Obsah

Žádost o přijetí do domu s pečovatelskou službou (DPS)


Žádost o byt v DPS se podává na MěÚ, odbor sociální, kancelář č. 2.13, na předepsaném formuláři. (Formulář č.9)

Statut a pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS) v Přelouči

I. 


Domy s pečovatelskou službou jsou obytné domy se zvláštním určením, které jsou vystavěné pro bydlení starých a těžce postižených dospělých občanů (dále jen žadatel), aby si mohli zcela nebo zčásti zajišťovat péči o sebe a svou domácnost, a aby bylo možno poskytovat pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.
Žadatel(é) musí být vždy důchodci (starobní nebo plně invalidní).
Žádosti o tyto byty vydává a přijímá odbor sociální na předepsaných formulářích. Došlé žádosti eviduje v pořadí jak byly podány, o čemž žadatele písemně informuje.

II.


Byt 1+1 může být přidělen pouze jednotlivci.
Byt 2+1 bude přednostně přidělen manželskému páru ev. druhovi a družce případně jiné příbuzenské dvojici. Nebude-li těchto zájemců, může být přidělen i jednotlivci.

III.


O poskytnutí bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje na návrh komise sociálně zdravotní rada města.
Žádosti o byty v DPS budou posuzovány podle následujících kritérií, která jsou seřazena podle priorit:

 1. Žadatel je občanem města Přelouče nebo integrované obce a uvolní obecní byt městu Přelouč.
 2. Žadatel je občanem města Přelouče nebo integrované obce.
 3. Zdravotní stav žadatele - zvýhodnění držitelů průkazu ZTP/P, ZTP (dle posudku okresní správy sociálního zabezpečení)
 4. Stáří a osamělost (starší žadatel bude upřednostněn, bude-li vyhovovat po zdravotní stránce). Zvýhodněn bude, kdo nemá děti v místě svého bydliště a je odkázán na pomoc druhých nebo využívá pečovatelské služby.
 5. Dosavadní podmínky bydlení žadatele (donáška uhlí, zatápění, vynášení popela,donáška vody, bez koupelny, WC mimo byt apod.)
 6. Žadatel ohrožený duševním (fyzickým) příkořím ze strany pronajímatele bytu.
 7. Žadatel, který užívá byt se svými zletilými dětmi, které mají již své rodiny. Přidělení bytu v DPS by vyřešilo bytovou situaci dětí, která by jinak musela být řešena přidělením obecního bytu.
 8. K délce doby od podání žádosti bude přihlédnuto jen ve sporných případech.

V případě uvolnění bytu v domě s pečovatelskou službou navštíví členové sociálně zdravotní komise minimálně 3 žadatele (odpovídající výše uvedeným bodům) evidované na odboru sociálním, v jejich dosavadních bytech. Při osobní návštěvě zjistí skutečný stav, aby mohli stanovit pořadí k uvolněnému bytu.

IV.


Podle výše uvedených podmínek lze přidělit byt v DPS pouze občanům, kteří mají trvalé bydliště v Přelouči. Výjimky může povolit na návrh komise sociálně zdravotní rada města a to v těchto odůvodněných případech:

 1. o uvolněný byt není z řad žadatelů z Přelouče zájem
 2. žadatel má trvalé bydliště mimo Přelouč, ale není si schopen pro stáří, nebo špatný zdravotní stav zajišťovat péči o sebe a svou domácnost a rodinní příslušníci mají trvalé bydliště v Přelouči a poskytnutím bytu v DPS by měli možnost o takovouto osobu pečovat
 3. žadatel je rodákem města Přelouče, žil mimo Přelouč a má zájem se vrátit a strávit zbytek života ve svém rodišti

V.


Žadatel, kterému byl radou města přidělen byt v domě s pečovatelskou službou se do tohoto bytu může nahlásit k trvalému pobytu, nelze však do tohoto bytu přihlásit k trvalému pobytu žádnou osobu nebo rodinného příslušníka, pokud tato osoba nebo rodinný příslušník sám nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v DPS.

VI.


Na základě rozhodnutí rady města o přidělení bytu v DPS vznikne tomu, jemuž byl byt přidělen, právo uzavřít nájemní smlouvu s realitní kanceláří NEMO, která tyto objekty spravuje.
Užívání bytu se řídí "Domovním řádem". Výše úhrady za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním bytu spojené se řídí platnými právními předpisy. Vybírání úhrady provádí realitní kancelář NEMO, která tyto objekty spravuje.

Tento statut a pravidla nabývají platnosti od 1. 4. 2004

Závěrečné ustanovení.


Budou respektovány požadavky zájemců o DPS v Libušině ulici nebo o DPS v ulici Za Fontánou.
Bude umožněno nájemníkům z DPS v ulici Za Fontánou se přestěhovat do DPS v Libušině ulici a to pouze při prvním osidlování tohoto DPS.
O prvně přidělené byty v DPS v Libušině ulici budou vybraní žadatelé losovat.
Návrhy na přidělení bytů v DPS v Přelouči bude předkládat sociální a zdravotní komise městské radě ke schválení