydává
 • Pasy se strojově čitelnou zónou a nosičem biometických údajů vydávaných ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů

 

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, nelze podat žádost o cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

 

Převzetí cestovního pasu

Cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo který  občan uvedl při podání žádosti jako orgán určený k výdeji nového cestovního pasu.

Pokud osoba podala žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání. Zastupitelský úřad může předat cestovní pas rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

 

Doklady potřebné k žádosti o cestovní pas:

Držitel cestovního pasu se musí dostavit osobně; do věku 18 let společně se zák. zástupcem (rodičem)

Žadatel (popř. zák. zástupce) předkládá:

 • platný doklad totožnosti
 • původní cestovní doklad držitele (i neplatný); byl-li vydán
 • hotovost
 • při vydání prvního pasu a nebyl-li vydán doklad totožnosti, může si úřad vyžádat osvědčení o státním občanství žadatele a to v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o státním občanství žadatele. K případnému vystavení osvědčení o státním občanství krajským úřadem je nutné doložit 1) RL dítěte, 2) RL rodičů dítěte, 3) oddací list rodičů dítěte a 4) doklad totožnosti zákonného zástupce
 • doklady vydané soudem u občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník, přičemž občan s omezenou svéprávností se musí také dostavit k pořízení biometrických údajů.

Formuláře jsou vyplňovány přímo na přepážce elektronicky.

Poplatky

Správní poplatky za vyhotovení cestovního dokladu lze uhradit  v hotovosti přímo na přepážce při vyřizování žádosti o vydání cestovního dokladu.

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

 

 • 600 Kč - občanům starším 15 let
 • 100 Kč - občanům ve věku 0-15 let
 • 100 Kč – za převzetí cestovního dokladu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – hradí se až v místě převzetí cestovního pasu

 

Za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě - do 6 pracovních dnů

 

 • 4000 Kč - občanům starším 15 let
 • 2000 Kč - občanům ve věku 0-15 let
Lhůty pro vydání cestovního pasu:

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů.

Je-li žádost podaná na zastupitelském úřadě, ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pasy ve zkrácené lhůtě se vydávají do 6 pracovních dnů.

Žádost na zastupitelském úřadě nelze podat.